Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1927

1927. április - Oldalszámok - 1

Jegyzőkönyv. Felvétetett Pápán, 1927. évi április hó 20-án a dunántúli református egyházkerületi intéző-bizottság ülésében. Jelen vannak: Dr. Antal Géza püspök és dr. Balogh Jenő főgondnok elnöklete alatt Czeglédy Sándor és Darányi Kálmán főiskolai gondnokok, dr. Segesdy Ferenc, Lipcsey Lajos, Chernel Antal, Huszár Aladár egyházmegyei gond­nokok, Szűcs László, Lőke Károly, Szűcs József, Nagy István,. Halka Sándor, Medgyasszay Vince esperesek, Jakab Áron esperes-helyettes, dr. Rene Kálmán és Faragó János gimnáziumi-, Tóth Lajos theol. akad., dr. Kőrös Endre nőnevelő-intézeti igazgatók, dr. Lázár Andor ügyész, Fülöp József számvevő, Yargha Kálmán egyházkor, jegyző. 1. Püspök úr buzgó imával a tanácskozást megnyitja, dr. Balogh Jenő főgondnok a jelenvoltakat szivélyesen üdvözli, az ügyek előadására és jegyzőkönyv vezetésére Vargha Kálmán egyházkerületi aljegyzőt hivja fel. Tudomásul szolgál. Püspök úr üdvözli Lipcsey Lajos urat, aki mint a mezőföldi egyházmegye gondnoka, ezen minőségében elő­ször vesz részt kerületi tanácskozásokon. Intéző-bizottság is hozzájárul püspök úr üdvöz­léséhez és tisztelettel fogadja egyházmegyei gond­nok urat alkotó tagjai közé. 3. Szabó György, Fodor Vilmos, Jókay-Ihász Miklós egyházmegyei gondnokok és Szűcs Dezső, a népiskolai tanügyi bizottság elnöke, bejelentik távolmaradásukat, s kérik azt igazoltnak venni. Távollevők igazolása elfogadtatik. í

Next

/
Thumbnails
Contents