Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1867

1867. június - Oldalszámok - 1

A dunántúli evang. reformált egyházkerület 1867-d évi Junius napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. dunántúli evang. reformált egyházkerület 1867-d. évi Junius 18—22-d. napjain nagyságos és főtiszte­lendő Nagy Mihály püspök, és tekintetes MadarassyM r .árorai segédgondnok urak társas elnöklete alatt, sz. k. Székes-Fehérvár városában tartotta közgyűléséi melyben Széki Béla pápai ev. ref. es­peres-lelkész mint egyházkerületi e. tőjegyzőn, és nagys. Beöthy Zsigmond kir. táblai itélö-biró úron mint egyházkerületi v. főjegyzőn kívül részt vettek; a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes, n. sarlói lelkész, — Konkoly Thege PáJ,— Molnár Sámuel garanlöki lelkész, mint képviselők; a drégelpalánki egyházmegyéből: K ovács-Sebestény József esperes, ipoly-pászthói lelkész; a komáromi egyházmegyéből: Vályi Lajos esperes, perbetei lelkész, — Csorba Farkas n. ke­szii lelkész és képviselő; a mezőföldi egyházmegyéből: Horváth MíAúly esperes, lepsényi lelkész,—Huszár Pongrácz segédgondnok, — Móricz János em. jegyző, kenessei lelkész, —Molnár Imre, Fekete János ek. v. aljegyző. — Boross Mihály, — Perei János fokszabadi lelkész, Kálmán Károly mezőszentgyör­gyi lelkész, — Parragh Ferencz keresztesi lelkész; az őrségi egyházmegyéből: Baki Gábor esperes, kerczai lelkész, — HorváthJánosn. rákosi lelkész; a pápai egyházmegyéből: Nagy Szabó lgnácz, — Stettner Ignácz em. jegyző, nyárádi lel­kész,— Tóth Balázs takácsii lelkész, mint képviselők; — a főiskola részéről: Kiss János akadémiai igazgató, — Jády József gymn. igazgató; a belsö-somogyi egyházmegyéből: Csépán Antal segédgondnok, — Kacsóh Lajos ek. e. al­jegyző, kis-bajomi lelkész; Mezei Pál esperes, csököli lelkész, — Hegedűs József, — Körmendy Sándor em. főjegyző, kálmáncsai lelkész, — Kovács József görgetegi lelkész mint képviselők; a tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperes, ácsi lelkész, — László József kocsi lelkész,— Varjú István ek. pénztárnok, ó-szőnyi lelkész, — Konkoly Thege Dénes képviselők; a veszprémi egyházmegyéből: Papp Ferencz segédgondnok; Véghely Imre tanácsbiró, — Kecskeméthy Károly palotai lelkész, mint esperesi helyettes, — Véghely Dezső. Mely alkalommal: 1. A közgyűlés tagjai legelső kötelességüknek tartották Istennek bemutatni hála-áldoeatukat a hívei gyülekezetében, és a Sz. Lélek segédkegyelmeit munkájukra buzgó fohászokkal kikérni. Ezután nyolc* tiszte­lendő atyafit — névszerint Somogyi Antal kocsi, Ónody Zsigmond madari, Kiss Károly aranyosi, Szűcs Béla takácsii, Várady István bottyáni, Juhász József g-ranszentgyörgyi, Szabó János ns. dédi, PuskásJános kupi segédlelkészeket—kik mind tudományos készültségüket, mind erkölcsi feddhet­len magukviseletét kellő hiteles bizonyítványokkal igazolták — őseinktől öröklött ünnepélyes szertartással fő­tisztelendő püspök úr az egyházi szent szolgálatra felavatott. Mely szent cselekvény végeztével, a tanácsko­záshoz szükségelt előkészületek megtörténvén, ft. püspök úr alkalomszerű elnöki beszédével a közgyűlést meg­nyitotta, egyszersmind kijelentette a fölötti fájdalmát, hogy f. év elején világi elnöktársát néhai nagytekintelő Sárközy József főgondnok urat, a végzet hatalma oldala mellől, egyházkerületünk kormányáról a sír nyugal­mára hivta, és e sajnos veszteség következtében mig a főgondnok választása iránt határozatilag lenne intéz­kedve — jelen közgyűlés tartamára, szabályszerű gyakorlatunkhoz képest világi elnök helyettesítését kérte. Az elnöki megnyitó besizédet közméltánylat kisérte, és jelen gyűlés tartamára a hivatalá­ban legidősb segédgondnok tek. Madarassy Mór úr lett világi elnökül felkérve, ki is szí­ves éljenzések kíséretében az elnöki széket azonnal elfoglalta. 2. Midőn egyházkerületünk nepszerű főgondnokáncl nekei nagytekintetü Sárközy József úrnak főtanácsában megür~ >lt elnöki székét ideiglenesen helyettesítés útján betölteni, a rend érdekében szükséges­nek Ítélte: ugyanaKüor közgyűlése, egvező értelemmel és egyező akarattal ünnepélyesen akként nyilatkozott, hogy azon maradandó emléket, melyei sőült főgondnoka a vallás, egyház-és iskola iránt évek hosszú go-

Next

/
Thumbnails
Contents