Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1939-1940, Szeged

1939. szeptember 11. I. rendkívüli ülése

A M. KIR. FERENCZ J ÓZSE F-TU DO M Á N Y EGY ET E M BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ---------- ---------------------------- SZEGED, BAROSS GÁBOR-U. 2. ............=------­­--------­... __bk.-------n , aá" szám. 193.9./ 4° • JEGYZŐKÖNYV a M.Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettu­dományi Karának 1939 évi szeptember hó 11-ón tartott I. rendkívüli ülésé­ről. Jelen vannak: dr.Várady Imre e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Schmidt Henrik, dr.Bartók György, dr.Horger Antal, dr.Kogutowicz Ká­roly, dr.Zolnai Béla, dr.Fógel József, dr.Förster Aurél, dr.Várkonyi Hil­debrand, dr.Sík Sándor, dr.Mester János, dr.Banner János, dr.Felvinczi Ta­kács Zoltán ny.r.tanárok; a magántanárok képviseletében: dr.Tettamanti Béla c.ny.rk. tanár. Távolmaradását kimentette: dr.Eperjessy Kálmán c.ny.rk.tanár. Jegyzett: dr.Felvinczi Takács Zoltán ny.r.tanár. l.sz. Elnöklő Dékán üdvözli a megjelent kari tagokat,- megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. 2.SZ. /78-1939-40.bksz./ Elnök kéri a Kar hozzájárulását ahhoz, hogy a Rektor 28/1939-40.et. számú átirata alapján a prorektorvá­­lasztó elektorok kiküldésének ügye is napirendre tűzessék. A Kar egyhangúlag hozzájárul a tárgysorozat ebbeli kiegészítéséhez. 3.sz. /14+47-1939-40.bksz./ Elnöklő pákán napirend előtt je­lenti, hogy a Kormányzó Ur Ő Főméltó­sága Budapesten 1939 junius hó 30-án

Next

/
Thumbnails
Contents