Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1873

1873. május - Oldalszámok - 1

dunántúli evang. reformált egyházkerület 1873-ik évi május 13—16 napjain sz. k. Győr városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. A dunántúli evang. ref. egyházkerület 1873-ik évi május 13—16-ik napjain sz. k. Győr városában tartotta közgyűlését, melyben, Nagy János barsi esperes ur, mint lelkészi korelnök és Tisza Kálmán főgondnok nr ö Nagyságának társas elnöklete aJ.att Beöthy Zsigmond egyh. ker. világi aljegyző urakon kívül jelen voltak a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes, Nagy Sallói lelkész, — Konkoly Thege Pál segéd­gondnok s törvényszéki elnök, — Gőbel Gerzson fegyverneki lelkész mint képviselő; a drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács Sebestény József esperes, Ipoly pászthói lelkész; a komáromi egyházmegyéből: Vály Lajos esperes, perbetei lelkész, — Madarassi Mór segédgondnok, törvényszéki elnök, — Vida Ferencz és Závori Elek lelkészek, Konkoly Balázs és Vasvári Nagy Sándor urak mint képviselők; a mezőföldi egyházmegyéből: Horvát Mihály esperes, lepsényi lelkész,— Huszár Pongrácz segéd — és főiskolai gondnok, — Móricz János kenessei lelkész, egyh. megyei főjegyző és egyh. ker. alszámvevő s Tóth Anta'l urak — mint képviselők; az eörségi egyházmegyéből; Horváth János esperes, rákosi lelkész, — Kerecsényi János körmendi lelkész — mint képviselő, — Tóth Pál szentgyörgyvölgyi lelkész; a pápai egyházmegyéből: Stettner Ignácz esperes, nyárádi lelkész,—Szabó György segédgondnok, — Liszkay József pápai lelkész,— Seregély György képviselő s egyh. megyei egyh. főjegyző urak; a b. somogyi egyházmegyéből: Mezey Pál esperes, csököli lelkész, Ghepán Antal segédgondnok és alispán, Malolcsi József zselíz kisfaludi lelkész — mint képviselő urak; a tatai egyh. megyéből: Kiss Gábor esperes, tatai lelkész, Varjú István e. ker. pénztárnok s ószönyi lelkész, — László József kocsi lelkész és Györífy Ferencz duna almási lelkész urak — mint képviselők, — Czibor József neszmélvi, Kovács János dadi lelkész urak — mint kérdnökök, — Pereszlényi János n. győri lelkész ur; a veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esperes, vilonyai lelkész, — Véghely Imre segédgondnok,— Csonka Ferencz sz. gáli lelkész s egyh. megyei t. biró és főjegyző — Véghely Dezső egyh. megy. világi t. biró és főjegyző urak. a pápai főtanodából: Bocsor István igazgató, — Kiss János hittanár, — Kotasz István hiltanár, Tóth Dániel és Rózsa István tanár urak és még többen a közügyek által érdekelt lelkészi és világi férfiak közöl Mely alkalommal: 1. A szent lélek segélyül hivása után a győri hitrokonaink gyülésteremébe gyülekezett közönséget Főgondnok úr szívélyes szavakkal üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak kijelenti, egyszersmind fölmutatá Püspök urnák hozzá intézett levelét, melyből fájó érzettel értesült az egyh. kerületi közgyűlés arról, hogy Püspök úr az aggkorral együtt járó testi gyengélkedése miatt a közgyűlésen meg nem jelenhet s a közügyek feletti tanácskozásokban részt nem vehet. E megható és a közgyűlés tagjaiban őszinte részvétet keltő soraira a fő­pásztornak, Főgondnok úr azon óhajtásnak adott kifejezést, hogy az egyh. kerületi gyűlés jelentse ki jegy­zőkönyvileg is püspök úr betegsége feletti fájdalmas részvétét. Főgondnok urnák a gyűlés megnyitására vonatkozó szavai tudomásul vetettek. Püspök ur­nák a közgyűlésem megjelenhetését gátló egészségi változása a mily lehangolólag hatott, ép oly részvétet is keltett a közgyűlés tagjaiban, kik az egyházkerület közlisztelet és szeretettel ölelt főpásztorának fölgyógyulását nem csak buzgó szivvel óhajtják, hanem azt a sorsunkat in­téző mennyei atyától reményteljes szivvel kérik is. 2. Püspök úr távollétében presbyteri elveken nyugvó kormányrendszerünk követelménye s gyakorlati sza­bályaink szerint az egyházi elnöki széknek helyettesítés általi betöltése—jelen gyűlésre — közös óhajtásban nyil­vánulván: Nagy János barsi esperes ur—mint legidősb esperes—kéretett föl az egyházi elnöki szék elfoglalására. Ki a közkívánatnak engedve, az egyházi elnöki széket elfoglalta, mi tudomásul bejegyeztetik. 3. Tudomást nyervén egyházkerületi közgyűlésünk azon örvendetes eseményről, mely szerint báró Vay Miklós tiszáninneni egyházkerületi Főgondnok urnák tiszteletére a tiszáninneni testvéregyházkerület f. hó

Next

/
Thumbnails
Contents