Rendőri Lapok, 1910 (7. évfolyam, 2-9. szám)

VII. évfolyam. Szatmár, 1910. február hó 1 i-ik szám. Kéziratok, rle csak is szak­szerű czikkek a főkapitányhoz adandók be. 9J A RENDŐRFŐKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK, RENDŐR- ÉS CSENDŐR-LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA. Összeállítja : Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. A büntető novella II. fejezete.4*) Ajánlja a közbiztonsági közegek figyelmébe : Dr. Papp Ottó községi biró, t. alkapitány. 1910. január hó 1-én a 160000—1909. B. M. sz. körrendelettel a büntető novellának a fiatalkoruakra vonatkozó II. fejezete is életbe lett léptetve. A büntető novellának ezen része a zül­lésnek indult fiatalkorú megmentése érdekében uj alapokra fekteti a büntető törvények eddigi bün­tetési rendszerét. Eddig a büntetés inkább megtorló jellegű volt. A büntető novella által alkalmazott büntetési rendszerben azonban a büntetésnek más caólja van. A büntetés a fiatalkorú bűntettesek er­kölcsi védelmére kiván szolgálni, hogy azokat a munkástársadalom részére megmentse. Ennek el­érése már nem kivánja azt, hogy a jognak min­den megszegése büntetésben részesüljön. Ebből kifolyóan a fiatalkorú bűntettesekkel szemben al­kalmazható intézkedésekben egy olyan elv is ér­vényesülést nyert, melyek csak az ujabbi jogböl­cselet hangoztatott. Ezen elv szerint maga a bün­tetés is baj, Jmelyet éppen ezért csak akkor kell alkalmazni, ha kisebb annál a bajnál, melyet a bűncselekmény rejt magában a társadalomra nézve. A novella alapján ugyanis a rendőri büntető bíróság a bűnvádi felelősségre vonható fiatalkorúak ellen a következő intézkedéseket teheti: 1. Dorgálás. 2. Próbára bocsátás. 3. Elzárás büntetés. Ezek közül a bíróság azt alkalmazhatja, amelyiket a fiatalkorú terhelt jövőbeli magaviseleté *) Az uj büntető novella érdekli a közniztonsági szervezet­nek minden egyes tagját s az itt lefektetett elveknek át kell hatni nemcsak a bírót, a ki legtöbb esetben már a felderített cse­lekmény alapján Ítélkezik, hanem mindazokat, kik a bűnöst a biró kezére szolgáltatják s az átadásig tett összes tényeiket át kell hatni annak a tudatnak, elvnek, hogy kiskorú eltévedt bűnösnél nem a cselekmény megtorlásáról van szó, hanem inkább arról, hogy az eltévedtet megmentsük a társadalomnak s bánásmódunkkal oda hassunk, hogy az ifjú bűnöst visszatartsuk a baconló cseleke­detek elkövetésétől. Szerk. és erkölcsi fejlődése szempontjából kívánatosnak talál. A dorgálás a törvény szavai szerint abban á'.l, hogy a bíróság nyilvános tárgyaláson az el­ítélthez ünnepélyes, komoly intelmet intéz és figyelmezteti őt, hogy újabb kihágás elkövetése esetében ellene szigorú büntetést fog alkalmazni. Természetes, hogy ezen intézkedés csak a fogé­konyabb lelkületű elitéltekkel szemben alkalmaz­ható sikerrel, akikre az intelem eredményesebb befolyást gyakorolhat, mint a materiális büntetés. A próbára bocsátás értelmében „a rendőri büntető bíróság a fiatalkorút ítélethozatala nélkül megfelelő figyelmeztetés után egy évi próbaidőre- szigorú szabályokhoz kötött felügyelet mellett fel­tételesen szabadlábon hagyja.“ Ez az eljárás tu­lajdonképpen ugyanaz, ami a büntető novella első fejezetében a büntetés felfüggesztése, de annál is enyhébb, mert a büntetést utólag alkalmazza, ha a próbárabocsátása próbaév alatt javulást nem mutatott. A próbárabocsátás súlyosabb esetekben nyerhet alkalmazást, amikor a dorgálás a fiatal­korú egyéniségénél, környezeténél, vagy életviszo­nyainál fogva nem mutatkozik elégségesnek a fiatalkorú erkölcsi romlásának a megszüntetésére. Nem alkalmazható a próbárabocsátás, ha a fiatal­korú egy hónapot meghaladó szabadságvesztés büntetéssel már büntetve volt és a kbtkv. 62. §-ában megbatározott kihágás esetében, mert nyil­vánvaló, hogy ezen esetekben a próbárabocsátás- ból hasznos eredményt nem lehet várni. A fiatalkorú a próbaidő alatt felügyelet alatt áll s ha ezen idő alatt kifogástalan magaviseletét tanúsított, a bíróság ellene az eljárást megszün­teti, mig ha nem mutat javulást, a próbaidő meg­szüntetésével elzárás büntetésre Ítélendő. A próbaidő alatti felügyeletre nézve a végre­hajtási rendelet részletes rendelkezéseket tártál-

Next

/
Thumbnails
Contents