Magyar Műemlékvédelem 1969-1970 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 6. Budapest, 1972)

MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 1969-1970 Száz éves a magyar műemlék­védelem. Az Országos Műemléki Felügyelőség gondozásában im­már hatodszor jelenik meg a Magyar Műemlékvédelem című kötet, amelyben a jubileum alkal­mából Dercsényi Dezső bevezető­ben számol be hazánk műemlék­védelmének száz esztendejéről. Dercsényi Dezső jubileumi tanul­mánya nemcsak az intézményes műemlékvédelemre tekint vissza, röviden ismerteti a korábbi szá­zadok műemlékvédelmét is. Kitér a Tanácsköztársaság reformter­veire, amelyekben elsőrendű helyet foglal el a műemléki nyil­vántartás. Ismerteti az 1934-es átszervezést, majd az 1949-ben bekövetkezett gyökeres fordula­tot, a második világháború után a felszabadulást követő jogi, szer­vezeti és módszertani változáso­kat. Dercsényi Dezső tanulmánya teljes képet nyújt a magyar mű­emlékvédelem eddigi, különösen a felszabadulás utáni kiemelkedő eredményeiről. A további tanulmányok számot adnak a magyar műemlékvéde­lemnek a jogszabályok tükrében történt fejlődéséről, majd a nagy­tétényi kastélymúzeum rekon­strukciójáról. Érdekes tanulmány szól a szocialista műemlékvéde­lem elvi kérdéseiről, valamint a magyar műemléki nyilvántartás történetéről. A továbbiakban a sárospataki r. k. templom mű­emléki feltárásáról és helyreállí­tásáról, majd a nagybörzsönyi Szt. István templom helyreállításáról kap az olvasó színes képet. A kö­vetkező tanulmány arról szól, hogy a magyar műemlék-helyre­állítási gyakorlat hogyan alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents