Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1958-1959

1958. szeptember 23., I. rendes ülés

- 2 ­tori munkájának segítségére voltak. Dirner tanár a Gyógyszerész Kar köszönetét és háláját fejezi ki feávnay tanárnak, aki mint rektor támogatást ny-ujtottaz önálló Gyógy­szerészi Kar megszervezésére irányuló törekvéseikhez és egy uj Gyógy­szerészi tanszék felállításához# Rávnay tanár megköszöni Dirner dékán üdvSzlő szavait. A Karok tagjai melegen .ünnepük Rávnay tanárt. ti • Petri tanár bejelenti, hogy a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormán; szeptember 1-i hatállyal a szegedi Orvostudományi Egyetem rektorává k: nevezte és egyben a minőségében szeretettel köszönti a kari tagokat, Rávnay tanár a Tanács nevében üdvözli az ujjonnan kinevezett rektort. Mindannyian ismerik jó szervező képességét s igy mindenképpen helyes volt a Koimány választása, amikor a rektori tisztség ellátását .reá-P bizta. Kéri, hogy egyetemünk hag^oftányáihófcez hiven, rendelkezéseit az Egyetem Tanácsára támaszkodva és a Kari ta^ok előzetes véleményé­nek meghallgatása után adja ki. Rektori működéséhez sok sikert és ered*] ményeket kiván. _ ,- Petri tanár hálásan köszöni Rávnay professzor szavait* Tisztában‘van- vele, hogy e magas tisztségnek ellátása során sok nehézséggel ‘kell megküzdenie. Mivel kinevezését nem előzte'meg a Kar választása, taláni a hagyományok és szokások szerint nem állana "ezen a helyen. A Kormái i bizalmát magáranézve rendkívül megtisztelőnek tartja és az előlegezett bizalmat utólag igyekszik* ma;jd kiérdemelni. ígéri, hogy mindenben igyekezni íog a Kar vélemény ere‘támaszkodni, azt egészen természetes- \ nek tartja. Ugyanakkor arra kéri a Karokat, hogy a magük részéről is vállaljanak közösséget a rektorral a sokszor kényelmetlennek látszó -ügyekben és ne háritsák át azokat a rektorra. Minden erejével, lelkiw ismeretességével, s tőle-teliiető minden módón az egyetem érdekeit óha: | ja képviselni és munkáját -előbbrevinni. Amihez kéri a Karok segitségj if A Karok melegen ünnepük Pe_tri tahárt. Petri rektor bejelenti, hogy az Egészségügyi Miniszter dr. Gellért Albert egyetemi tanárt az egyetem Altalanos Orvoskarának dékánjává szeptemba? 1-i hatállyal kinevezete. Rávnay tanár meleg szavakkal köszönti ez alkalomból Gellért professzor és kéri? hogy gazdag tapasztalatokkal igyekezzék az Orvoskar vezetéséi ben is érvényesíteni. I Gellert tanár hálásan köszöni Rávnay professzor hozzáintézett szava-- i-b, továbbá köszöni a Pártnak és a Kormányzatnak beléje helyezett - bizalmát, amellyel megtisztelte akkor, amikor a dékáni tisztségre alfa masnak minősitette• Erre a tisztségre nem vágyott s bizonyos mértékig« feszélyezi is? hogy nem a kari választás utján történt a dékáni ki nej- vezése. Úgy kepzelte .el, hogy mint már jó 6o-as ember, hátralévő évei: az intézeti tudományos munkának szentelheti. Kéri a Partot a tanári- testület tagjait és a Rektor Urat,— ákipek mindig a legmesszebbmenő ^ lo*o yalitásáról győződhetett meg,-minthogy "magasabb helyről* e tisztség viselésével bizatott meg,-dékáni munkájában támogassák. ígéri, hogy becsülettel és a legnagyobb igyekezettel fogja dékáni tisztét ellátni!* • - “ ■' II A Kari tagok melegen ünnepük Gellért ^ tanárt.

Next

/
Thumbnails
Contents