Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1859

1859. június - Oldalszámok - 1

I fi » A-dlk ¿vben Junius 27-dik — 30-dik napjain a dunántúli helvét hitvallású Egyházkerület tekintetes Gschray József komárom megjei első osztályú biztos úr mint országfejedelmi biztos jelenlétében, főtisztelendő Nagy Mihály superin­lendens, és tekintetes Sárkőzy József segéd gondnok urak elnökletük platt sz. k. Révkomárom városában tartotta közgyűlé­sét, melyen Szi'kí Béla csokonyai lelkész és egyházkerületi egyházi főjegyzőn, Beöthy Zs'gmond helyettesitett világi fő­jegyzőn és László Jósef aljegyzőn kivül jelen voltak : Az egyházi rendből: Bali Mihály polgárdi lelkész és mezöfőldi esperes; Vecsey Gábor palotai lelkész és veszprémi esperes, követlársával Oláh János pécseíi lelkész s egyházmegyei jegyzővel; — Nagy Mihály díósjenői lelkész s dré­gel-palánki esperes, követtársával Sebestényi József ipoly-pászíói lelkész s egyházmegyei jegyzővel; — Nagy János n.-sarlói lelkész és barsi esperes; — Antal József görzsönyi lelkész és pápai esperes, követlársával Szalai Miklós pázmándi lelkész és egyházmegyei jegyzővel; — Vecsei Nagy Péter cs. radványi lelkész és komáromi esperes követlársával Csépi Mihály csicsói lelkész és egyházmegyei jegyzővel; — Kacsöli Lajos Kálmáncsaí lelkész és belső-somogyi esperes, — Varjú István ó-szőnyi lelkész és helyettesített egjházkerüh ti pénztárnok, — Décsi Bálint ácsi lelkész és helyettesített ügyházkerületi számvevő, — Kiss Jósef n igmándi lelkész és kinevezett Censor, — Kolasz István hitlanár és főiskolai igazgató — Vály Ferencz nevelés-tanár és pápai középtanodai igazgató. A világi rendből: Sárközy Júzstf tata vidéki, — Madarassy Mór komárom megyei, — Pap Ferencz veszprémmegyei •segéd gondnok, — Pálffy Károly, Konkoly Balázs mint helyettesített egyházkerületi számvevő, — Kerkapoly Károly tanár és Barálh Ferencz főiskolai pénztárnok urak. Melly alkalommal: 1) A köztanácskozást előzőleg templomi ünnepélyes islen tisztelet tartalván, meghaló orgona kísérettel zengedezett buz­gó éneklések s áhitalos fohászok közölt a Szentlélek segítségül hivatott, egyszersmind azon négy ifjú tisztelendő lelkészek, kik tudományos készültségük, erkölcsi feddhellen életük felöl nyert több rendbeli bizonyítványaikkal az egyházi szolgálatra hivatottságukat eléggé kimutatták, és a fölavatási szigorlaton is magukat jó osztályzatra érdemesíték, kezeknek fejükre téte­lével a papi hivatalra fölszentelteltek. Mely templomi szent foglalkozások végeztével az egyház kerületi tanács tagjai az is­kolai épület nagy teremében össze gyülekezvén, főtisztelendő Superinlendens úr szót emelt, és az egyházkerületi közönséget szívesen köszöntve, midőn a közügyek iránti buzgó részvétre, a szeretet és igazság elveinek követésére, kíméletes méltányos­ságra felhívott volna minden illetőket, bemutalta tekintetes Gschray Jósef komárom megyei 1-sö oszt. cs. k. biztos urat, mint a Nagyméltóságú pozsonyi cs. k. helytartóság intézkedésének alapján kinevezett országfejedelmi biztosi. A szívből származott, és szivre ható elnöki megnjitó beszéd köztetszéssel mrllányoltatott , és mind főiiiztc­tendő Superinlendens úr, mind pedig a tisztelt országfejedelmí biztos úr a lelkesült közönség részéről „El­jen"-nel üdvözöltettek. i 23 A közgyűlés megnyittatván, első teendőnek nyilváníttatott; hogy az egyházkerületi kormány tanács- kiegészítése, a ma­gyar evang. reform, anyaszentegyházban fennálló gyakorlathoz képest, világi elnök helyettesítése által munkába vétessék. E közóhnjtás érvényesítése végett tekintetes Sárközy József úr, - mint hivatalánál fogva legidősebb segédgondnok egyhangúlag felkéretelt, hogy e közgyűlés folyamára a világi elnökséget elfoglalni szíveskednék. Tisztelt Gondnok úr ismert buzgóságánál fogva a közbizalom e törvényszerű nyilatkozatának hódolva, a vi­lági elnökség székét a méltánylat öröm-nyilatkozatai közölt elfoglalta. 3) Jelentette főtisztelendő Nagy Mihály snperínlendens úr, mikép nt. Bali Mihály, volt egyházkerületi egyházi főjegyző úr leköszönésével megürült egyházkerületi egyházi főjegyzői hivatal betöltése végett, az egyházkerületi 9 egyházmegyék vá­lasztó szavazatai hozzá beküldetvén, s azokat a divatozó szokás szerint egy általa elnökileg kinevezett egyházkerületi vegyes­küldöttség jelenlétében felbontatván és megvizsgáltatván, kitűnt, miszerint a beküldött szavazatok általános nagy többsége ál­tal — mint már annak idejében hivatalosan köztudomásra juttatóit — egyházkerület e. főjegyzővé nt. Széki Béla belső so­mogyi esperes úr válaszlatolt meg, benyújtván egyszersmind a szavazatok felbontásával megbízott küldöttség jelentését az egy csomóba pecsételt szavazatokkal együtt. A szavazatok általános nagy többségével ekkép elválasztott nt. Széki Béla úr az egyházkerületi gyűlés min­den tagja által őszinte éljenzéssel üdvözültetvéri, föjegyzőiszékét, az egyház kerületnek iránta tanúsított nagy­becsű bizodalmát, meleg s hivatali készséget bizonyító szavakban megköszönve, azonnal elfoglalta, s hivatali esküjét, mint Főjegyző, nl. Bali Mihály volt főjegyző s mezőföjdi esperes úr előmondása szerint letévén, újó­lag bizodalmat tanúsító éljenzcssel üdvözöltetett. Jegyzette Beöthy Zsigmond, egyházker. vil. h. főjegyző. 4) Főtisztelendő Superinlendens úr az egyházkerületi egyházi aljegyzői válaszló szavazatok megvizsgálására s felbonfá­sára általa annak idejében kiküldölt bizottmány hivatalos jelentésének alapján előterjesztvén nt. László Jósef kocsi lelkész urnák, a tatai nt. egyházmegye jegyzőjének, a bejött szavazatok általános többségével egyházkerületi e. aljegyzővé lett elvá­lasztatását, tisztelt aljegyző ura! az egyházkerületi kormánytanács óhajtásával összhangzólag székének elfoglalására fölhívta. Nl. László Jósef úr a megtisztelő közbizalom szózatának engedve, hivatali esküjét letette, és a közgyűlési tagok szives üdvözlő nyilatkozatai közölt, mint egyházkerületi e. aljegyző helyét elfoglalta. 5) A komáromi és belső - somogyi egyházmegyékben lemondás utján az esperesi hivatal megürülvén, főtisztelendő Su­perinlendens úr által ezek bitöltésére a fennálló rendszabályok értelmében uj választás eszközöltetett, melynek eredménye lön, hogy nt. Vecsey Nagy Péter cs. radványi lelkész úr komáromi, nt. Kacsóh Lajos kálmáncsai lelkész úr pedig belső-so­REFQBMÁTUS FŐISKOLAI KÖWYVTÁR 1 PiPA

Next

/
Thumbnails
Contents