Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1857

1857. szeptember - Oldalszámok - 1

évben September hónap 15, 16, 17, és 18-dik napjain tartotta a dunántuli helvét hitvallású Egy­házkerület egyházi közgyűlését Rév-Komárom városában, főtisztelendő Superintendens Nagy Mihály urnák, és ide­iglenesen helyettesített főgondnok tekintetes Sárközy József urnák iker elnöklete alatt, ország fejedelmi biztos te­kintetes Konkoly Balázs urnák jelenlétében, megjelenvén az előzőleg meghívott esperességekből: Hali Mihály egyh. kerületi főjegyző és mezőföldi esperes Polgárdiból, követtársával Fábián István egyházkerületi számvevő, és egy­házmegyei jegyzővel Soponyárol, — Végh Mihály komáromi e. megyei esperes Hetényből követtársával Kelemen Mi­hály búcsi lelkésszel, — Vecsei Gábor veszprémi e. megyei esperes Palotáról, követtársával Oláh János esperességi jegyzővel N. Pécseiről.— Széki Béla h.somogyi e. megye esperesse Csokonyáról , követtársával Kacsó Lajos espe­rességi főjegyző és kálmáncsai lelkésszel,—Nagy Mihály dr. palánki e. megye esperesse Diós-jenőről, — Antal Jó­zsefpápai e. megye esperese Görzsönyből, követtársával Szalai Miklós esperességi jegyzővel s pázmándi lelkésszel, — Pap János tatai e. megye esperese Császárról, követtársával Hörömpöli Gábor esperességi jegyző s dadi lelkész­szel,— Nagy János barsi e. megye esperese Nagy Sallóból , — továbbá Liszkai József e. kerületi főpénztárnok , Kiss János, Kotasz István pápai hittanárok, mint egyszersmind meghívott kérdnókök. Ugy szinte a világi rendből: Sárközy József tatai egyházmegye segédgondnoka, Szabó János barsi espe­resség segédgondnoka, Madarassy Móritz komáromi e. megye segédgondnoka, Blaskovics Pál dr. palánki e. megye segédgondnoka,— Pap Ferencz veszprémi e. megye segé 'gondnoka, — Boőthy Zsigmond egyházkerületi világi aljegy­ző , Véghely Imre egyházkerületi világi számvevő, — Eőri Szabó Sándor főiskolai pénzőr, Tarczy Lajos, Bocsor István, Kerkapoly Károly, Vály Ferencz pápai főiskolai tanárok, s világi tudományokbóli kérdnökök, és több nagy számmal megjeleni egyházi és világi egyének. Melly alkalommal: 1) A Rév-Komáromi helv. Iiitv. szent gyülekezet szentegyházában tartott közönséges isteni tisztelet és Szent Lélek segítségül hivása után il uj lelkész, mint kik már az illető egyházmegyék tanácsszéke által hivatalukra tartozó minden tudományból megvizsgáltattak, és a papi szent hivatalra kibocsáttatlak, név szerint: Kiss János pápai fő­tanodat hitlanár, Jádi József pápai középtanodai tanár, — Kovács Imre padragi lelkész a pápai egyházmegyéből,— Csire István, Héjas Káról csurgói középtanodai tanárok, Nagy Albert jádi, Szűcs Mihály Zs. kisfaludi segédlelké­szek a b. somogyi esperességből,— Czelder Márton losonczi helyettes lelkész a dr. palánki esperességből, — Szabó Dávid polgárdi segéd lelkész, Szabó József jelenleg gyönki középtanodai tanár, de Soponyára ajánlkozott segédlel­kész , és Pécsváradi József sár-ladányi segéd lelkész a mezőföldi esperességből, szokott egyházi rendtartásunk sze­rint, a már előzőleg kiáltott másfél napi egyházkerületi vizsga után, főt. Superintendens ur által, az esperesi kar segéd szolgálatával, buzgó fohászok kíséretében, kezöknek fejökre való tételével, &z egyházi szent hivatalra Ünne­pélyesen felavattatlak. Tudomásul szolgál. 2) A felavatási szent szertartás végeztével a közgyűlési egész személyzet a gyűlés teremben összejővén , s fői. Superintendens ur közgyűlésünk eddigi elmaradásának okait röviden előadván, és a közügyek iránti meleg részvét­re, s higgadt kedéllyeli tanácskozásra minden jelenvoltat hatályos szavakkal felhiván, a közgyűlést megnyitotta, bemutatván egyúttal a posoni cs. k. helyt, osztálynak folyó évi Aug. 24 kéről 21401 sz. a. Komárom megye cs. k. fő­nöke kezein keresztül leérkezett leiratában jelen közgyűlésre országfejedelmi biztosul kinevezett tekintetes Konkoly Balázs Komárom megyei cs. k. könyvvivő urat. A közgyűlés ft. superintendens urnák előadott okait kellően méltányolva szívélyes üdvözletét, vala­mint a tisztelt országfejedelmi biztos urnák kineveztetését is általános éljeuzéssel fogadta. 3) Presbyteri kormányrendszerünk természetében levén gyökerezve egyházi én iskolai ügyeink kormányzatát, s vezetését az eyyházi és világi rendből választott képviselők, és közhivatalnokok közt minden részben megosztani, tí­zen elvhez képesi világi részrőli ideiglenes elnökül a közgyűlés egyező akaratával felkéretett Sárközy József ur, a tatai egyházmegyének segédgondnoka. Ki is az egyhangúlag nyilvánult közbizalomnak engedve, ideiglenes elnöki székét meleg kebelből származott üdvözletek közt elfogadta. 4) Inditványoztatván, inikép egyházi kormányzatunk rendszerét jelen ingatag, s függőben álló aggodalmas helyzetéből kiemelni, égető szükségeink egyik legfőbbike levén, ennek a kor kivánalihoz idomítandó új szervezésé­re a régóhajlott köz Zsinat tarthatás kieszközlése ő cs. k. apóst. Felségéhez ismételve nyújtandó hódolat teljes fo­lyamodással újra munkába veendő volna. Ez indítvány közhelyesléssel helybehagyatván, határoztatott: Készítessék ujabb legalázatosabb felterjesztés Ő cs. k, apostoli Felségéhez, mellyben Ó cs. kir. apostoli Felsége fiúi bizodalommal, s jobbágyi alázatossággal kerestessék meg, méltóztatnék vele született cs. k. legmagasb kegyelmessége szerint ez óhajtásunkat meghallgatni, és a köz Zsinat tart­hatást legmagasb engedéllyel, s annak mi előbbi összejöhetésével magyarhoni evangy. hitvallású hű alattvalóit legkegyelmesebben megvigasztalni, a felterjesztés elkészítése főt. superintendens ur hozzá járulásával Beöthy Zsigmond világi helyettes főjegyzőre bízatván. 5) Világi részrőli főjegyző ur ez úttal sem jelenvén meg, az egyházi aljegyzői hivatal pedig üresedésbe levén, a jegyzői hivatal kiegészítésére világi főjegyzőül ideiglenesen helyettesitetett Beöthy Zsigmond ur, aljegyzőül az egyházi részről Széki Béla b. somogyi esperes ur, ugyan aljegyzőül a világi részről Kerkapoly Káról főtanodai ta­nár ur. ' Tudomásul szolgál. J

Next

/
Thumbnails
Contents