Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - Tanulmányi Bizottsági ülések, 1948-1949

1948. november 5., I. rendes ülés

■ fl £ I .jij ff Jegyző k ö n y v j ntyikJ felvétetett az Orvostudománykari Tanulmányi Bizottság f.évi november hó 5-én d,u.5 órakor. Szegeden,az Orvostudományi Kar tanácstermében tartott üléséről* Jelen vannak: Dr.Ivanovics György ny.r.tanár e.i.dékán elnök,-^r. Hetényi Géza ny.r.tanár,Dr.AÍuszák István ny.r.tanár,Dr.Issekuts Béla ny.r.tanár, Dr.Nagy István intézeti tanár,Dr.Prónay Gábor egyetemi gyakornok,Szabó La­jos oh.Scultéty Sándor oh.Tanos Béla oh. / ■/ * Az elnöklő Dékán megnyitja az értekezletet.Ismertéti a Tanulmányi Bizott­ság munkakörét:az uj tanulmányi reform végrehajtását és ellenőrzését a pro­fesszorok,az egyetemi tansegédszemélyzet és a hallgatóság együttműködésével. Javasolja,hogy az értekezlet bizottsági üléssé alakuljon át. A, bizottság a javaslatot elfogadja. Az elnök javaslatot tesz jegyző megválasztására,és erre a tisztségre Scul- téty Sándor oh-t javasolja. i A bizottság a javaslatot elfogadja. Az elnök felkéri Hetényi professzort,hogy az ülés tárgysorozatára nézve te­gyen javaslatot. Hetényi professzor a következő javaslatot teszi: a bizottság először tájé­kozódjon a réform eddigi állásáról,az után határozzon az esetleg foganato­sítandó intézkedésekről. A bizottság a javaslatot elfogadja. Dr.Nagy István intézeti tanár /Anatómiai és Szövettani Int./ az I.éves hall­gatókanatómiai és szövettani oktatásáról beszámolva a következőket mondja el:a hallgatóság az Anatómiai Intézetben 4,egyenként kb. 22^.24 hallgatóból álló tanulókörbe van beosztva.Anatomia-szövettan-fejlődéstan oktatásra heti 20 óra áll rendelkezésre,ebből■kettő professzori nagyelőadás,a többi foglal­kozás tanulókörönként történik.Ennek keretében történik az anatómiai és szö­vettani ismeretek részletes előadása,demonstrálása és gyakorlatoztatás is. Az előadott anyagot egyrészt a tanulókör vezetők kérdezik vissza,másrészt a * hallgatóság tesz fel kérdéseket,tehát az oktatás szeminárium-jellegű.A tanu­lókörök vezetői IV-V.áves orvostanhallgatók illetve szigorlók,valamennyien kinevezett egyetemi alkalmazottak.. Az elnöklő Dekán kérdést tesz fel arra vonatkozólag,hogy a hallgatóság szor­galmasan látogatja-e az órákat,valamint mi a magyarázata annak,hogy az első éves hallgatóság f.évi október 50-án önkényesen távol maradt'az előadások- tól?Snnek megelőzésére felhívja a diák-megbízottak figyelmét. Tanps Bela, oh.a -Dékán kérdésére elmondja,hogy a Medikus Kör utólagosan érte­sült az első éves hallgatóság önkényes távolmaradásáról,s mindent el fog kö­vetni, hogy ez a^sajnálatos eset — mint ahogy a mostani tanévben még egyszer sem — úgy a jövőben se fordulhasson elő.Különben mégegyszer leszögezi á Szegedi MEFESe.Medikus Körének álláspontját arra nézve,hogy az ilyen akci­ók elítélendők és megtorlandók,éppen ezért kivizsgálja annak részleteit és a következő Tanulmányi Bizottsági ülésen erről #xxxx±x*H±x£ssgx±xxx±x be fog számolni. ~ Isaeicutz professzor úgy véli,minden eszközzel meg kell akadályozni,hogy ilye önkényes szünetekből rendszer keletkezzék. Tyios Béla oh.válaszában kifejti,hogy rendszerről egyelőre nem lehet beszéln hiszen eddig az első éveseknek hat szombati napon volt tanítás,s ebből egy alkalommal elmaradtak.Függetlenül attól,hogy ez az elmaradás igen helytelen volt,ebből az egyetlen,elszigetelt esetből messzemenő következtetéseket le­vonni túlzás lenne. Hetényi professzor kérdést intéz Nagy tanárhoz,vaj jón a hallgatóságnak ne- hezebb-e ez a rendszer,mint a régi volt? tanár elmondja,hogy bár a hallgatósággal szemben támasztott követeimé— nyék igen nagyok,azonban ugyanakkor a lehetőségek sokkal nagyobb arányban nőttek arra nézve,hogy a hallgatóság a magasabb követelményeknek meg is fe­leljen, s ezzel tökéletesebb szakmai képzést biztosítsin a maga számára.Nagy tanár szerint a hallgatóságnak az okozza a legnagyobb nehézséget,hogy a hall" gatóságnak napról-nápra *eok anyaggal kell megbirkóznia,mert minden profesz- • szór nagy ütemben halad az általa oktatott tárggyal. \

Next

/
Thumbnails
Contents