Gyönyör József: Terhes örökség – A magyarság lélekszámának és sorsának alakulása Csehszlovákiában

jcmrfcZrj /^T^mj^m, Ahi&sjuJZ WÍWi« M ÁtíúmjM,wr /w. yB^f'o M jVi B - Wf'i B ff* C$«|Movákiábaii Fat.imÜ» pririUA« iákon» Ittkoibu. tlálu t « rfn« Î8. H/na /WS. 542 ÚSTAVNÝ ZÁKON z 25. novembra 1992 o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Fe­deratívnej Republiky rešpektujúc uznesenie Českej ná­Č1.2 rodnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky uz- .... Pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Repu­nieslo sa na tomto ústavnom zákone : k t. or a. I e) >*% zveren a ustavným, a mymi zakon­či. 1 mi, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú re­publiku 1. januárom 1993. ČI. 3 (1) Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká Česká a Slovenská Federatívna Republika. ., A , . . . (1) Zámkom Českej a Slovenskej Federatívnej Re­{2} Nástupníckymi itátmi Ceskei a Slovenskej Fe- publiky zanikajú ítátne orgány Českej a Slovenskej Fe­deratívnej Republiky sú Česká republika a Slovenská deratívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily republika. , a ozbrojený bezp ečnostné zbory českej a Slovenskej

Next

/
Thumbnails
Contents