Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1861

1861.május - Oldalszámok - 1

A dunántuli evang. reformált Egyházkerület 1861—dik évben Balaton-Füreden tartott nagy gyűlésének. JEGYZÖKÖNYVE. évi Május 28—26(1. napjaiü Balaton-Füreden tartotta a dunánluli evang. reformált egyházkerület nagy gyűlését melyben főtisztelendő Nagy Mihály püspök, és méltóságos Széki Gróf Teleky Gyula főgondnok urak iker-elnöklete alatt, Széki Béla pápai ev. reform, lelkész és egyházkerületi főjegyzőn kivül jelenvoltak, a barsi egyházmegyéből: Nagy János esperes n. sarlói lelkész, Jókai Lajos egyházmegyei jegyző, k. ölvedi lelkész; — a belső-somogyi egyházmegyéből: Kacióh Lajos esperes, k. bajomi lelkész,-Csépán Antal segédgondnok, Halka Sámuel egyházmegyei főjegyző dombói lelkész,-Mezei Pál egyházmegyei tanácsbiró, csököli lelkész,—Hegedűs József vil. tanács­biró, mint ^képviselők; — az eőrségi egyházmegyéből: Mozgai Sámuel esperes, Ir. szecsödi lelkész, - Hodossi József világi képviselő; — a komáromi egyházmegyéből: Vecsci Nagy Péter esperes, cs. radványi lelkész,—Tóth János farkasdi lelkész, egy­házmegyei tanácsbiró és képviselő; — a mezőföldi egyházmegyéből: Takács József fiilei lelkész mint egyházmegyei korelnök,—Huszár Pongrácz egyház­megyei vil. tanácsbiró, —Horváth Mihály lepsényi lelkész,-Móricz János kenesei lelkész és e. megyei jegyző mint képviselők; — a pápai egyházmegyéből: Antal József esperes, f. görzsönyi lelkész, — Tóth Lajos segédgondnok, — Mező Dániel ta­polczafői lelkész'cs egyházmegyei tanácsbiró, Gálhi Lajos mint képviselők, — a főiskola részéről Tarczy Lajos akadémiai igazgaló, Szilágyi József középtanodai igazgató, Kis János hitlanár; — a tatai egyházmegyéből: László József cSperes, kocsi lelkész, —Sárközy József segédgoudnok,—Varjú István egy­házkerületi pénztárnok, ószőnyi Iflkész, — Décsi Bálint egyházkerületi számvevő, ácsi lelkész;— ' a veszprémi egyházmegyéből: Oláh János espores, n. pécseli lelkész, —Papp Ferencz segédgondnok,—Mórocza Dániel nyugalm. segédgondnok, —Véghely Imre egyházkerületi számvevő,—Vadnay Rudolf egyházmegyei tanácsbiró,— Sornody Dániel b. füredi lelkész, Kecskeméthy Káról iszkaszentgyörgyi lelkész é; em. tanácsbiró urak; és még ezekenkivül a közügyek iránt meleg részvéttel viseltető számos egyházi cs világi férjfiak az egyházkerület közel cs távol vidékeiről. ^Mely alkalommal: 1) Balaton Füredi hitrokoniuk templomában, reggeli kilencz órakor nyilvános istentiszteletre jöttek öszsze 8z egyház­kerületi közgyűlés tagjai , és a nagy számmal egyhesereglelt hívekkel egyesülten, az örökkévaló Felséges Urat hála - zorisze­mériyekkel dicsőitelték, és buzgó imádságban SzentLelkéuek gyámolító kegyelmiért esedeztek Az ima—szózatának elnémultá­val következelt a másik ünnepélyes egyházi cselekvény, mert öt ifjú tisztelendő férjfi, u. m. Tóth Pál a veszprémi egyház­megyében n pécseli,—Bátki Káról a m^zöföldi egyházmegyében fokszabadi, -- Becsalt Sándor a belső-somogyi egyház­megyébe,n nagybajomi, — Kurecscnyi János az eőrségi egyházmegyében tr. szecsödi,—Xlallcr Káról a mezőföldi egyház­megyében polgárdi segédlelkészek, mind tudományos szakképzettségüket, mind pedig erkölcsi feddhellenségiiket, rendsza­bályaink értelmében fölmutatott bizonyítványaikkal igazolván, főtisztelendő püspök ur által «z esperesi kar segédlete mellett, apostoloktól öröklött szertartással, kezeknek lejükre tételével, áhítatos fohászok között fölszeotelieltek az Úr Krisztus evan­gyéliomi anyaszentegyházának szolgálatára. A vallásos szent áhítat munkáinak végeztével egy kis szünet lön, a tanácskozáshoz szükségelt előkészületek rendezése végett, — s ez megtörténvén, tisztelt elnökeinek vezérlete alatt az egyházkerület tiszti kara, s képviselői testülete viszszatért a templomba. — Főtisztelendő Püspök ur érezhangoa örömmel üdvözölte a ritka szépszámmal egybegyűlt közönséget, s az ösz­szejövelel czélját, tájékozó szabatos beszédben elő adván, jelentette hogy rendkívüli körülmények miatt, kéntelen volt ré­gibb gyakorlat nyomán időközben egy superinlendenlialis kis gyűlést tartani, melynek tárgyait, illetőleg végzeményeil ezen­nel a nagy gyűlés elé terjeszti, s egyházi ügyeinknek cvangéliomi vallásunk szellemében, az apostoli intéshez képest egyező értelemmel, egyező akarattal leendő elintézését hatályosan ajánlván, a tanácskozást megnyitódnak uyilvánitá. Elnöktársa után méltóságos főgondtiok úr is szót emelt, és szívélyes modorában sziveket nyerőleg üdvözölte a közgyűlést, mely az oly jelentékeny képviseleti eszme megtestesitésével, a magyar egyetemes evang. reformált anyaszentegyház értekez­lctileg nyilvánult akaratát, a dunánlúli kerüle'ben is érvényre juttatott 1860d. évi székes-fehérvári közgyűlés halárzatához képest, képviseleti alapon jött mostan öszsze, saz iránti buzgó óhaját fejezte ki, hogy az egyházkerületi kormánytanács ez ujabb alakulása, legyen a korszerű üdvös haladás tényezője, legyen a belfejlődésnek uj aerája, — egyszersmind felhívott min­den illetőket, hogy az ügyek tárgyalásában vallásos komolysággal, szeretetteljes indulattal vegyenek részt.— A szives éljettzésekkel kísért elnöki üdvözlő beszédekre a közönség viszonüdvözletét tolmácsolandó, tekinleles Mórocza Dániel úr a veszprémi egyházmegye nyugalomba lépett segedgondnoka szólalt-fel s meleg szavakkal köszöntvén az egyház­kerület igentisztelt elnökeit, különösen kiemelte a közönség a fölötti örömét, hogy méltóságos főgondnok úr legyőzve nehéz-

Next

/
Thumbnails
Contents