Lővei Pál szerk.: Horler Miklós Hetvenedik születésnapjára Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 4. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)

Valter Ilona: A Salamonvári család és a salomvári római katolikus templom

resztelő Szent Jánosról címzett templomban az alapító, továbbá elődei és utódai lelkiüdvéért." 29 A birtok a női leszármazottak révén öröklődött tovább, és fokozatosan felapró­zódott. Erre néhány példa: 1423-ban a kapornaki konvent megosztoztatta Sár­kány Lászlónét és Rumi Doroszlónét Miklós fia János és András fia Miklós része­inek eg)' harmadában, Salamonvárban és a többi birtokban: „a mondott Salamon­várban az északi utcában a Harkal folyó mellett 4 és fél jobbágy curia és egy fél puszta jobbágy telek, továbbá Jánosnak és Miklósnak a saját curiája mellett..., amelyekből három telek közvetlenül egymás mellett fekszik, kettőben György sza­bó és Gerenchér Lőrinc lakik, a harmadik üres..." 30 1424. július 28-án kelt Zsigmond király adománylevele, mely szerint Akosházi Sárkány Lászlót, testvérét Benedeket és fiát Jánost két tizenketted részben, Kutasi (Térjék) Ferenc nejét Katalint, ennek gyermekeit, unokáit öt tizenketted részben, és Salamonvári András leányait, Szentbenedeki Jánosné Magdolnát, Ivánczy Györgyné Katalint és Bánhidi Jánosné Ilonát és ezek gyermekeit a fönnmaradt öt tizenketted részben Salamonvára másképp Harkál és a többi birtokban megerősí­ti. 31 1428-ban Kutasi Ferenc fiai, továbbá Szentbenedeki János, Ivánczi György és Borhidai János, valamint Akosházi Sárkány László a saját, valamint feleségeik ne­vében ius regiumot kértek és kaptak a királytól Salamonvárára és a többi birtokra, a következő arányban: l/ő a Sárkányoké, a többinek a fele a Kutasiaké, a másik fele a többieké. 32 1 438-ban pedig Salamonvári András egyik leánya, Katalin (Ivánczi Györgyné) a salamonvári és harkályi részjószágát a salamonvári zalai mal­mokkal együtt elzálogosította Bucsai Jánosnak. 33 1474-ben a fiúsított Beátka (Bánfi Zsigmondné) unokája, Borbála (Pogány Im­réné) birtokai között, 1438-ban pedig Bánfiné dédunokáinak részbirtokai között szerepel még Salamonvára. 34 A 16-17. században számos - főleg környékbeli birtokos nemes család osztozott Salamonvárán: a Sárkány, a Kutasi-Terjék, a Bucsai, a Sibrik, a Bagodi család. 35 Amint a család leszármazását mutató táblázatból is kiderül, a 15. század máso­dik felére szinte teljesen eltűnt a településen őshonos Harkályi vagy Salamonvári család. A Salamonváriakat egyébként Wertner Mór a 12. században feltűnő Sala­mon nemzetséggel hozza kapcsolatba, amelynek Veszprém megyei és Pozsony megyei (csallóközi) ága is volt. Véleménye szerint a dunántúli Salamonvári, Sala­monfay, Salamon családok eg)' törzsből származtak a Pozsony megyei csallóközi Salamon nembeliekkel, mert még 1402-ben is egymás birtokait öröklik a Veszp­rém megyei Salamonfai ág és a Pozsony megyei Vathai Salamonok. 36 Am a zalai Salamonvári családdal nem találunk ilyen okleveles kapcsolatot. Az mindenesetre elgondolkoztató, hogy a családban igen kedvelt volt a Salamon név, több nemze­déken át. Szinte mindegyik generációnak volt egy kiemelkedő tagja. A 13. században ilyen volt Demeter comes, aki a stájer határszéli hadjáratokban szerzett érdemei­ért kapott birtokot. Az 1254. május 1-én kelt pozsonyi békében IV. Béla király a stájer hercegség déli felét kapta, a Vas, Zala és Várasd megyékkel határos terüle­tet. A stájer hercegség a pozsonyi béke után olyanféle szoros melléktartomány lett, mint Szlavónia. Kormányzója is ugyanaz, Gutkeled István bán, aki felvette a „Stíria kapitánya" címet. 1258-ban a stájer lovagok fellázadtak, de IV. Bélának si­került úrrá lenni a lázadáson. Hátra hagyta „Stíria hercegeként" 19 éves István fi­át, kapitányként az oldala mellett maradt Gutkeled István. A stájer hercegséghez IV. Béla hozzácsatolta Vas és Zala megyét és a bakonyi ispánságot. 1259 késő őszén Otto von Hardegg vezetésével jelentékeny haderő jött Ausztria felől, és

Next

/
Thumbnails
Contents