Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1957-1961

1958. május 15., I. rendes ülés

>28/1957-58.0.E.sz. Jegyzőkönyv felvétetett a szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1958.évi május hó 15-én /csütörtökön/ d.u. 1/2 1 órakor a.rektori hivatalban tartott I.r e n d e s üléséről. Jelen vannak: dr.Rávnay Tamás egyetemi tanár, mb.rektor az általános Orvosi Kar dékánja, elnök dr.Kovács István rektorhelyettes dr.Dirner Zoltán a Gyógyszerésztud.Kar dékánja dr.Tóth Károly orvoskari dékánhelyettes dr. Szilárd János az egyetemi Pártszervezet képviselője dr.Nagy István a Szakszervezet elnöke dr.Tass Gyula a KISZ képviselője dr.Deák Ferenc gazdasági igazgató r \ t í i­i Tanács János személyzeti főelőadó Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Rektor üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az első rendes uj összetételű egyetemi tanácsülést megnyitja. * C Napirend: « 1./ Külföldi ösztöndijra beérkezett pályázatok elbirálása. Elnöklő Rektor előadja, hogy a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi ok­tatók részére 2-6 hónapos időtartamra tudományos továbbképzést szolgá­ló külföldi tanulmányútra a -“olgár-, Csehszlovák-, Lengyel- és Román Népköztársaságba pályázatot hirdetett. A pályázati hirdetményt vala­mennyi tanszéknek me^küldöttük. Az előirt határidőre 7 szabályszerűen felszerelt pályázat erkezett be az alábbiaktól: dr.Gál György dr.Kovács Bertalan dr.Kovács Gábor dr.Scultéty Sándor dr.Somogyi István dr.Tass Gyula dr.Veress László I.Sebészet Seb.mütéttan „ff. I.Sebészet Ideg-elme —ft — .III•Belgyógy• 2-4 heti időtartamra 3 hónapra 4 6-8 heti időtartamra 3 hónapra 3 hónapra 2 hónapra A pályázók közül dr.Tass Gyula lengyelországi-, a többi hat pályázó pedig csehszlovákiai tanulmányút engedélyezését kéri. A vonatkozó minisztériumi leirat szerint a pályázatokat az Egyetemi Tanácsnak kell elbirálnia és azokat rangsorolva folyó hó 20-ig fel kell terjesztenie a Művelődésügyi Minisztériumba.

Next

/
Thumbnails
Contents