Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1931-1932, Szeged

1931. december 17. III. rendkívüli ülése

---------------------------------------------------,— -------------------------—--------------------­I ly A M. KIR. FERENCZ J Ó ZS E F-TU DO M ÁN Y EG Y ETE M BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA .......... ........................... SZEGED. ■■ ■ ■ ..... bk. löOäjT szám. Jegyzőkönyv a m.kir. Ferenc JÓzsef-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudo­mányi Ikrának 1931. évi december hó 17-én tartott III. rendkivüli üléséről. Jelen vannak; dr. Buday Árpád e.i*dékán elnöklete alatt; dr.Dézsa Lajos, dr.Erdélyi László, dr. Borger Antal, dr.Kogutowicz Zároly, dr.Buszt! József, dr. karé Sándor, dr.Zolnai Béla, dr.Fógel József. dr.Soly­­mossy Sándor, dr.yárkonyi Hildebrand, dr.Sik Sándor egy.ny.r.tanárok, dr, Mester János ny.rk.tanár. A magántanárok képviseletében; dr.Schilling Gábor magántanár. Jegyzett; dr.Mester János ny.rk.tanár. lO.sz. Az elnök megnyitja az ülést és be­jelenti, hogy annak tárgya Dr. Bárczi Géza magántanári kollokviuma. A jelenlevő nyilvános rendes taná­rok közül; dr.Zolnai Béla, dr.Borger Antal "Az ófrancia nyelv és nyelvtör­ténet" cimü tárgykörbe tartozó kérdé­­seket intéznek a jelölthöz és a jelölt felel a kérdésekre. titkos szavazással A Kartegyhangulag elfogadta a magán­tanári kollokviumot. 11.sz. Az elnök az ülésre újra behívott jelölt előtt kihirdeti a fenti hatá­rozatot és kimondja, hogy a próbaeloadás idejét 1932. évi február hó-6-án d.e. 11 órára tűzi ki. Az előadás ci­me; A nyelvgeográfiai irányzat.

Next

/
Thumbnails
Contents