Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579-1589. (Sopron, 1994)

Regeszták

Megyei közgyűlés (Generális congregatio) (1580.) május 12. (infest. Ascensionis Domini), Cirák 183. (I. 30.) A vármegye közönsége az összes jelenlévő megegyező akaratával alispánná választotta lósi Viczay (Wyczay de Loos) György urat, aki később a helyszínen le is tette a szokásos esküt e hivatal viselésére. 184. (I. 30.) A vármegye közönsége az alispán úr vicegerensévé választotta Fintha (Fyntha) Andrást, aki szintén megesküdött arra, hogy szabályosan fogja viselni ezt a hivatalt. 185. (I. 30.) A vármegye közönsége úgy rendelkezett, hogy a Rábaköz szigeten lévő malmokat, amelyek kárt okoznak, az elmúlt esztendőben, november 22-én hozott határozatnak, illetve az e célból kiküldött biztosok jelentésének megfelelően le kell bontani. 186. (I. 30.) A vármegye közönsége a Rába folyó gázlóinak az eltorlaszolásával, vagyis a fák kivágásával kapcsolatban megerősítette az 1579. november 22-én, Cirákon tartott gyűlésében hozott határozatát és úgy rendelkezett, hogy ezt a feladatot — valamint a malmok elbontását is — június 5-ig, vagyis az Úrnapja utáni legközelebbi vasárnapig kell teljesíteni. 187. (I. 30.) A vármegye közönsége törvényszéki ülést hirdetett Újkérre (Wykeer) 39 a Szentháromság vasárnap után következő hétfőre, keddre és szerdára (május 30-31. és június 1.). 188. (I. 30-31.) A vármegye közönsége a közjó előmozdítása érdekében új helyszíneket jelölt ki a megyegyűlések tartására. Eszerint a jövőben a vármegye közgyűléseit Szentmiklós (Zenthmyklos) possessióban kell tartani — azonban [...] Szelestey Ferenc, a Niczky és a Cziráky nemesek által [...] •—, a vármegye törvényszéki üléseit pedig Keresztúr (Kerezthur) possessio helyett Németi possessióban, illetve Csepreg oppidum helyett Ujkér possessióban. Németi és Újkér egyébként korábban is a törvényszéki ülések helyszíne volt. 189. (I. 31.) A vármegye közönsége elrendelte, hogy a perceptorok tegyenek számadást a vármegye pénzeiről, bármikor is szedték be azokat. A számadásra kötelezett személyek a következők: Ostffy Jakab, Cziráky Mátyás, Sárándy László, Derecskey (de Derechke) Demeter deák és Völcsey Gergely. A közgyűlés kijelölte a számvevőket is, akik a következőek: Párnás János, Rudinay Miklós, Ághy Miklós, Meszlényi Benedek, Sopron város egy kiküldendő

Next

/
Thumbnails
Contents