Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1873

1873. május - Oldalszámok - 2

2 8-ik napján örömünnepet tartott Miskolczon, azért hogy ö nagyméltósága az egyházi és iskolai köztisztviselői nyilvános pályán nagy eseményekben gazdag 50 évet betöltött: egyetemes óhajtás nyilvánult közgyűlésünkben az iránt, hogy a méltán ünnepelt s a magyar protestáns egyház és iskola iigyei körül annyi érdemeket szer­zett nagy férfiúhoz egyházkerületünk részéről is — kegyeletes tiszteletünket, s sziveink hő érzelmeit hivatását mind a polgári mind az egyházi téren nemesen felfogott és hiven teljesített 50 éves munkadús élet iránti ő­szinte elismerésünket és nagyra becsülésünket tolmácsoló üdvözlő irat intéztessék. Hálás érzelmeinket tanusitó, a jubilált Fögondnok urat az egyház és iskola javára szentelt • élete s munkásságáért sokszorosan" megillető hő tiszteletünk és ragaszkodásunk nyilvánítását és biztosítását tartalmazó üdvözlő irat szerkesztésével világi főjegyző ur bizatik meg, elküldésére pedig nz elnökség kéretik föl. 4. a) A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium 789. sz. a. megküldi a magyar kir. honvédelmi minisztérium azon rendeletének másolatát, mely részletesen szóll és rendelkezik a hadkötelesek nősülhetéséről s az e tekintetben szem előtt tartandó korosztály számításról. b) A vallás és közokt. ügyi minisztérium 9432 sz. a. leiratában, az országban létező valamennyi egyházi főhatóságok utasíttatnak, hogy a halotti anyakönyvek vezetésével megbízott lelkészeket figyelmeztes­sék az országos törvényre, mely szerint minden halálesetet — mihelyt az anyakönyvbe beíratott, a községi elöljáróságnak tudomására hozni kötelesek. c) 9746 sz. a. ismét értesittetünk, hogy a tanítói póttanfolyamok ez évben is megnyittatnak s az ott megjelenendő tanítók 60 kr. napidíjban fognak részeltetni. d) 32930 sz. a. megküldi egy példányban azon pályázatot, mely a kassai tápintézethez tartozó ala­pítványoknál 187%-ik tanév kezdetétől üresedésbe jött ösztöndíj állomások betöltése végett kihirdetve lelt, e) A m. kir. földmivelési minisztérium megbízott országos kertészeti tanára felhívást — illetőleg kérel­met intéz egyh. kerületi gyűlésünkhöz az iránt, hogy az általa szerkesztett s a haza polgárainak egyetemes hasznát czélzó „Nép kertésze" czimü lap, a néptanítók használatára minden egyházközség által szereztessék meg. Mind ezen leiratok kerület szerte köröztetve levén, tudomás végett bejegyeztetnek. 5. A magy. kir. vallás és közokt. ügyi minisztérium 4190 sz. a. leiratában az erkölcsi köznevelés erdekéből melegen ajánlja a „Szeretetházak" fölállítását és pártolását, — s a b. füredi szeretetház gyámoli­tása érdekében gyűjtő ivet is mellékelt e czélra fölhívó leveléhez. Mint a közművelődés eszközeit: a szeretetházakat egyh. kerületi közgyűlésünk is pártolja, s azok minél számosabb fölállítását óhajtja. Ennélfogva az esperes urakat bizalommal fölhívja, hogy a b. füredi szeretetház javára minél több adományt gyűjteni szíveskedjenek. 6) A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium 718 sz. a. leiratban betiltja mind az egyházi mind az iskolai czélokra való segélyérti folyamodást az idegen uralkodókhoz. Nálunk ily eset elő nem fordulván, tudomásul bejegyeztetik s alkalmazkodás végett köröz­tetni rendeltetik. 7. A m. kir. vallás és közokt. ügyi minisztérium 30616 sz. a. figyelmeztetni kivánja a lelkészeket, hogy a katonai árvák és özvegyeknél előforduló halálozási és férjhezinenési esetek az illető hadkiegészítési kerületi parancsnokságnak, — (Pest Budán) vagy a budai vár és térparancsnokságnak, azonnal följelentendők. Alkalmazkodás végett tudomásra hozatik, s a lelkészek ezen rendeletnek egyházi hatósá­gaik utján leendő teljesítésére fölhivatnak. 8) A m. kir. vallás és közokt. ügyi minisztériumtól: a) 31338 sz. a. a felnőttek téli napokban oktatását tárgyazó rendelet b) 32776 sz. a. azon tudósítás adatik, hogy a bécsi cs. kir. műegyetembe csak oly gymnasiális tanulók vétethetnek föl rendes hallgatókul, kik a szabadkézi és mértani rajzban való kellő jártasságukat föl­vételi vizsgálat által igazolják. c) 7078 sz. értesitvény szerint a zágrábi cs. kir. főhadparancsnokság a karloviczi szerb magán fő­gymnasiumot nyilvánossági jelleggel ruházta föl. E bárom rendbeli miniszteri leirat is köröztetés által köztudomásra hozatott. 9. A m. kir. vallás és közokt. ügyi minisztérium 5013 sz. a.— annak fölemlitése mellett, hogy a lévai állami tanitóképezdében eddig a lielv. liitv. növendékek vallástanilását csak ideiglenesen vezetett Mé­száros János lévai ref. lelkész ur az ideiglenes tanítást is tovább folytatni vonakodik:—arra hívja föl Püspök urat, hogy az említett képezde helv. hitv. növendékei vallás — erkölcsi tanítása iránt mielébb intézkedni s teendő intézkedéséről a minisztériumot értesíteni kegyeskedjék. Nagy János barsi esperes ur megbizatik, hogy a lévai állami tanitó képezdében tanuló helv. hitv. növendékek vallásos oktatása érdemében intézkedni szíveskedjék, teendő intézkedését je­lentse be püspök urnák, hogy általa a minisztérium értesíttethessék. 10. A m. kir. vallás és közokt. ügyi minisztérium 7749 sz. a. leiratában felhívja püspök urat, hogy mivel a gyimóthi és dudari helvét hitvalló egyházközségek templomuk építésére legfelsőbb helyről adomá-

Next

/
Thumbnails
Contents