Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1868

1868. június - Oldalszámok - 1

dunántúli evang. reformált egyházkerület 1868-dik évi Juniiis 16—20-dik napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Á. dunántúli evang. refarinált egyházkerület 1868-d. évi Junius 16 —20-d. napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartotta közgyűlését, melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök, és Tisza Kálmán főgond­nok Eő Nagyságaik társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai esperes-lelkész mint ek. e. főjegyzőn, Beöthy Zsigmond ek. világi főjegyző, Kacsó h Lajos kisbajoini lelkész, ek. e. aljegyző, és Fekete János vil. aljegyző urakon kívül jelen voltak a hars i egyházmegyéből: Nagy Ján.os esperes, n. sarlói lelkész, — Konkoly Thege Pál segédgondnok, — Gőbel Gerzsen fegyverneki lelkész mint képviselő; a drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács -Sebestény József esperes, ipolypászthói lelkész; a komáromi egyházmegyéből: Vályi Lajos esperes, perbetei lelkész, — Madarassy Mór segédgondnok,— Vida Ferencz n. ócsai lelkész mint képviselő, — Szekeres Mihály csicsói lelkész; a mező földi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, — HuszárPong­rácz segédgondnok,— Móricz János em. jegyző, kenesei lelkész,— Kóczán Béla k. keszii lelkész,— Márkus István, Boros Mihály képviselők, — Molnár Imre vil. lanácsbiró, — Kálmán Károly soponyai lelkész, •—Perei János em. pénztárnok, fokszabadi lelkész, Soós Károly csajághi lelkész,— Parragh Ferencz keresztesi lelkész. az őrségi egyházmegyéből: Baki Gábor esperes, kerczai lelkész, — Chernel Ferdinánd segédgondnok; a pápai egyházmegyéből: a tolebb már nevezett ek. e. főjegyző mint esperes, Seregély György inezőlaki lelkész mint képviselő, — Nagy Szabó Ignácz;—a főiskola részéről: Tólh Dániel aka­démiai, és Szabó Káról gymnasiumi igazgató tanárok; a belső-somogyi egyházmegyéből: Mezei Pál esperes, csököli lelkész, — Csépán József segédgondnoki helyettes, — Sárközy Dénes lanácsbiró, Szűcs Mihály viszlói lelkész mint képviselők; a tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperes, ácsi lelkész; — László József kocsi lel­kész, — Konkoly Thege Dénes képviselők, — Varjú István egyházkerületi pénztárnok, ó szőnyi lelkész, — Kis Gábor tatai lelkész; a veszprémi egyházmegyéből: Pap Gábor esperes, vilonyai lelkész, — Pap Ferencz se­gédgondnok, — Véghely Imre alispán, Kecskeméthy Károly palotai lelkész mint képviselők, — Vég hely Dezső h. ügyvéd,— Rácz Endre szentistváni, Pap Sándor iszka-szentgyörgyi, S o m o g y i Benő hajmáskéri, Pénzes János mohai, Nyikos Kálmán liléri, Rácz Géza inotai lelkészek és még többen a közügyek iránt érdekkel viseltető egyházi és világi férfiak közül. Mely alkalommal: I. Ünnepélyes istentiszteleten a Sz. Lélek jóra vezérlő segédkegyelmiért esedezett a gyűlési közön­ség, s e szent vallásos cselekvény után nagys. főgondnok úr egy korszerű tartalmas elnöki beszéddel a ta­nácskozást megnyitotta, mely hatályos elnöki beszéd, hogy azokra nézve is, kik ezt hallani szerencsések nem lehetének, irányadóul s szellemi élvezetül szolgálna, közkívánatra jegyzőkönyvbe vezettetni rendeltetett,— s igen tisztelt Főgondnok úr Eő Nagysága engedvén az e részben közgyülésileg kifejezett kérelemnek, em­lített beszéde az itt következőkben közöltetik: JFőtisztelelú húz gyűlés l Azon néhány perczet, melyet beigtalásom alkalmával a főtiszteletű közgyűlésen töltenem lehetett, nem számíthatván, ma először vagyok oly szerencsés az ezen egyházkerületet illető tárgyalásokban részt ve­hetni, s igen nagy örömömre szolgál, hogy a ft. egyházkerület tagjait ily szép számmal üdvözölhetem. Örvendetes jele ez annak, hogy az újra megnyílt politikai élet mozgalmai közepette nem csökkent az egyházak és iskolák ügyei iránti buzgóság a ft. egyházkerület tisztelt tagjainak kebelében. Örvendetes jelenség ez. mert midőn - bármily nagyok legyenek is a másfél év óta hazánk viszo­nyaiban bekövetkezett változások - attól hogy az minden jogainak birtokában s azok iránt bi/.tosságban le­gyen, még távol vagyunk — erre igen nagy szükség van; örvendetes, mert szükség leend e buzgalomra még akkor is: ha hazánk körülményei a legszerencsésebben fognak— a mint reménylem hogy fognak — fejlődni; mert meggyőződésem szerint sein a kormány szabadelvűsége és jóakarata, sem magának a törvényhozásnak még legkedvezőbb intézkedései is, if magyar reformált egyháznak, mint önkormányzattal biró szabad egy-

Next

/
Thumbnails
Contents