Rendőri Lapok, 1908 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1908-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. Szatmár, 1908. január hó 1. l-ső szám. Kizárólag a rendőrfökapitányi hivatal tisztikara, rendőr- és csendőrlegénysóge számára. * RENDŐRI LAPOK: A REN DŐRFŐKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK, RENDŐR- ÉS CSENDŐR-LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA. Összeállítja: Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. Megj eleník f - •' mindonhónap l-ső napján. * Az éjjeli élet és alakjai. A sajtó a modern élet szükségeiben azt a szerepet játsza, a melyet a természet rendjében a nap. Sem politikai, sem gazdasági, sem tudomá­nyos szükségei el nem lehetnek a modern világ­nak a sajtó támogatása és szolgálatai nélkül. A társadalom őre, irányitója és ébresztő harsonája a sajtó. A legtökéletesebb szerve a társadalomnak: szeme, melylyel mindent meglát mindenki és füle, melylyel mindent meghall mindenki. E soroknak itt azonban nem az a feladata, hogy magának a sajtónak vagy annak munkásai­nak dicshymnuszokat zengjen: Mint fentebb említettem a sajtó a társadalom őre és irányitója. Kétszeresen joga teliát a sajtó­nak e lapok hasábjain a társadalom egyik külö­nös osztályáról az éjjeli élet alakjairól beszólni. Az a társadalmi tespedós, a mely korunkat ma különösen és legjobban jellemzi, nálunk nagyon is riasztólag mutatkozik. Megvagyok győződve, hogy a leghálátlanabb théma ez, melynek megraj­zolásába fogtam, mikor a közélet és az erkölcsi­leg sülyedt társadalom kinövéseit, bűneit tárom fel verista tollal. De hát hol írhatnám ezt alkal­masabb helyen mint ép e lapok hasábjain. A sok vendéglő, korcsma, melyek aránytala­nul szaporodnak e városban, szinte lefogják ma­guknak az éjjeli életre hajló embereket. Minden utcának megvan a maga egy-két korcsmája s minden korcsmának a maga törzs­alakjai. Korcsmákról szólok, mert a zug-kávéhá- zakat is e gyűjtő fogalom alá kell soroznom. E korcsmái alakok teljesen külön kategóriát képez­nek és mintegy kisebb társadalmat alkotnak a mi életünkben. Természetesen joggal kérdezhetné ezt bárki, hogy hol van e városban éjjeli élet, éjjeli alakok­kal. Persze a ki este 9-kor lefekszik, hogy hol­nap jól kipihenve lásson napi foglalkozása után, az mindezekről nem tud semmit. Ezeknek az éjjel élő embereknek a világába bajos betekinteni, de a ki megfigyeli ezeket és foglalkozik velük, az tapasztalni fogja, hogy ezek a társadalom legnyomorultabb és legártalmasabb alakjai, kik legtöbbször befurakodva a legjobb tár­saságokba mint kiirthatatlan fekély, fertőzik a köz­életet. A társadalom kötelessége, hogy vállvetetett munkával a legradikálisabb eszközökkel, támo­gassa a rendőrséget ezeknek a parazitáknak a kiirtásában, hogy erkölcsileg egészséges, tiszta társadalmunk legyen! (Folyt, köv.) Tűzrendészet. VII. A szerek gondozása. A tűzoltó-szerek csak akkor felelhetnek meg a követelményeknek mindenkor és évek múltán is, ha azok folytonosan jó karban, tisztán tartatnak és a a lehető legnagyobb gondozásban részesülnek. Kü­lönösen áll ez a fecskendőkről és tömlőkről. A fecskendőt meg kell óvni: a por behullása, viz benthagyása, a hideg időjárás, a száraz súrlódás s külső erőszakos behatások ellen. A por ellen megvédjük, ha a szertár, melyben áll, teljesen pormentesen záró oldalfalakkal s tető­vel Iáttatik el és ha a fecskendőt ponyvával leta­karjuk, a hengerek szájára pedig bőr korongot fű­zünk, mely a dugórudat áteresztő nyílással bir. A fecskendő mindig vízmentesen, szárazon tartandó s benne vizet állani sem a tartóban, sem a gépben ne

Next

/
Thumbnails
Contents