Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1871

1871. február - Oldalszámok - 1

dunántúli evang. ref. egyházkerület' 1871-ik évi február 21-ik napján szabad kir. Székesfehérvár városában tartott rendkívüli közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. o^gsasisás^*-'' A dunántuli evang. reformált egyházkerület 1871-ik évi február 21-én sz. kir. Székesfehérvár vá­rosában tartotta rendkívüli közgyűlését, s e közgyűlésben főtisztelendő Nagy Mihály püspök, és Tisza Kálmán főgondnok ő nagyságaik elnöklete alatt Fekete János egyházkerületi világi aljegyzőn kivül je­len voltak: Mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes lepsényi lelkész, Huszár Pong­rácz segédgondnok, Móricz János kenessei lelkész és Márkus István e. megyei képviselők és ta­nácsbirák, Molnár Imre e. m. tanácsbiró, Végh Károly e. m. ügyvéd, Bózsa Sándor bodajki, Ta­tai Imre székesfejérvári lelkészek. Tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperes s ácsi lelkész, Kiss Gábor tatai lelkész s egyházmegyei képviselő. Komáromi egyházmegyéből: Vályi Lajos esperes, perbetei lelkész. Veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esperes, vilonyai lelkész. Pápai főiskola részéről: Kőrösy Sándor jogtanár, és még több ügyeink iránt ügyeimet tanúsító hilfelek és rokonok. Mely alkalommal: 1. Az egyház tanácsteremében helyet foglalt gyűlési közönséget főgondnok ur ő nga szívélyesen üdvözölvén s e rendkívüli gyűlés halaszthatlanságát indokolván, — a tárgyak érdeméhez illő komoly tanács­kozásra kérőleg Az ülést megnyitottnak kijelentette. 2. A gyűlés alakulásának ötletétől .a meg nem jelenhetett egyházi s világi tisztviselőknen részint Írás­beli, részint megbízásból élőszóval előadott elmaradási indokolása felvétetett. Az elmaradás igazoltatván, az itt jegyzőkönyvileg megjegyeztetik. 3. Nt. Pap Gábor veszprémi egyházmegyei esperes néhai Pap Ferencz ugyan veszprémi egyh. me­gyei segédgondnok urnák f. évi febr. 9-én bekövetkezett halálát ft. püspök ő nagyságának bejelentvén, e jelentés a közgyűlés előtt felolvastatott. A közgyűlés az érdemekben őszült férfiúnak halálát részvéttel és méltó sajnálattal fogad­ván, midőn ezen gyász eseményt itt megyjegyzi, egyszersmind nt. püspök ő ngát felkéri, hogy az uj választást elrendelő főpásztori levelét mielébb kibocsátani szíveskedjék. 4. Az eőrségi egyházmegyében nt. Baki Gábor esperes ur lemondásával uj választás eszközöltetvén, a felbontott szavazatok szerint esett: Horváth János nagyrákosi lelkészre ... 7 Baki Gábor kerczai lelkészre 6 Gueth Sándor f. eőri lelkészre 1 szavazat. Miután általános szavazatot egyik sem nyert, nt. Horváth János és Baki Gábor urak kö­zött uj szavazás eszközlése szükségeltetvén, ft. püspök ő nagysága ennek haladék nélküli el­rendelésére felkéretik. 5. Olvastatott a NMMK. vallás és közoktatási Ministeriumnak mult évi Deczember 14-én 1360 sz. a. leirata, melyben Tisza Kálmán főgondnok ő nagysága utján az egyházkerületi közgyűlést felhívja, hogy a pápai ó iskola épület eladása tárgyában még f. 1871-ik évi február havában annál inkább is határozottan nyilatkozzék, mert a Minisztérium részéről tett feltételt csak az 1870-ik évi tárcza költségvetésre megsza­vazott pénzből teljesítheti, továbbá mert a szerződés megkötése esetében a szükséges építkezések a jövő tavasszal és nyáron csak úgy eszközölhetők September hóig, ha a szükséges épületunyagok haladék nélkül összehordathatnak, s az átalakítási tervek elkészítethetnek. Ennek kapcsán olvastatott az e tárgyban 1870-ik évi October 17—20-án szab. kir. Révkomárom városában tartott kgyülés 259. száma alatt nevezett küldöttség jelentése, mely itt következik:

Next

/
Thumbnails
Contents