Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1866

1866. június - Oldalszámok - 1

dunántúli evang. reformált egyházkerület 1866-dik évi Junius 5 —9-d. napjain sz. kir. Székes-Fehérvár városában tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. 186G d. évi Junius 5-9-dik napjain sz. k. Székes-Fehérvár városában tartotta közgyűlését a dunán­túli evang. reformált egyházkerület, melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök, és nagytekintetü Sárközy József fögondnok urak társas elnöklete alatt résztvettek: a barsi egyházmegyéből. Nagy János esperes, n. sarlói lelkész, — Molnár Sámuel garan-löki lelkész, — Pomothi Mihály képviselők; a belső-somogyi egyházmegyéből: Kacsóh Lajos egyházkerületi e. aljegyző, k. bajomi lelkész,­Halka Sámuel esperes, kadarkúti lelkész, — Körmendy Sándor em. főjegyző, kálmáncsai lelkész,— Sárközy Dénes tanácsbiró, mint képviselők; a drégel-palánki egyházmegyéből: Kovács-Sebestény József esperes, ipoly-pászthói lel­kész, — Kis Gábor Iosonczi lelkész és képviselő; az e őrs égi egyházmegyéből: Kós Ferencz esperes, e. rádóczi lelkész; a komáromi egyházmegyéből: Madarassy Mór segédgondnok, — Veres István tanácsbiró, gel­léri lelkész, — Vályi Lajos em. főjegyző, perbetei lelkész mint képviselők; a mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, — Huszár Pongrácz segédgondnok, — Fekete János egyházkerületi v. jegyző, — Szűcs János enyingi lelkész mint kép­viselő, — Molnár Imre em. tanácsbiró mint képviselő, — Móricz János em. jegyző, kenesei lel­kész, — Perei János em. tanácsbiró fokszabadi lelkész, — Kálmán Károly em. tanácsbiró, mező-szent­<?yörgyi lelkész; a pápai egyházmegyéből: S z é k i B é 1 a egyházkerületi e. főjegyző, pápai esperes, és lelkész, — Kovács Lajos noszlopi lelkész mint képviselő; — a főiskola részéről: Kotasz István igazgató tanár, — Kiss János hittanár; a tatai egyházmegyéből: László József esperes, kocsi lelkész, — Pázmándy Lajos segédgond­nok, — Konkoly Thege Dénes világi képviselő, — Varjú István egyházkerületi pénztárnok, ó sző­nyi lelkész, — Décsi Bálint egyházkerületi számvevő, ácsi lelkész; a veszprémi egyházmegyéből: Oláh János esperes, n. pécseli lelkész, — Pap Fereencz segéd­gondnok,— Végheli Imre tanácsbiró, — Kecskeméthy Károly tanácsbiró, palotai lelkész mint kép­viselők ; és még több egyházi és világi férjfiak a közel- és távolvidékről. Mely alkalommal: 1. Hitrokonink szentegyházában mindenek előtt nyilvános istentiszteletre jött-össze a gyűlési közön­ség, és a nagy számmal egybesereglett hívek fohászaival egyesült imáiban, a Szent Lélek gyámolító, és jóra vezérlő kegyelmiért esedezett. Majd ezután főtisztelendő püspök úr által tizenhat ifjú tiszt, atyafi — mint a kik beterjesztett bizonyítványaik, és előző vizsgálat alapján mind erkölcsi, mind pedig szakképzettségi tekin­tetben az Ur szöllejének munkásai közé felvehetőknek elismertettek — az esperesi kar segédlete mellett apos­toli szertartással, kezeknek fejükre tételével, a lelkészi hivatalra ige és könyörgés által fölszenteltetett, név­szerint Vitéz Lajos Iosonczi másodlelkész, — Cibor Mór csurgói középtanodai tanár, — Bosznai István csurgói középtanodai tanár, — Szabó Aladár noszlopi segédlelkész, — Kiss Bálint hoboli segédlelkész, — Antal Károly görzsönyi helyettes lelkész, — Mezei János csököli segédlelkész, — Kiss Antal gigei segédlelkész, — Mándi Márton Tamás vilonyai segédlelkész, — Dobray István b. füredi segédlelkész, — Kiss Endre belegi segédlelkész, — Varga István soponyai segédlelkész,— Badicz Gyula fokszabadi segédlelkész, — Nagy Ignácz fülei segédlelkész, — Halász Imre komiósdi segédlelkész, — Szikszay Ödön szennai segédlelkész. — Ez ünnepélyes cselekvény végeztével, a he­lyiségnek a tanácskozáshoz szükségelt elrendezése után, főtisztelendő püspök úr emelt elsőben is szót, és a nehéz idők daczára megjelenteket, egyházunk ügyeinek intézésében közreműködőket szívélyesen üdvözölvén, egyszersmind a távollevő tagok igazolványait röviden előterjesztvén, a közgyűlést megnyitotta, melynek fel­adatát és irányát nagytekintetü fögondnok úr elnöki szózata azzal jelölte-ki, hogy minden illetők vallásos

Next

/
Thumbnails
Contents