Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1861

1861.május - Oldalszámok - 2

2 fájdalmát, melyet dicsőült nagybátyjának Gróf Teleki Lászlónak az érdemdús igaz honfinak szomorú halála okozott — és a mely fájdalomban a magyar haza millióival mindnyájan résztvevőleg osztoznak — személyes megjelenésével szerencsésili e gyűlést, és az országos nagy üsyek mellett, evangyéliomi egyházunk közügyeinek is tudott és akart időt szentelni. A kölcsönös üdvözlések után elkezdődtek a tárgyalások. 2) A fölszenteli ifjú lelkészek megvizsgálására főtisztelendő püspök ur által kinevezett bizottmány jelentése fölolvas­tatván: Örömmel ériesiilt arról a közgyűlés, hogy a vizsgálat jól sikerült, s méltó egyének részesültek a papi fölavatásban: mindamellett is, a lélekpászlorság nagy föladatához képest, a fölavatotiaknak kötelessé­gül létetett az önképzés szorgalmas folytatása, erkölcsi tiszta jeliemiik gondos megörizése, és a viláiii po­litika dolgaiba való nem avatkozás —s e figyelmeztetés után, bizonyítványaik viszkézbesilése, papi okleve­lük kiadatása megrendelletelt.— 3) Mig szabályszerű választás ulján a megürült jegyzői hivatalok betöltése eszközöltethetnék, szükségesnek Ítéltetett, a jegyzői személyzetet jelen közgyűlés tartamára ideiglenesen kiegészitni: azért Egyházi aljegyzőül Nagy János barsi esperes, világi jegyzőül pedig Huszár Pongrács mezőföldi ta­nácsbiró és képviselő urak kérettek föl, a kik is a megtisztelő bizalomnak engedve, az ideiglenes jegyző­ségct elvállalni szívesek valának. — 4} Olvastatott a folyó 1861d. évi april 27d és 28dik napjain sz. k. Révkomárom városában működött egyházkerületi kis gyűlés jegyzökönyve amint következik: évi April 27 és 28d. napjain, sz. k. RévKomárom városában kis gyűlést tartott a dunántúli evang. reformált egyházkerület, melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök, és méltóságos Széki Gróf Teleki Gyula főgondnok urak társas elnöklete alatt, Széki Béla pápai ev. reform, lelkész és egyházkerületi főjegyzőn kívül jelen voltak a barsi egyházmegyéből: Nagy János n. sarlói lelkész és esperes , — u komáromi egyházmegyéből: Vecsei Nagy Péter esperes, cs. radvánji lelkész, —Madarassi Mór segédgoudnok , — a pápai egyházmegyéből: Antal József esperes, f. görzsönyi lelkész ,— a latai egyházmegyéből: László József esperes, kocsi lelkész, —Sárközi József segédgondnok, —Varjú István ó. szőnyi lelkész, egyházkerületi pénztárnok, — Décsi Bálint ácsi lelkész, egyházkerületi c. számvevő, — Horváth Sámuel mocsai lelkész urak. Mely alkalommal: 1) Isten és evangyéliomi anyaszentegyháza iránt teljesítendő kötelességeik vallásos érzetétől vezéreltetve , reggeli kilencz órakor a révkomáromi hitrokon egyház tanácsteremében helyeiket elfoglalták a gyűlés tagjai, s főtisztelendő püspök úr szavát fölemelvén, a jelenvoltakat szívesen köszöntötte, és egy mélyen megilletődött s hivatását érző lélek hangjain elő­adta, hogy a rendkívüli öszszejövetelt rendkívüli tárgyak és körülmények tették szükségessé, mert amaz apostoli intés da­czára, mely szerint Krisztus egyházában mindeneknek ékesen és jó renddel kell történni, egyházkerületünk kebelében bot­rányos rendháboritások történtek, végeredményükben kormányrendszerünket fölforgatással, társadalmi létünket pusztulással fenyegetők, ugyanis mig e?yfelől a jókat egyház-község tagjai, egyházi felsöbbségiik világos intézményeinek ellenére, templomukat bezárni, papjukat kihordani, tőle illető fizetését megtagadni vétségnek nem tartották, addig más felöl a tácsi atyafiak , mellőzésével a fennálló rendszabályoknak, mellőzésével az egyházi kormány törvényes befolyásának , bizalmuk vá­lasztottját önhatalmúlag behelyezték gyülekezetük lelkészi hivatalába. Ezen kiáltó törvénytelenségek' veszedelmes ragályát terjedésében fentartóztatni, a rosz példák roszra csábító hatását akadályozni, a társadalmi sebeket minél előbb orvosolni, az igaz útról történt eltéréseket a törvény útjába viszszavinni, különös föladata cgyűlésnek, és misem kívánatosabb, minthogy e nehéz föladat, körülményeink tekinletbevételéve], nz igazság és szeretet magasabb igényei szerint legyen megoldva.— E hatályos megnyitó beszéd után, a tisztelt elnökség szives éljenzéssel üdvözöltetvén, megkezdetett az ügyek tárgyalása. — 2) Az egyházkerületi kormán; tanács mint fölebbviteli törvényszék, a láczi ev. reformált gyülekezetet, a náluk néhai tisztelendő Medgyaszai Gyula Dániel úr elhunytával helyettesi minőségben működött Szabó József segédlelkész úrnak rendes lelkészül leendő megnyerését tárgyazó kérelmétől, az l860d- é"i Seplember 19—22-dik napjain RévKomáromban tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 2ld. száma alatt olvasható itélel erejével elmozdítván: valamint a csak most idé­zett ítéletben, ugy később az 1860d. évi Oclober 23—28d. napjain Székesfehérvárott ülésezett egyházkerületi közgyűlés 15 és 16d. sz. alatti liatárzalaival a nt. mezőföldi egyházmegyét megbízta , hogy mind a láczi megüresült lelkészi hivatal sza­bályszerű betöltéséről, mind pedig Szabó József segédlelkész urnák candidatió utján leendő méltányos alkalmaztatásáról gon­doskodjék. Ez ügy további fejleményének, s jelen állásának fölvilágosilása végett, előterjesztette főtisztelendő Superintendens úr a nt. mezőföldi egyházmegyének, mull 1860d. évi November 12dik,majd f. 1861d. évi Február 26dik , Martius 7dlk , u­tóbb Martius 12dik s több napjain tartott lanácskozmányaiban a kérdéses láczi lelkészség betöltése, és Szabó József segéd­lelkész ur alkalmaztatása iránt tett köriilmény-és szabályszerű intézkedéseiről szólló jeleu'.cscit, s halárzatail, melyek Szabó József segédlelkész ur és a láczi reformált gyülekezet nyilatkozataival együtt fölolvastatván, tartalmukból arra a szomoritó meggyőződésre jutott az egyházkerületi tanács, miszerint a nevezett egyházközség, mellőzve az egyházkerület—és me­gye rendszabályait, a társadalmi létünket biztosító törvények sérelmével, önkényes eljárás ulján Szabó József segédlelkész urat önhatalmúlag beállította lelkészi hivatalába, s ez állal a már többször említett gyülekezet és segédlelkész hallatlan köz­botrány okozói lőnek.—Így állván a dolog, nehogy a baj orvoslásának haladása több bajt, ujabb zavart és kellemetlenséget okozzon, főtisztelendő Superintendens ur állal, mind a láczi gyülekezet elöljárói, mind pedig az ő hívásukat felsőbb engedély nélkül elfogadott segédlelkész törvénytelen lépéseikről számot adni az egyházkerületi Consistorium elé idéztetlek. Kihallgattatásuk folytán értésükre adatott, hogy elhibázott törvényellenes lépéseik által a (örvény egész szigorát oly

Next

/
Thumbnails
Contents