Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 12. (Kaposvár, 1981)

Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása

de media vinea quatuor; de in­tegra vinea cappones duos, octo panes fumul, unum cubulum avene Quinqueecclesiense et denarios quatuor. De media autem vinea mediam partem solvent. Item extranei homines de singulis fe­netis pro muneralibus solvent w ' singulos x ' quatuor panes fumul et duos cappones. Item singuli coloni aratra habentes tempore veris seminat avcnam cum semine domini duo iugera avene. Item singuli coloni aratra habentes in autumno cum semine domini terrestris seminat duo iugera frugis et siliginis. Item singuli coloni in festo nativita­tis Domini quilibet colonorumy' solvet singulatim plaustrum ligno­rum. Nonam non solvent de frugibus. Et colonna unam vineam in promon­torio Tapson adiacentem. Item relicta Michaelis Zalay, filia scilicet condam Alexii Theryek possidet directam mcdietatem possessionis Therebezd simulcum proventibus suis. Inventarium^ rerum castelli Zynyer in festo beatorum Viti et Modesti martirum 1524 per Gregorium litte­ratum de Feelpecz eiusdem castelli castellanum manibus Stephani Ibrany custodis et Michaelis de Makoffalwa canonicorum Strigoniensium 3 " data­rum pixides barbati antiqui XXVII sulfur in una olla pixides antiqui manuales nullius utilitatis VI cuspides VI baliste vilissime b " et inutiles VI négy köböl bort fognak fizetni; egész szőlő után két kappant, nyolc fumoly kenyeret, egy pécsi köböl zabot és négy dénárt. Fél szőlő után pedig fele részt fognak fizet­ni. Továbbá az idegen emberek minden kaszáló után fizetnek egyenként négy fumoly kenyeret és két kap­pant. Továbbá mindenegyes jobbágy, aki­nek ekéje van, tavasszal két hold zabot vet az úr magjával. Továbbá mindenegyes jobbágy, aki­nek ekéje van, ősszel a földesúr magjával két hold búzát 5 és rozst vet. Továbbá karácsonykor mindenegyes jobbágy egy szekér fát fog fizetni. A termés után kilencedet nem fognak fizetni. És egy jobbágyasszonynak a tapsonyi szőlőhegyen van egy szőleje. Továbbá Zalay Mihály özvegye, tud­niillik Térjék Elek leánya birtokol­ja Terebezd birtok felét jövedel­meivel együtt. Leltára Szenyér várkastély ama dol­gainak, amelyeket Felpéci Gergely deák, 6 a várkastély várnagya 1524­ben szent Vid és Modestus vértanúk ünnepén adott át Ibrányi István esz­tergomi őrkanonok és Makófalvi Mi­hály kanonok kezébe 27 régi szakállas puska kén egy fazékban 6 hasznavehetetlen régi kézi puska 6 nyíl 6 silány és hasznavehetetlen szerszám­íj

Next

/
Thumbnails
Contents