Rendőri Lapok, 1911 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1911-01-01 / 1. szám

2 ik oidal RENDŐRI LAPOK l~ső szám. lehet, a közterek tisztántartása is sikeresebb meg­oldást nyerne, vagy pedig vállalatba adás céljából pályázatot hirdetnék, mely pályázat során pályázni kívánók pályázatukban leszállíthatják a szabály- rendeletben megállapított egységárakat, vagy pedig pályázhatnak egy meghatározott összeggel, mely összeget a város közönsége a befolyó járulékok fejében vállalkozóval szemben garantátna. Tisztelettel kérem, méltóztassék jelen javas­latomat tárgyalás és előkészítés után a törvény­hatósági bizottsághoz beterjeszteni. 1. Általános határozatok. 1. §. Szatmár-Németi szab. kir. város terüle­tén a köztisztasági teendőket részint a városi ható­ság házilag végzi, esetleg vállalkozóval végezteti, részint a ház és telektulajdonosok teljesitik úgy, amint azt e szabályrendelet előírja. A köztisztasági teendők a terek, utcák és utcai átjárók állandó tisztántartásából, öntözéséből, valamint a telkeken keletkező szemét és egyéb hulladékok elhordásából állanak. 2. §. Házi szemét alatt szobákból, konyhák­ból, udvarokból, valamint üzlethelyiségekből össze-' gyűlt szemét és hulladék értendő. Trágya és épí­tési törmelék a házi szemét sorába nem tartozik. 3. §. Az a trágya, melyet az udvarra rövid időre beállott bérkocsi, szállitószekér stb. hagy hátra, az rendes udvari szemétnek tekintendő s a házi szeméttel együtt kihordandó. Azon udvarra, a melyben jármüvek állandó s illetve ipari be vagy kiraktározás végett gyak­ran fordulnak meg, ez a kivétel nem vonatkozik. 4. §. Pincébe összegyűjtött szemetet a szeme­tes kihordani nem tartozik; azt a szemét tulaj­donosa s illetve a háztulajdonos köteles az ud­varra felhordatni. 5. §. A terek, utcák és nyílt árkok tisztán­tartásának és öntözéseinek költségeiről a város közönsége költségvetésileg gondoskodik, mig a magán telkekről kihordandó házi szemét elszállí­tási költségei a háztulajdonosokat terhelik s köz­adók módjára és azokkal együttesen hajtatnak fel. 6. §. A köztisztasági körzetben levő összes, tehát az állandóan adómentes épületek is szintén megrovatnak köztisztasági járulókkal és pedig az alábbi fokozat és osztályok szerint. I- ső osztályba tartoznak azon lakások, melyek­nek helyisége négynél több. Fizetendő havonként 1 korona 50 fillér. II- ik osztályba, melyben a helyiségek,száma 3—4, fizetengő havonként 1 korona. III- ik osztályba, mely két helyiségből áll. Fizetendő havonként 70 fillér. IV- ik osztályba, mely egy szobából áll. Fize­tendő 40 fillér. 7. §. Gyárépületek, ipartelepek s általában oly épületek után, a hol a házi szemét fogalma alá nem vonható hulladékok is nagyobb mennyi­ségben keletkeznek, ha a gyártelep, vagy épület tutajdonosa csak a házi szemét kihordását kívánja, a köztisztasági járulók kirovása tekintetében a fentebbi határozatok az irányadók. Ha azonban a tulajdonos, házi szemét fogalma alá nem vonható gyári és ipari hulladékoknak és egyéb szemétnek is a városi hatóság vagy felfogadott vállalkozója által való elhordatását kívánja, ebben az esetben a köztisztasági járulékot esetről esetre a tulajdo­nossal egyetértőleg a rendőrfőkapitányi hivatal állapítja meg. A lakást kiegészítő részek, pince, fásszin, padlás, istálló, félszer stb. után köztisztasági járu­lék nem vehető ki. 8. §. Azon a címen, hogy a házi szemetet a tulajdonos maga hordatja ki, a köztisztasági járulék fizetése alól felmentést senki sem igé­nyelhet. A köztisztasági járulékot a ház tulajdonosa lakrészek száma arányában a lakókra átháríthatja, ha erre vonatkozólag a felek a bérleti szerződés­ben megállapodtak. 9. §. Boltok s általában nyitott helyiségek, ha egynél több helyiséggel bírnak, a Il-ik osz­tályba soroztainak, ha egy helyiséggel, akkor a Ill-ikba. 10. §. Iskolák, hivatalok, más nem lakásul vagy üzletül használt helyiségnél öt szoba egy I-ső osztályú, 4—3 szoba Il-od osztályú és 2—1 szoba III. osztálynak felel meg. Vendéglők, szállodák szobái és konyhái sze­métje szintén házi szemét szerint kezelendő s mint ilyet, a város hordatja ki. A vendéglői szobák a fenti szakaszban elő­irt szabály szerint rovatnak meg szemétkihordási

Next

/
Thumbnails
Contents