Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1961-1962

1961. október 10., I. rendes ülés

Egyidejűleg megbízta: dr.Tóth Karoly egyetemi docenst a rektorhelyettesi-, dr.Rávnay^Tamás egyetemi tanárt az Ált .Orvosi Kar dékáni-, dr.Kovák ístván egyetemi tanárt a Gyógyszerészi Kar dékáni-, dr.Földes József egyetemi docenst az Alt.Orv ősi Kar dékánhel teendőinek ellátásával. » » * * . > A személyi változások bejelantése után Gell ért tanár kér szó "Mélyen tisztelt Tanári Testület! Méltóztassék megengedni, hogy - Rektorunk felkérésére - fele sek egy kedves kari. szokást. Nem is olyan régen, amikor Karú tésében változás történt és valaki megvált a dékáni tiszttől kedves Senior barátunk, jelenlegi dékánunk felállt s nehány len, közvetlen szóval üdvözölte a lelépő dékánt, megköszönve érdekében kifejtett fáradozásait. Minthogy C most a dékáni tiszt viselője, nekem jutott helyet megtisztelő szerep. Kedves Pista Barátom! Abból az alkalomból, hogy egy évi fáradságos munkáltán, megv; a dékáni tiszttől, az egész Kar nevében köszönöm testületünk ben kifejtett felelősségteljes munkádat s őszintén kivánom, ] ifjúságunk nevelése, betegeid gyógyitása s szakmád művelése * legyen még nagyon sok sikérben részed. e~ Engedtessék meg az is, hogy az újonnan kinevezett funkcionár: Dékánunkat, Rektor- és Dékánhelyettesünket szintén melegen üc jem s kivánjak nehéz és felelősségteljes tisztük viseléséhez mindenekfelett jó egészséget." Huszák tanár köszöni Gellért tanár meleg szavait, de úgy érzi érdemtel énül kapta azokat, mivel lehet, hogy nem felelt meg I ben - működése alatt - a Kar várakozásainak. Köszöni a Karnak tanévben nyújtott támogatását, bizalmát éfs megköveti mindazok akiket esetleg dékáni működése alatt megbántott. Rávnay tanár hálásan köszöni a jókívánságokat a maga és a dék lyettes nevében is. Igyekeznek a megbizatással járó feladatok eleget.tenni s ehhez kéri a Kar előlegezett bizalmát és .támog sát • A Kar tagjai melegen ünnepi lépő és uj állami vezetőket 505/1960-61.Q.E.SZ. 4646.Eü.M.sz. Az Egészségügyi Minisztérium - egyetemünk felterjesztése alap hozzájárult dr.Bogáts László egyetemi tanársegédnek a Személye Osztályra történő kinevezéséhez, igy folyó évi,szeptember hó ' kezdődően dr.Szilárd Jánosné helyett Bogáts dr. látja el aá o„ személyzeti főelőadói teendőket.

Next

/
Thumbnails
Contents