Bardoly István és László Csaba szerk.: Koppány Tibor Hetvenedik Születésnapjára (Művészettörténet - műemlékvédelem 10. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1998)

Cser István: Eltűnt templomok a Bakony vidékén

17. kép. Ihász puszta (Marcaltő) 1772-ben épült kápolnájának rekonstruált alaprajza rítésén és a falun kívül). 92 Ez a megfelelő hely pedig a mai temető, kívül a falun, kí­vül a hajdan volt templom kerítésén, hiszen ez a faluban állt. A ma is álló temető­kápolnára tehát ez a szöveg akkor sem lenne értelmezhető, ha nem tudnánk, hogy 1821-ben épült Tallián Ádám sírja fölé. 93 A katonai térkép sem segítette, inkább bonyolította a megfejtést, hiszen készítésekor már állt a templom és volt temető is, mégsem jelzi őket. Az idézett jegyzőkönyvből 94 még megtudhatjuk, hogy a kis ká­polna 1772-ben épült a Szentháromság tiszteletére, Farádi Vörös Sándor jámbor bőkezűségéből, a templom kőanyagából. Újabb kérdés: miféle templom kőanyagá­ból? Nincs tudomásunk korábbi - középkori - templomról. Ha csak nem valame­lyik szomszédos település romtemplomáról van szó, esetleg a marcaltői középkori templomról, mely nyomtalanul tűnt el? Válasz híján térjünk vissza ismét kápol­nánkhoz, és a jegyzőkönyvhöz: volt benne szószék, padok, két harang - talán hu­szártoronyban mert a térképről vett kontúr nem jelöl tornyot. (17. kép) Nem volt orgona és keresztelőkút. 93 A ferences barátok látták el lelkiekkel a hívőket - úgy látszik nem kedvükre, mert 1794-ben inkább káplánt kértek. Kaptak-e, nem tud­juk. Nem tudjuk, mikor bontották le. Az 1880. évi III. katonai felmérés ad némi fogódzót: egy igen csak összezsugorodott települést mutat, már templom nélkül. Ábrázolja viszont a temetőt, benne a temetőkápolnával, mai állapotában. 9 " Lőrintepuszta (Kolontár), kápolna Kataszteri térkép: A kis település központjában, a kastély (nemrég rombolták le) és a fogadó között egy kis dombon állt a kápolna. Tájolása északnyugati, mérete egy kisebb falusi templomnak megfelelő. Egyhajós, szentélye íves, elölálló közép­tornya van, jobb oldalán sekrestye, szokatlan helyen csatlakoztatva a hajóhoz. Ti­tulusát a térkép nem írja. 97 Az I. katonai felmérésen mégcsak egy fakereszt látható a helyén. A kataszteri térképnél valamivel korábbi II. katonai felmérés már helyén, jól tájolva ábrázolja. 98 Levéltár és irodalom: Lőrinte kis falucska volt a középkorban. Szt. Márton tisz­teletére épült templomát 1429-ben említik, de sorsáról mit sem tudunk. 99 Az 1779. évi visitatio nem talál templomot, csak egy kis harangot. Régi templomról sem esik szó. 100 Újabb temploma, melyet a térképen látunk, 1826-ban épült egy kis dom­bocskán, és 1877-ben bontották le. Erről az ötvenegy évről szinte semmit sem tudunk. 101 Csak valami keveset az előkészületekről: 1823-ban írja a devecseri plébá­nos a püspöknek, hogy filiális faluja - Bezerédi birtok - jámbor óhajból, önkéntes elhatározással templomot, vagy inkább kápolnát akar építeni. Kő, mész, kőműves, minden van, ugyancsak szorongatják, hogy áldja meg az alapkövet. 8 öl hosszú, 4 öl széles, írja' 02 - a helyszínrajzról kb. ugyanez mérhető. Hová lett a középkori

Next

/
Thumbnails
Contents