Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1952-1953

1952. szeptember 22., I. rendes ülés

- 2 ­I. Miniszteri leiratok/ 141/102.O.E.sz. 1411/F/59-19 52. Eü.Min.s z. Á Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1952.évi augusztus hó 20-ával dr.Fazekas I.Gyulát a ozegedi Orvostudományi Egyetem te vényszéki orvostani tanszékére egyetemi tanárrá kinevezte". Elnöklő -pákán ez alkalomból a tanács és a maga nevében őszin­te jókívánságait fejezi ki Fazekas professzornak és további műkö­déséhez sok sikert kiván. Fazekas tanár megköszöni dékán üdvözlő szavait. Egyben kedve kötelességének tesz eleget, amikor hálás köszönetét fejezi ki a*kc mányzat és a Magyar dolgozók Pártja felé, mert az ő megértő és kitüntető bizalmuk nélkül nem érhette volna meg ezt a napot. ígé­ri, hogy ennek a bizalomnak teljes erejéből igyekszik megfelelni s ha lehet még fokozottabb munkássággal és jobb eredményekkel sze­retné a köz érdekeit szolgálni. 840/51»0« E. sz. 84/Sz/47/1952.II.l.Bü,Min.sz. ’ * > —' > > Az Eü.Minisztérium Ivánovics professzor kérésére hozzájárult ahhoz, hogy a Szegedi Orvostudományi Egyetem "Kórtani és Mikrobio­lógiai” intézetének elnevezése "Mikrobiológiai Intézet”-re változ­tassák. • ­Tudomásul szolgál. 842/41/0.E.sz. 841/3-6/1952.II.1.Sü.Min.sz. A minisztérium közölte, hogy Pécsre tervezett módszertani ke ferenciát nem tartják meg, tekintettel arra, hogy a Közoktatásügyi Minisztérium az I.évesekkel való foglalkozással kapcsolatban. orszÉ gos ankétot hiv össze, melyre az orvostudományi egyetemek képvise­lőit is meg fogja hivni. * - - - * « Tudomásul szolgál. 847/5/0.E.sz. 841/88/1952.II.1.Eü.Min.sz. A Magyar Élettani Kongresszus iránti érdeklődésre való tekii tettel_az Eü.Minisztérium folyó hó 25», 26. és 27-én az Orvostudo­mányi Egyetemek orvosi szakán rendkivüli tanulmányi szünetet ren­del el. Ezzel lehetővé kivánja tenni a tanszemélyzet részvételét a Kongresszuson. A hallgatókkal - a korábbi elutazás elkerülésére ezt csak 24-én kell közölni. 'Tudomásul szolgál. 840/54.O.E.sz. 85/0511/1952.K.M.SZ. A Közoktatásügyi Minisztérium közli, hogy az egyetemig tan­személyzet ideológiai oktatásának második évada - az 1951/52-es tanévben megindult tanfolyam folytatásaként - 1952.szeptember 15-* kezdődik és 1955*m^jus 5o-iS tart. Egyidejűleg mellékeli az 1952/ : as évad tantervét, amelyet minden tanszéknek sokszorosítva ki fo­gunk küldeni. A leirat kéri,hogy tanácsülésen külön napirendi pori* ként foglalkozzék a tanári kar az elmúlt év tapasztalatai, eredmé­nyei és hiányosságai alapján az ideológiai oktatás kérdésével, ezt azonban a múlt tanévi ideológiai oktatási felelős /Ivánovics professzor/ távolléte miatt a mai tanácsülés nem tudja megtárgyal­ni.

Next

/
Thumbnails
Contents