Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1966-1967

1966. szeptember 30., I. rendes ülés

45/1966-67,О.К.az. Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1966. szeptember hó ЗО-án d.e. 10 órakor a rektori tanácsteremben tartott I. rende s ülésén. Jelen vannak: Dr.Tóth Károly egyetemi tanár, rektor Dr.Kedvessy György egyetemi tanár, rektorhelyettes Dr.Szontágh Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dókán Dr.Novák István egyetemi tanár, gyógyszerészkari dékán Dr.Sávay Gyula docens, orvoskari dékánhelyettes Dr.Baksa László az MSZMP orvosegyetemi V.B. képviseletében Dr.Erdős Sándor a KISZ egyetemi V.B. titkára Dr.Boda Domokos egyetemi tanár Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató Totka Bálint az Sz.B. egyetemi titkára Dr.Fehér István egyetemi adjunktus, az ideológiai tanszéki csoport vezetője Dr.Csapó Ödön csoportvezető Távollétét kimentette: Dr.Julesz-Miklós egyetemi tanár és Dr.Kiszely György egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Benda Antalné főelőadó. Elnöklő Rektor üdvözli a megjelenteket, az I.rendes Tanács­ülést megnyitja. Egyidejűleg felkéri a jegyzőkönyv hitelesi- tésére Dr.Szontágh Ferenc és Dr.Boda Domokos egyetemi taná­rokat. Rektor szívélyesen üdvözli Boda Domokos professzort, akit az' Általános Orvostudományi Kar delegált az Egyetemi Tanács­ba. Felkéri j hogy a Tanács munkáját olyan odaadóan támogas­sa, mint amilyen mértékben eddig munkálkodott egyetemünkön. Köszönti továbbá Dr.Novák István egyetemi tanárt, a Gyógy— szerésztudományi Kar dékánját abból az alkalomból, hogy 60. születésnapján az Elnöki Tanács kiemelkedő oktató- és tudo­mányos munkássága elismeréséül a Munka Érdemrend arany fo­kozatával tüntette ki.

Next

/
Thumbnails
Contents