Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1932-1933, Szeged

1932. szeptember 17. III. (sic!) rendkívüli ülése

A A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF-TUDOMÁNYEGYETEM BÖLC9ÉSÍZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA ------ SZEGED. —.................................. 60. bk. 193.2/3-5. szám. J egyzőkönyv a m.kir. Eerencz Józ..ef-Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és törté­nettudományi Karának 1932. évi szeptember hő 17-én tartott III. rendkí­vüli üléséről. Jelen vannak: dr.Imre 'undor e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Erdé­lyi László, dr.Bartók György, dr.Borger Antal, dr.Mészöly Gedeon, dr. K0gut077icz Károly, dr.íiuszti József, dr.Buíay Árpád, dr.Zolnai Béla, dr.Várkonyi -ildebrand, dr. ük ándor egy .ny.r. tanárok, dr .Liest er János és dr.Leér József helyettes tanár. A magántanárok képviseletében: dr.Banner János c.ny.rk.tanár és dr. »chilling Gábor magántanár. Jegyzett: dr.Mester János ty.rk,tanár. Az elnöklő dékán az ülést megnyitva jelenti a szomorú hirt, hogy a ^ar legrégibb tagja, Lézsi Lajos^ma éjjel 1 órakor Budapesten elhunyt, ^egyeletes szavakkal jellemzi röviden a boldogult egyetemi működését és indítványozza, hogy a Kar tagjai helyeikről felemelkedve fejezzék ki fáj­dalmukat, ami megtörténik. A dékán ezután előterjeszti a részéről és az Egyetem Bectora részéről történt intézkedéseket, melyeket a Kar tudomá­sul vesz. K.m.f.

Next

/
Thumbnails
Contents