Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1863

1863. június - Oldalszámok - 1

i Dunántúli evang. reformált Egyházkerület 1863-d. évben Felső-Eőr városában tartott közgyűlésének évi Junius 1 — 3d. napjain a dunántúli evang. reformált Egyházkerület Felső-Eőr városában tartotta közgyűlését, melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök és tekintetes Sárközy József tatavi­déki segédgondnok urak társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai lelkész és egyházkerületi e. főjegyzőn kívül, jelen voltak a Belső-Somogyi egyházmegyéből: Kacsóh Lajos k. bajomi lelkész, esperes és egyházkerületi e. aljegyző, — Hegedűs József világi tanácsbiró, — Verbay István csurgói, Máté Lajos darányi, Kovács József szobi lelkészek mint képviselők; az E őrs égi egyházmegyéből: Kós Ferencz e. rádóczi lelkész és esperes, — Chernelházi Ch ér­nél Gusztáv segédgondnok, — Laky Antal képviselő, — Chernelházi Chernel Ferdinánd, II o­dossy József v. tanácsbirák, és Gueth Sándor felső-eőri lelkész, egyházmegyei jegyző; Komál'omi egyházmegyéből: Kovács József bátorkeszi, és Bese Elek madari lelkészek mint képviselők. Mezőföldi egyházmegyéből: Horváth Mihály esperes, lepsényi lelkész, —Móricz János egy­házmegyei jegyző, kenesei lelkész, — Huszár Pongrácz tanácsbiró mint képviselők; Pápai egyházmegyéből: Antal József esperes, f. görzsönyi lelkész, — Szabó György segéd­gondnok,— Mező Dániel egyházmegyei jegyző, tapolczafői lelkész; a főiskola részéről: Tóth Dániel akadémiai igazgató, Jády József gymnasiumi igazgató, Kerkapoly Káról, Kiss János tanárok, Baráth Ferencz pénztárnok; Tatai egyházmegyéből: László József esperes, kocsi lelkész, — Sárközy József segédgondnok, Décsi Bálint egyházkerületi számvevő, ácsi lelkész, — Varjú István egyházkeziileti pénztárnok, ó szőnyi lelkész; Veszprémi egyházmegyéből: Oláh János esperes, n. pécseli lelkész, — Somody Dániel tanács­biró, b. füredi lelkész; és még a közügyek iránt szép érdeklettséget tanúsított résztvevő közönség. Mely alkalommal: 1. Az egyházkerületi közgyűlés, mielőtt ünnepélyesen megkezdette volna tanácskozását, íelső-eőri hitrokonink szentegyházában buzgó fohászokkal járult Istenhez, hálákat adva eddig tapasztalt kegyelmiért, ese­dezve Sz. Lelkének segedelméért. Majd a könyörgés végeztével, hat ifjú lelkész u. m. Szekeres Mihály révkomáromi, Pethes Endre heténvi, Pázmán Dániel n. megyeri, Bokor Benő kisbajomi, Hé regi Béla 11. pécseli segédlelkészek — mint a kik felmutatott bizonyítványaik alapján az egyházi szolgálatra bo­csáthatóknak Ítéltettek — főtisztelendő Püspök ur által az esperesi kar segédlete mellett a papi hivatalra a hí­vek áhítatos könyörgései között fölszenteltettek. Ez ünnepélyes cselekvény után, ugyancsak a templomban helyet foglaltak a közgyűlés tagjai, s fő­tisztelendő Püspök ur hatályos szavakban előadta, hogy hazánk e határszéli lelkes gyülekezetének keresztyéni nemes buzgalomból származott szives meghívását a ft. Egyházkerület kormánytánácsa, a múlt 1862d. évi Sz. Fehérvári közgyűlés jk. 37 sz. a. határzata szerint, kiérdemlett méltánylattal fogadván, közügyeink elintézése végett az ur nevében megjelent; majd fájdalomtól meghatottan fölemlítvén, hogy szeretve tisztelt főgpndno­kunk Széki gróf Teleky Gyula ő méltósága, betegsége által még most is akadályozva, fölemelkedett szelle­mének közvetlen befolyásával nem szerencsésítheti gyűlésünket: a távolság daczára szép számmal öszszejött főtanácsot és résztvevő nagy közönséget apostoli köszöntéssel üdvözölte, és a tanácskozást a közgyűlési kö­zönség viszonüdvözletei közölt megnyitottnak jelentelte. Tudomás végeit bejegyeztetik. 1

Next

/
Thumbnails
Contents