Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1862

1862. május - Oldalszámok - 1

A dunántuli evang. reformált Egyházkerület 1862 — dik évben Veszprém városában tartott közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. évi Májas 19—22 napjain Veszprém városában tartotta közgyűlését a dunántuli evang. reformált egyházkerület melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök és méltóságos Széki yróf Teleki Gyula fögondriok urak társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai ev. ref. lelkész, és egyházkerületi egyh. főjegyzőn kivül jelen voltak, a Barsi egyházmegyéből: Nagy János n. sarlói lelkész és esperes, Jókai Lajos k. ölvéfli lelkész, e- megyei jegyző és képviselő; Drégelpalánki egyházmegyéből: Nayy Mihály diósjenői lelkész és esperes; Belső- Somogyi egyházmegyéből: Kacsóh Lajos k. bajomi lelkész, esperes és egyházkerületi egyh. aljegyző; Mezei csököli lelkész és képviselő; Komáromi egyházmegyéből: Vecsei Nagy Péter cs. radványi lelkész és esperes, — Tóth János farkasdi lelkész mint képviselő, — Beöthy Zsigmond mint segédgondnoki helyettes és egyházkerületi vil. főjegyző, — Konkoly ThegeBalázs képviselő Mezöföldi egyházmegyéből: Horváth. Mihály lepsényi lelkész és esperes, — Móricz János kenesei lelkész, e. megyei jegyző és képviselő, — Molnár Imre segédgondnoki helyetles,—Boross Mihály vil. képviselő; Pápai egyházmegyéből: Antal József görzsönyi lelkész és esperes; Tatai egyházmegyéből: Sárközy József segédgondnok, — Décsi Bálint ácsi lelkész, egyházkerületi számvevő, ésesperesi­helyettes, — Varjú István ó szönyi lelkész , képviselő és egyházkerületi pénztárnok ; Veszprémi egyházmegyéből: Oláh János n. pécseli lnlkész és esperes , — Pap Ferencz segédgondnok, — Somodi Dániel balalon- füredi lelkész, e. megyei tanácsnok , — Véghely Imre képviselő, — Tatai Sámuel papkeszi lelkész, e. megyei jegyző és képviselő, — és még nem csekély számú, közügyek iránt érdeklelt egyházi s világi férjfiak közel és távol-vidékekről. Mely alkalommal: 1) A közgyűlési közönség reggeli 9 órakor ünnepélyes Istentiszteletre veszprémi hitrokonink szentegyházában jött öszsze, s dicsőítve azúrnak nagy nevét, a Szent Lélek segédkegyelmiért vallásos áhítattal esedezett,—majd az Isten tisztelet folytán hat ifjú tisztelendő atyafi, u. m. Czike Lajos a tatai egyházmegyében n. igmándi, Nagy Káról a mezőföldi egyház­megyében fülei, — Kovács Géza a komáromi egyházmegyében ó gyallai, — Erűss Dániel a belső- somogyi egyházmegyé­ben szennai, — Nagy József mezöföldi egyházmegyei, — Becsük Zsigmond a b. somogyi egyházmegyében lábadi segédlel­készek — miután kellő bizonyítványaik és dicséretesen kiáltott fölavatási vizsgálatuk, a lelkészi szent szolgálatra képességü­ket s érdemességüket eléggé tanúsították volna — főtisztelendő Püspök úr által apostoloktól öröklött szertartással, kezeknek fejükre tételével, az esperesi kar segédlete mellett, a lelkészi hivatalra buzgó könyörgések között fölszenteltettek. Ez ünnepélyes cselekvény végeztével, a tanácskozáshoz szükségelt előkészületek után a templom közepén díszesen el­helyezett zöld asztalnál helyet foglalt a mélyen tisztelt elnökség, és méltóságos fögondriok úr hatályos szavakban szívesen üdvözölvén a közgyűlési közönséget, sajnálkozását nyilvánította a fölött, hogy a főtanács tagjai közül jelenleg többen elma­radtak, midőn épen a közgyűlést lehetőleg népesnek óhajtotta volna azért, mivel ennek föladatul kívánta kitűzni, mind azon hiányok és szabályszerütlenségek elhárítását, melyek az egyháztársadalmi életünkre is nyomasztólag hatott legközelebbi év­tized alatt, egyházkormányzalunk rendes működését gátlólag fölmerültek, és a melyeknek czélszerü intézményekkel elhárítása sürgető szükség, és meszszeható hord-erővel bíró reformi kérdés; —majd a jelenlevőket ernyedetlen kitartásra, tevékeny közreműködésre fölkérte, s ezzel a tanácskozást megnyitódnak jelentette. Az elnöki szózat tisztelettel, víszonüdvözlő szives cljcuekkel méltányollatván , a tanácskozás elkezdődött. 2) Méltóságos Főgondnokúr kérdésbe tévén, hogy miután a jelent a múlttal közigazgatási téren is kívánatos bizo­nyos öszszeköltetésbe, folytonosságba hozni, vájjon nem volna-e czélszerü, közgyűlésünk működését, az ismétlési tárgyak szőnyegre hozatalával kezdeni? A közgyűlés méltóságos főgondnok úr kérdésében saját óhajtását látván kifejezve, elhatározta hogy eltő helyen az ismétlési tárgyak vétessenek föl. 3) Főtisztelendő Püspök úr előterjesztvén az általa kinevezett lelkészvizsgáló bizottmánynak a fölszentelésre bo­csátott ifjú tisztelendő atyafiak megvizsgáltatásáról szóló jelentését, ez fölolvastatott. 1

Next

/
Thumbnails
Contents