Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 11. (Kaposvár, 1980)

Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai

300 juhot, 15 hordó bort, 40 sertést és az az évi termés negyedét. 300 Ez a meg­állapodás az após és veje között erősen emlékeztet azokra a birtokcserékre, ame­lyeket az elszegényülő és kihalás előtt álló idősebb ágak kötöttek Antimus le­származottaival. Antimus Jánosnak tehát a kapott haszonélvezeten kívül meg­maradt a nemrég meghalt unokaöccsének: Lászlónak szenyéri uradalma, amely­nek azonban nagy része változatlanul laki Túz János kezén volt. A szigetvári uradalom viszont Török Ambrus kezére került. A birtokok mentése és átmentése. Ahogy a szigetvári uradalom Török Ambrus részére történt eladása illetve átadása az előző korszakot zárta, ugyan­úgy indította az Antimusok utolsó korszakát, amelyet a nyugat-somogyi birtokok visszaszerzéséért folytatott harc és a kihalás küszöbére érkezett család vagyoná­nak átmentése jellemez. Amint az az eddigiekben is történt, úgy a következők­ben is csak nagyobb vonalakban kísérjük figyelemmel az Antimus-birtokok tör­ténetét. Az egyes tartozékbirtokokkal kapcsolatos részletek szétfeszítenék e ge­nealógiai jellegű tanulmány kereteit. Ugyanakkor remélhető, hogy a családi kap­csolatok tisztázása meg fogja könnyíteni annak a munkáját, aki a szenyéri vagy a szigetvári uradalom birtoktörténetének megírására vállalkozik. Mint láttuk, Antimus János az 1460-as évek közepén nehéz helyzetbe ke­rült. Királyi ítélet következtében elvesztette a somlyói uradalmat, ami lényegé­ben egyet jelentett a cserébe adott szigetvári uradalom elvesztésével. Nehéz helyzetéből - mint láttuk - csak vejének: Török Ambrusnak segítségével tudott kilábalni lényegesen szerényebb anyagi körülmények között. László elvesztette Szenyért és akkori tartozékait. Feltehetően mindkettőjüknek csak azok a birto­kaik (elsősorban Terebezd) maradtak meg, amelyek Antimus fia: György uno­kájának: Miklósnak (Ozsvát fiának) gyermektelen halála után szálltak rájuk. Ezt abból következtethetjük, hogy a György ágának családnevét jelentő Terebezd birtok felét János 1473. •augusztus 26-án szorongató szükségében el tudta 50 arany forintért zálogosítani kisfaludi Hadnagy Istvánnak. 301 , Antimus János unokaöccsének: Lászlónak halála után örökölte a szenyéri uradalomhoz való jogát, Terebezd környéki birtoktöredékeit, de örökölte a le­ányágnak e birtokokkal kapcsolatos igényeit is, egyszersmind azt a jogot, hogy harcoljon Túz János ellen Szenyérért és tartozékaiért. E harc érdekében kellett első lépésként visszaszereznie a család régi iratait, amelyeket László a budai szent Miklós egyházban helyezett el. Az ez ügyben általa a nádori bíróságtól kért vizsgálat megállapította, hogy az oklevelek egykori társa és feltehetően egyidő­ben pártfogója: Hadnagy István kezére kerültek. 302 Az eljárás eredményre vezet­hetett és az okmányok birtokában sikerült Jánosnak Szenyér várkastélyt és me­zővárost, továbbá a hozzájuk tartozó 14 birtokot és birtokrészt 6000 forintért eladnia. A zömmel Túz János kezén levő birtokokat 1482. augusztus i-én a po­zsonyi káptalan előtt Wesaki Perotus, az esztergomi érsekség birtokainak admi­nisztrátora, majd zólyomi ispán, Beatrix királyné olasz kísérőinek egyike vásá­rolta meg. 303 Perotus azonban sokáig nem élvezhette új birtokainak jövedelmét. Iktatásának ugyanis augusztus 27-én számosan ellentmondtak. Első helyen Túz János szenyéri várnagya az ura nevében a várkastély, a mezőváros, Tapsony, Terebezd, Edde, Arad és Merke birtokok, Kisinke és Kerektó prédiumok vo­natkozásában; szenterzsébeti Térjék András a felesége: Katalin, valamint gyer­mekei nevében Terebezd egész, Merke és Tapsony félbirtokokat, valamint Ke­rektó és Kisinke prédiumokat illetően; Török Ambrus tapsonyi villicusa az ura,

Next

/
Thumbnails
Contents