A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1926-1927

1926. 10. 01., 1. rendes kari ülés

tátik,hogy szabálytalanság történt,úgy a m tekintetes Tanács is szigorú vizsgála­tot inditson arra nézve, hogy kit ter­hel a felelősség. Addig isja. klinikák igazgatói és tanszemélyzete a kórházi • - ? gyakorlati szolgálatot teljesítő orvosje­j © f. löltek tevékenységének ellenőrzésében a legnagyobb gondossággal és pontosság­gal járjon el, mert a szabálytalanságok a legszigorúbb megítélésben fognak része sül­J il г V í ni* 4852o/926.sz.IV*ü.o,- 63/926-27-0,K*sz* Az 1925/26 tanév második felére bábaüsz- töndijak cimén kiutalt l,715,5oo korona az 1926/27 tanévben kiosztandó bábaösz- töndijakhoz csatolható,illetve a jó elő­menetelt tanasitott bábanövendékek jutalma­zására fordi tható* « 1 23892/926*sz.IV.ü.o. 2oll/926-26-0.K,sz. Jóváhagyólag tudomásul veszi a folyó évi február lo* -én tartott X.rendkivüli ta­nácsülés határozatának azon részél;,amely szerint a hivatalos helyiségekben lakó tanárokat felszólította, hogy a család­jaik részére elfoglalt helyiségeket sür­gősen üritsé£ ki. De nem veszi tudomásul az ezt módosító 2*3 és 4 pontban foglal _ ■-- / : * takat, Felhivja a Tanácsot,hogy szólitsa fel nyomatékosan az egyetemi épületekben la­kókat, hogy az általuk elfoglalt helyi- ségekből f*évi november hó 1-élg költöz­zenek ki és erről a tanácstól jelentést kiván* Dekán fra»PHit a jelen körülmények kö­zött e rendelet teljesítését lehetetlennek tartja. Javasol ja,hogy a Kar Löte tanárt bizza meg,hogy ez ügyben a következő ülé­sen vé^Lejge^^jelentést tegyen. Tudomásul szolgál. A Kar a Dekán javaslatát egyhangú­an elfogadja.

Next

/
Thumbnails
Contents