Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1933-1934, Szeged

1933. szeptember 11. I. rendkívüli ülése

\ X X / A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ------- ---- SZEGED. ----- -4 193.3_/3._4 • szám. J egyzőkönyv a m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és törté­nettudományi Karának 1933* évi szeptember hó 11-én tartott I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Schmidt Henrik e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Er­délyi László, dr.Horger Antal, dr.Buday Árpád, dr.Imre Sándor, dr.Zolnai Béla, cLr.Fógel József, dr.Förster Aurél ny.r.tanárok, továbbá dr.Deér József helyettes tanár. A magántanárok képviseletében: dr.Banner János. Távollétüket kimentették: dr.Bartók György, dr.Mészöly Gedeon, dr. Kogutowicz Károly, dr.Huszti József, dr.Solymossy Sándor, dr.Várkonyi tdr.SÍk Sándor^ HildebrandVny.r.tanárok és dr.Mester János ny.'rk.tanár, továbbá a magán­tanári képviselők közül dr.Schilling Gábor. Jegyzett: dr.Deér József, l.sz. Elnök kegyeletes szavakkal em­lékszik meg arról a súlyos csapásról, amely Deér József dr. kartárs urat fivérének tragikus halálával érte. Kegyelettel emlékszik meg továb­bá Egyetemünk volt kiváló tanárának, Imre József professzornak elhúnytá­­ról, ki nemcsak mint kiváló tudós, hanem egyszersmind etikai életfelfo­gásának idealizmusával kitűnő erős egyéniség volt nagy hatással a mos­tani nemzedékre. A Kar Deér József dr. és Imre Sándor

Next

/
Thumbnails
Contents