Rendőri Lapok, 1906 (3. évfolyam, 1-7. szám)

1906-01-01 / 1. szám

111. évfolyam. Szatmár, 1906. január hó 1. Kizárólag a rendőrfőkapitányi hivatal tisztikara, rendőr- és csendőrlegénysége számára. ___ ff ii * ‘i RE NDŐRI LAPOr A RENDŐRFŐKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK, RENDŐR- ÉS CSENDŐR-LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA. Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. * Összeállítja : Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. Cseléd-ügy. Ide s tova 3Ó esztendeje annak, hogy a tör­vényhozás az 1876. évi XIII. t.-cz. megalkotásá­val gondoskodott a gazda és cselédek közötti vi­szony szabályozásáról. Azóta néhány rendelet és elvi jelentőségű döntvények kibocsátásán kívül ezen a téren semmi sem történt, pedig mint cselédtartó gazda ki ne érezné a cselédtörvény fogyatékosságát, melynek gyökere a cselédrendészet gyakorlása, a cselédek fegyelmezése tekintetében fennforgó hiányokban keresendő. Tény az, bogy úgy a külső, mint a belső vagy házi cselédek fegyelmezése a legnagyobb mértékben hiányos. Sem a gazda! tekintély, sem az elsőfokú hatóságok tekintélye nincsen szervezetileg úgy biztosítva, hogy a cselédséget fegyelmezni lehetséges volna. Hát ezen tünemény nemcsak a cselédügy te­rén mutatkozik, hanem a vidiindialismus minden téren aláásta a tekintélyt s annak helyébe a subjectiv akaratnak kompromissumát emelte. A cselédtörvény modern alapokon épült, a subjectiv akaratnak compromissumából törekszik objectiv rendet megalapítani, nedig nem a gazda és cseléd subjectiv éi’dekeit kell a cselédtörvény által megvédelmezni, hanem a társadalmi köz­érdeket. Nem az egyéni jogokat, hanem a hiva­tásbeli kötelességeket kell előtérbe tolni, a gazda és cseléd hivatásbeli kötelességeit kell első sorban körvonalozni s az itt alkotandó szabványoknál azon fóczél tartandó szem előtt, hogy a családi tekintély meg legyen jövőre oltalmazva mindázon veszélyek ellen, melyekkel a modern romlott cse­lédség, azt ma állandóan fenyegeti. A családi tűzhely legbensőbb szentélyében alkalmazásban levő, a családtagokkal folytonosan \ érintkező házi cselédeket a családdal szemben való hivatásbeli kötelességeiknek szigorú teljesítésére kell utalni egyrészről, míg másfelől a gazdát, csa­ládot is köteleznünk kel!, hogy cselédjét a családi tűzhely légkörének megfelelő bánásmódban része­sítse s annak különösen erkölcsi igényeit kielégítse. Általános érdekek ezek, melyek gyökeres or­voslását a törvényhozástól várjuk; addig is azon­ban, mig ez bekövetkeznék egy hatósági kezelés­ben álló cselédszerző intézet létesítésével kívá­nunk segíteni a bajon, melynek localis eredménye bizonyára mutatkozni fog, mert e hatósági intéz­mény a megbizhatlan, erköcsi tekintetben kifogás alá eső eg'yéneket elhelyezni nem fogja, vagy ha ezt szükség esetén tenné is, tájékozás végett tiszta képét fogja adni a kifogásolt egyénnek, mig a jelen állapotban, a oselédszerzők törekvése a minél több közvetítésre szorítkozik. Közöljük itt a szabályrendelet tervezetet, me­lyet tárgyalás és elfogadás végett rövid pár nap ; alatt a városi tanácshoz beterjesztünk. # Tervezet. Szatmárnémeti sz. kir. törvh. város sza­bályzata a városi cseléd-szerző intézet feliál itásáról. I. Fejezet. 1. §. Az intézet czime: Szatmárnémeti sz. kir. város cselédszerző-intézete. 2. §. Az intézet székhelye Szatmár-Németi. 3. § Az intézet czélja a cselédszegödtetésnól fel­merült bajok elhárítása érdekében a szolgálatadóknak a cselédfogadás, a cselédeknek a beszegődés körüli segélynyújtás. Czélja továbbá a cselédszerzésben a jelentkezők bősége vagy hiánya között az egyensúly fentartása s e czélból a számfeletti cselédeknek az ország más részein való elhelyezése és az esetleges cselédhiánynak az or-

Next

/
Thumbnails
Contents