Gyönyör József: Államalkotó nemzetiségek – Tények és adatok a csehszlovákiai nemzetiségekről

Gyönyör József ÁLLAMALKOTÓ NEMZETISÉGEK Cl. 1 Ceskoslovenská socialistická republika, ako spoloőn? Stát Őeského a slovenského národa a národností iijúclch na jeho území, v duchu so­ciallstlckej demokracie a ínternacionalizmu za­bezpeCuje madarske], neraeckej, polskej a ukrajin­skaj (rusínskej) národnosti moZnosti a prostried­ky na v§estrannf rozvoj. Madách

Next

/
Thumbnails
Contents