Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1870

1870. május - Oldalszámok - 1

A dunántúli evang. reformált egyházkerület 1870-d. év Május 17—20=d, napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. 1870 d. évi Május 17—20-d. napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartotta közgyűlését a dunántúli evang. reformált egyházkerület; mely közgyűlésben Nagy Mihály püspök, és Tisza Kálmán főgondnok Eő Nagyságaik társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai evang. reform, esperes-lelkész mint egyházkerületi e. főjegyzőn, és ngos. Beöthy Zsigmond kir. itélö biró, mint ek. világi főjegyzőn, Kacsóh Lajos ek. egyházi, és Fekete János ek. világi aljegyzőkön kivül, résztvettek a belső-somogyi egyházmegyéből: Mezey Pál esperes, csököli lelkészC sé p á n Antal első alispán és segédgondnok, — Bél a vári István, em. tanácsbiró, csoknyai lelkész; a drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács-Sebestény József esperes, ipolypásztói lelkész; az eőrségi egyházmegyéből: Baki Gábor esperes, kerczai lelkész, — Kerecsényi János körmendi lelkész mint képviselő; a komáromi egyházmegyéből: Vályi Lajos esperes, perbetei lelkész, — Bese Elek madari lelkész mint képviselő; a mezőföldi egyházmegyéből; Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, — HuszárPong­rácz segédgondnok, — Móricz János kenesei lelkész, Márkus István egyházmegyei képviselők,— Molnár Imre em. tanácsbiró, — Perei János fokszabadii lelkész, és em. tanácsbiró, — Kálmán Jó­zsef sió-hidvégi lelkész és em. tanácsbiró, — Kálmán Károly soponyai lelkész, e:n. tanácsbiró,— Végh Károly em. ügyvéd, — Takács József fülei lelkész, — Soós Károly csajághi lelkész, és censor,— Kutassi Ferencz mező-komáromi lelkész és censor; a pápai egyházmegyéből: Barthalos Mihály n. pirithi lelkész mini képviselő; — a főiskola részéről: Szilágyi József igazgató, Bocsor István, Kiss János tanárok; a tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperes, ácsi lelkész, — Varjú István ószőnyi lel­kész, és ek. pénztárnok, — Konkoly Tege Dénes em. világi képviselő: a veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esperes, vilonyai lelkész,— Vég hely Imre 1-ső alispán, s helyettesített segédgondnok, — Kecske inét hy Károly palotai lelkész és em. egyházi képvi­selőVé g h e 1 y Dezső em. főjegyző, s világi képviselő, — Rácz Endre sz. istváni, Faa István sz. k. szabadjai, Pap Sándor iszkaszentgyörgyi lelkészek; és még egyházi ügyeink iránt érdeklett szép számú közönség. Mely alkalommal: 1. A tanácskozást előzőleg buzgó imával a Sz. Lélek hivatott segítségül, s az áhitat végeztével nagyságos főgondnok úr rövid, az anyaszentegyház érdekében szives közreműködésre hivó elnöki beszédet tartván, a gyűlést megnyitoltnak nyilvánította. 2. Nagy János barsi esperes, Madarassy Mór komáromi, Pázmándy Lajos tatavidéki, Konkoly Thege Pál barsi, Kovács Sebestény Endre drégelpalánki, és Szabó György pápai segédgondnok uraknak e gyűlésben meg nem jelenhetése, részint levélben, részint megbizottaiknak élő szóval tett előadásaival igazoltatott. 3. Mult 1869-d. évi October havában tartóit egyházkerületi közgyűlés 245 sz. a. halárzatához ké­pest főtisztelendő püspök úr a lemondás útján üresedésbe jött komáromi esperesi hivatalnak szabályszerű vá­lasztással leendő betöltése iránt intézkedvén, az időközben beszolgáltatott szavazatoknak megszámlálásáról, fel­bontása- és megvizsgálásáról egy tekintélyes küldöttség állal gondoskodott, most pedig a küldöttségi jelentést nyilvános felolvasás és kihirdetés végett a becsomagolt és pecsét alá zárit szavazatokkal együtt egyházkerü­leti közgyűlésünk elé beterjesztette. A felolvasott jelentésből kiviláglott, hogy a komáromi evang. reform, egyházmegyéből beküldött 46 érvényes szavazat egyhangúlag Vályi Lajos perbetei evang. reform, lelkész urat tisztelte meg az esperesi hivatal további folytatásával. A rév-komáromi egyházközség nem szavazott. Örömmel értesült az egyházkerületi közgyűlés e szép válaszlásról és annak eredményéről, s az esperesi hivatalának lélekismereles folytatására magát esküvel ünnepélyesen lekölelezett Vályi Lajos esperes atvánkfiját, a méllányló rokonszenv áldáskivánataival üdvözölte.

Next

/
Thumbnails
Contents