Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1865

1865. június - Oldalszámok - 1

A dunántúli evang. reformált egyházkerület 1865-dik évben Szilas-Balháson tartott közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. 1865-dik évi junius 8—lód. napjain Szilas-Balháson tartotta közgyűlését a dunántúli ev. reformált egyházkerület, mely közgyűlésen főtisztelendő Nagy Mihály püspök és tekintetes Sárközy József ta­tavidéki segédgondnok urak társas elnöklete alatt, Széki Béla egyházkerületi főjegyzőn, és pápai helyet­tes esperesen kívül jelen voltak: a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes, n. sarlói lelkész; a belső-somogvi egyházmegyéből: Csépán Antal segédgondnok, — Kacs óh Lajos egyházke­rületi e. aljegyző, k. bajomi lelkész, — Ha lka Sámuel esperes, kadarkúti lelkész, — Körmendy Sán­dor egyházmegyei főjegyző, kálináncsai lelkész, — Sárközy Dénes em. v. tanácsbiró, — Verbay Ist­ván em. tanácsbiró, csurgói lelkész, — K ovács József szobi lelkész mint képviselők; a drégelpalánki egyházmegyéből: Kovács-Sebestény József esperes, ipolypászthói lelkész; az eőrségi egyházmegyéből: Kós Ferencz esperes, e. rádóczi lelkész, — Gueth Sándor egy­házmegyei jegyző, felső-eőri lelkész mint képviselő; a komáromi egyházmegyéből: Tóth János esperes, Tarkasdi lelkész, — Vályi Lajos egyházme­gyei főjegyző, perbetei lelkész, — Konkoly Thege Balázs em. v. tanácsbiró, — Pulay Kornél ügy­véd, mint képviselők; a mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, — Halász Lázár se­gédgondnok,— Móricz János e. megyei jegyző, kenesei lelkész, — Molnár Imre em. v. tanácsbiró,— Fekete János eker. v. aljegyző s em. v. tanácsbiró, — Huszár Pongrácz em. v. tanácsbiró,— Kál­mán Károly em. e. tanácsbiró, mezőszentgyörgyi lelkész, — Perey János em. tanácsbiró, fokszabadi lelkész, — Fodor László em. tanácsbiró; a pápai egyházmegyéből: Stettner Ignácz egyházmegyei jegyző, nyárádi lelkész; — a főiskola részéről: Vály Ferencz akadémiai igazgató, — Baráth Ferencz középtanodai igazgató, — Kerkapoly Károly, Kiss János, Tóth Dániel tanárok; a tatai egyházmegyéből: Décsi Bálint esperesi helyettes, ek. számvevő, ácsi lelkész, — Varjú István egyházkerületi pénztárnok, ószőnyi lelkész; a veszprémi egyházmegyéből: Oláh János esperes, n. pécseli lelkész, — Pap Ferencz segéd­gondnok,— Kecskeméthy Károly em. tanácsbiró, palotai lelkész, Rácz Eendre szent-istváni lelkész mint képviselők; és még többen közügyeink iránt érdekkel viseltető egyházi -és világi férjfiaink közül. Mely alkalommal: 1. Lelki áldozatának bemutatására, Isten-imádásának hajlékában megjelent a közgyűlési közönség, és nagy számmal egybesereglett hitrokonaink fohászival egyesítve esdő fohászait, a Sz. Lélek jóra vezérlő s gyámolító kegyelmiért esedezett. Ez megtörténvén, főtisztelendő püspök úr hét ifjú tisztelendő atyafit, u. m. Bali Albert kálozi, Kulifay Gyula újbarsi, Rácz Gézán, pécseli, Pápai Leander búcsi, Se­bestyén János rhédei, Szőllősi Pál n. sarlói, Vághó Sándor ötvöskónyi segédlelkészeket, mint — beterjesztett bizonyítványaik tanúsítása szerint — erkölcseikre és szakképzettségükre nézve az egyházi pá­lyán alkalmazható egyéneket, apostoloktól öröklött szertartással, kezeknek fejökre tételével, a papi szent hi­vatalra a hivek buzgó könyörgései között, az esperesi kar segédletével ünnepélyesen felavatott. Az istentisztelet és a felavatási szertartás végeztével, a templomban megtétetvén a tanácskozáshoz szükséges előkészületek, főtisztelendő püspök úr elnöki székét elfoglalta, s egy alkalomszerű beszéddel meg­nyitván a gyűlést, fájdalmasan jelentette, hogy egyházkerületünk szeretve tisztelt főgondnokát, Széki Gróf Teleki Gyula eő méltóságát, folyvást tartó nehéz betegsége most sem engedi közügyeink intézésében résztve-

Next

/
Thumbnails
Contents