Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1856

1856. október - Oldalszámok - 1

1856 -dili évi October hónap 20 — 23 napjain tartotta a' dunántúli helvét hitv. főt. egyházkerület közgyűlé­sét Rév-Komárom, városában főtisztelendő Nagy Mihály superintendens ur elnöklete alatt, tekintetes Róth Móricz ko­marom megyei cs. k. albi'ztos, mint ezen gyűlésre kinevezett országfejedelmi biztos jelenlétében, megjelenvén a .9. előzőleg meghívott esperességekből az egyházi rendből: Balt Mihály mint egyházkerületi egyházi íöjegyző és mező­földi esperes Polgárdiból, követtársával t. Fábián István egyházkerületi egyházi számvevő, és mezőföldi egyházme­gyei rendes jegyzővel Soponyáról,— Végh Mihály komáromi egyházmegyei esperes Hetényből, követtársával Tüdős József egyházmegyei jegyzővel Rév-Komáromból, — Vecsei Gábor veszprémi egyházmegyei esperes Palotáról, követ­társával Oláh János egyházmegyei jegyzővel Ns. Pécseiről, — Széki Béla belső somogyi egyházmegyei esperes Cso­konyáról, követtársával Kacsó Lajos egyházmegyei főjegyzővel Kálmáucsáról, — Nagy Mihály drégelpalánki egyház­megyei esperes Diós Jenőről, követtársával Tóth Mihály losonczi lelkész és egyházmegyei képviselővel, — Nagy Já­nos barsi egyházmegyei alesperes Nagy Sallóból, követtársával Kulifai László kis kálnai lelkésszel,— Pap János ta­tai egyházmegyei helyettes esperes Császárról, követtársával Hörömpöli Gábor egyházmegyei jegyzővel Dadrói,— Antal József pápai egyházmegyei helyettes esperes Görzsönyből, követtársával Szalai Miklós egyházmegyei jegyző­vel Púzmándról, továbbá t. Dómján Sámuel aranyosi, Kiss Antal csépi, Varjú István ó szőnyi, Kiss József nagy ig­mándi, László József kocsi lelkészek, mint kinevezett kérdnökök, és több jeles számú lelkészek. A világi rendből: tek. Eőri Szabó Gábor pápai, Sárközy József tatai, Mórócza Dániel veszprémi, Szabó János barsi, Dabasi Halász Lázár mezőföldi egyházmegyei segédgondnokok, Ottlik Akos drégelpaláuki követ, Beöthy Zsig­mond egyházkerületi helyettes főjegyző, Végheli Imre egyházkérületi világi-számvevő, továbbá Eőri Szabó Sándor főiskolai pénztárnok, Tarczi Lajos, Bocsor István, Kcrkapoli Károly, és Váli Ferencz főtanodai tanárok, s több vi­lági urak. Melly alkalommal: 10 A rév-komáromi helv. hitv. hitrokonok szentegyházában tartott közönséges isteni tisztelet és szentlélek se­gittségül hivása után, szokott egyházi rendtartásunk szerint 21 uj lelkészek, kik már az illető egyházmegyék tanács­széke által, hivatalukra tartozó minden tudományokból megvizsgáltatván, a papi szent hivatalra kibocsáttattak, neve­zetesen a barsi egyházmegyéből:. Beke József kétyi, Páli Lajos pozbai segédlelkészek, — komáromi egyházmegyéből: Szalai József martosi, Nagy Ferencz nagy megyeri, Vendégh Lajos búcsi, Balla Zsigmond réthei, Bese Elek mada­ri, Vámos István és Baráth Lajos segédlelkészek, — drégelpalánki egyházmegyéből: Nagy Gedeon diósjenői segéd­lelkész, — mezőföldi egyházmegyéből: Kálmán Ferencz szilas-balhási s. lelkész, — őrségi egyházmegyéből: Gueth Sándor kerka német falusi helyettés lelkész, — pápai egyházmegyéből: Tóth Balázs pápai közép tanodai tanár, — b. somogyi egyházmegyéből: Barla Szabó István, Horváth József csurgói középtanodai tanárok, — tatai egyházmegyé­ből: Kovács János házi nevelő, Fejér Péter szinte házi nevelő, Sebestyén József kocsi s lelkész, — veszprémi egy­házmegyéből: Marion Miklós vilonyai, Csonka Károly antalfai, Nagy Gábor nemes pécseli s. lelkészek, a már előző­leg kiállott két napi egyházkerületi vizsgálat után főt. superintendens ur által, a jelenvolt esperesek segéd szolgála­ta mellett, kezeknek fejökre tételével, buzgó fohászok kíséretében, az egyházi szent hivatalra ünnepélyesen felavat­tattak, jelen levén ez ünnepélyes szertartáson tisztelt cs. k. országfejedelmi biztos ur is. Melly ünnepélyes felavatás bevégezte után, a gyűlési testület az ovodai nagy teremben összeülvén, teendőihez látott. Tudomásul bejegyeztetett. 2.) Főtiszt, superintendens ur megnyitó beszédében szivesen üdvözölvén a gyűlési személyzetet, elő adá rövidé^ den az okúkat, mellyek a' közgyűlésnek múlt évi Junius 18-dikától, mellyre az jegyzőkönyvileg határozva volt, ez i. deigi meg nem tarthatását előidézték, egyszersmind lelmutatá a posoni cs. k. helytartósághoz folyó hónap 6-án felter. esztett, 's e'jelen egyházkerületi közgyűlésre ország fejedelmi biztos kineveztetését kérő levelet, valamint a tisztelt cs. k. helytartóságnak octob. 16-dikáról 5248 sz. a. költs komárom vármegye cs. k. Főnöke Ambross János ő nagy. ságának kezein keresztül 640-ik szám alatt leérkezett leiratát, mellyben e jelen egyházkerületi közgyűlésre ország­fejedelmi biztosul tek. Róth Móricz komárom megyei cs. k. 2-ik biztos ur neveztetett ki, mindezekután pedig a gyű­lési személyzetet higgadt, s a tárgyak fontosságához illő komoly tanácskozásra hivta fel. A' közgyűlés főt. superintendens urnák megnyitó beszédét, valamint a tisztelt ország fejedelmi biztos urat is szíves „éljen" üdvözlettel fogadta 'fi tisztelte meg. 3) A' papi szent hivatalra felavatott uj lelkészek megvizsgálására kinevezett jeles választmány a' vizsga minő eredménnyel történt véghezmeneteléről, 's a' megvizsgáltak tudományos készültségéről és kiérdemlett tanjegyeikről szóló hivatalos jelentése felolvastatván, örömmel értette a' közgyűlés, míkép többen a' megvizsgált uj lelkészek kö­zöl minden hivataljokra tartozó sőt a' világi tudományokban is olly jártasságot mutattak ki, hogy nagy rész „kitűnő" tanjegyet vívott ki, magának. A' ,,kitűnő" tanjegyet^rdemlettek közfelkiáltással megéljeneztettek, a többlek pedig folytonos önkép­zésre, 'á mindnyájan ö Felsége iránt hódolatteljes engedelmességre, a lelkészben múlhatatlanul szük­séges fedhetetlen erkölcsiségre's jó példa adásra komolyan figyeltettek, és papi okleveleik, bizonyít­ványaik vissza kapcsolásával azonnal ki is adattak. 4.) Hogy közgyűlésünk személyzete presbyteri rendszerünkkel öszhangzásba hozassék, világi részrőli elnökül közakarattal felkéretelt tek. Eőri Szabó Gábor ur mint legidősebb egyházmegyei segédgondnok, ki azt elfogadta, 's székét el is foglalta. Tudományul szolgál. 1

Next

/
Thumbnails
Contents