Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1935-1936, Szeged

1935. szeptember 10. I. rendkívüli ülése

II A M. KIR. FERENCZ J ÓZSEF-TU DOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ... ■ --------------­­SZEGED.------------­—bk. 193.5/3.6 r szám. JEGYZŐKÖNYV a m.kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettu­dományi Karának 1935. évi szeptember hó 10-én tartott I.rendkívüli ülésé­ről. Jelen vannak: dr.Zolnai Béla e.i. dékán elnöklete alatt: dr.Erdélyi László, dr.Bartók György, dr.Mészöly Gedeon, dr.Kogutowicz Ká­roly, dr.Buday Árpád, dr.Pógel József, dr.Förster Aurél, dr.Várkonyi Hilde brand, dr.Sík Sándor ny.r. tanárok; a magántanárok képviseletében: dr.Schilling Gábor c.ny.rk.tanár és dr.Tettamanti Béla magántanár. Távolmaradásukat kimentették: dr.Schmidt Henrik, dr.Horger Antal, dr. Mester János ny.r. tanárok és dr.Marót Károly c.ny.rk.tanár. Jegyzett: dr.Sík Sándor ny.r. tanár, l.sz. Elnöklő Békán üdvözli a megjelent kari tagokat, megnyitja az ülést, meg­állapítja a határozatképességet s há­lával emlékezik meg hivatali elődjé­nek munkásságáról és legjobb kívánsá­gait fejezi ki a Kartársak folyó tan­évi együttműködésére vonatkozólag. 2.sz. Elnöklő Dékán jelenti, hogy dr. BIBŐ István, Egyetemünk Könyvtárának igazgatója me délelőtt elhúnyt. Szomorúan tudomásúl szolgál. Elnök jelenti továbbá, hogy a Kar nevében a következő részvétsorokat in­tézi az özvegyhez: "Méltóságos Asszonyom t Engedje meg, hogy a férje elhúnytával Méltóságodra lesújtó pótólhatatlan veszteség és gyász

Next

/
Thumbnails
Contents