Reformátusok Lapja - Egyesületi szám, 1923 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1923-11-01 / 1. szám

REFORMÁTUSOK LAPJA EGYESÜLETI SZÁM PUBLISHED EVERY MONTH — MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBBAN EGYSZER I’ubl. Office: 501 Mfrs. Bldg., Pittsburgh, Pa. Editor address: Rev. A Harsanyi, 1234 Wisconsin Av e., So. Hill Sta., Pittsburgh, Pa. VOLUME I. ÉVFOLYAM 1923 NOVEMBER No. 1. Szám. A Ref. Egyesületi Osztályjegyzök és Tagtestvérek Figyelmébe! Ref. Egyesületünk ligonieri konvenciója egy­hangú lelkesedéssel újra és kizárólag az AMERI­KAI REFORMÁTUSOK LAPJÁT választotta meg az Egyesület HIVATALOS LAPJÁUL. 25 esztendő óta áll fenn ez a bensőségteljes, megértő, egymást segítő jó viszony az Egyesület és a református egyházi sajtó között. Lapunk részéről hü, odaadó és lelkiismeretes szolgálattal fogunk igyekezni viszonozni a jövőben is azt a bizalmat és megtiszteltetést, mellyel az Egyesület legfőbb testületé a Convenció a REFOR­MÁTUSOK LAPJÁT ismételten megajándékozta. E jó törekvésünkhöz, melynek célja Egyesüle­tünket s az azzal kapcsolatos intézményeket még nagyobbá, még erősebbé tenni: az Egyesület fő­tisztikarának, az osztály tisztviselőknek és a tagok­nak szives segítség nyújtását kérjük. A konvenció úgy határozott, hogy a REFOR MÁTUSOK LAPJA minden hónapban egy külön 8 oldalas számot adjon ki, amely szám csupán az egyesületi közelményeket, jelentéseket stb tartal­mazná. Ezen megállapodásnak megfelelőleg kapják Egyesületünk tagjai kezükhöz lapunk extra havi kiadványának ezen első számát. Ezen első November és talán még a Derember számát is kénytelenek vagyunk csomagban kikül­deni a tagtestvérek részére, arra kérve őket, hogy szíveskednének a kiküldött példányokat a tagok közt a legjobb lehetőség szerint szétosztani. Mihelyt az összes osztályoktól a tagok névsora s címei beérkeznek, azonnal összeállítjuk a nagy névsort úgy, hogy legkésőbb a JANUÁRI számot már minden tag saját címére fogja megkapni. A havi lapszámért az Egyesület tagjainak semmit nem kell fizetniük. A REFORMÁTUSOK LAPJÁNAK rendes HETI, 16 oldalas számjának az osztály jegyzők ré­szére való további küldését a V. T. beszüntette nov. 1-én, mi azonban a lapot még novemoerben is díj­mentesen küldtük az osztály1 testvérek részére. December 1-től fogva a rendes HETI lapot csupán azon osztály jegyzők részére küldhetjük, a kik a lapra a kedvezményes, $1.50 előfizetést hoz­zánk beküldik. Azon egyesületi tagok és tisztviselők, akik a rendes heti, 16 oldalos REFORMÁTUSOK LAP­JÁT járatni1 óhajtják: évi $1.50 kedvezményes elő­fizetési dij ellenében megrendelhetik a lapot osztá­lyaik jegyzőjénél, vagy egyenest a kiadóhivatalból. Hálásan köszönve osztályaink tisztviselőinek s tagjainak minden szives segítség nyújtását, az Ur áldó kegyelmének kérésével s lelkipásztori szeretet­tel köszöntve mindnyájukat, vagyok HARSÁNYI SÁNDOR A Reformátusok Lapja szerkesztője. I T

Next

/
Thumbnails
Contents