Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1864

1864. május-június - Oldalszámok - 1

dunántúli evang. reformált Egyházkerület 1864-ik évben Pápa városában tartott közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. fl 864-dik évi Május 30-, 31-dik és Junius 1-ső napjain Pápa városában tartotta tavaszi közgyű­lését a dunántúli evang. reformált Egyházkerület, mely közgyűlésben főtisztelendő Nagy Mihály püspök és tekintetes Sárközy József segédgondnok urak társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai ev. ref. lelkész és egyházkerületi e. főjegyzőn kivül jelenvoltak : a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes, nagy-sarlói lelkész, Göbel Gerzson fegyverneki lelkész mint. képviselő; — belső-somogyi egyházmegyéből: Kacsóh Lajos kis-bajomi lelkész, egyházkerületi e. aljegyző,— Hal ka Sárauel esperes, hoboli lelkész, — Mezey Pál csököli lelkész és egyházmegyei tanácsbiró, — Máté Lajos darányi lelkész, — Kovács József szobi lelkész, — Sárközy Béla kisasszondi birtokos, mint képviselők; — drégelpalánki egyházmegyéből: K o v á c s-S eb e s t é ny J ó z s e f esperes, ipoly-pászthói lelkész, — Kis Gábor losonczi lelkész, — Szilassy Ferencz képviselők; — eőrségi egyházmegyéből: Kós Ferencz esperes, e. rádóczi lelkész, — Gueth Sándor em. jegy­ző, felső-eőri lelkész, — Horváth János szentgyörgyvölgyi lelkész; — komáromi egyházmegyéből: Tóth János esperes, farkasdi lelkész, — Vályi Lajos em. főjegyző, perbetei lelkész, — Jókay Károly em. tanácsbiró, mint képviselő; mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, — Molnár Imre segéd­gondnoki helyettes, — Fekete János egyházkerületi világi aljegyző, — Móricz János em. jegyző, ke­nesei lelkész, — Perei János em. pénztárnok, fokszabadi lelkész, — Kálmán Károly em. tanácsnok, mező-szentgyörgyi lelkész, mint képviselők; — pápai egyházmegyéből: Antal József esperes, felső-görzsönyi lelkész, — Szabó György se­gédgondnok, — Mező Dániel em. jegyző és tapolczafői lelkész, — a főiskola részéről: Kerkapoly Károly akadémiai igazgató, Szabó Károly gymnasiumi igazgató, Tarczy Lajos, Iíotasz István, Kiss János, Gondol Gábor, Szilágyi József, Barálh Ferencz tanárok; — tatai egyházmegyéből: Sárközy József segédgondnok, — László József esperes, kocsi lel­kész, — Varjú István egyházkerületi pénztárnok, ó-szőnyi lelkész, — Décsi Bálint egyházkerületi számvevő, ácsi lelkész; — veszprémi egyházmegyéből: Pap Ferencz segédgondnok, — Oláh János esperes, nagy-pécseli lelkész, — és még a közügyek iránt különösen érdeklett egyházi és világi férfiak közül nem csak közelről, hanem a távolabbi vidékekről is többen. Mely alkalommal: 1) Vallásos érzelmeitől vezéreltetve, minden egyéb teendők előtt már reggeli 8 órakor hitrokonink templomában jött össze a közgyűlési közönség, és hála-énekekkel dicsőítve Istennek jóvoltát, a Szentlélek gyámolító kegyelméért buzgó fohászokkal esedezett. Majd e szent áhitat munkájával egybefüggőleg, főtiszte­lendő püspök úr kilencz ifjú tisztelendő atyafit, névszerint Barla Szabó József visontai, Novotny Ala­jos hedrahelyi, Kiss Viktor belegi, Somogyi Gyula n.-rákosi, Zsoldos Sándor rédei, Sörös Géza n.-pécseli, Ángyán Károly veres-berényi, Zakály Gerő tatavidéki, Tolnay Dienes n.-győri segédlelkészeket — miután a szabályszerüleg igényelt egyházmegyei és egyházkerületi vizsgákon szakképzett­ségüket elegendőleg tanúsították, és erkölcsi jó magukviseletére nézve is illető helyen megnyugtató hiteles bi­zonyítványaikat beterjesztették — az esperesi kar segédlete mellett, apostoloktól öröklött szertartással, ke­zeknek fejökre tevésével, a hívek könyörgései között a papi hivatalra fölszentelt.

Next

/
Thumbnails
Contents