Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1854

1854. november - Oldalszámok - 1

i 854-dik évben November hó 27 - 30-dik napjain folytatólag tartotta a' Dunántúli evang. helvét hitvallású Egyházkerület kerületi közgyűlését Pápa mezővárosban Főtisztelendő Nagy Mihály Superintendens ur elnöklete alatt ( tekintetes Streibig Károly csász. kir. pápai járásbeli segéd szolgabíró urnák, mint cs. kir. Biztosnak jelenlétében, je­lenlevén az előzőleg meghivott 9. esperességek közöl, az egyházi rendből, Bali Mihály mezőföldi egyházmegye espe­rese és egyházkerületi egyházi főjegyző Polgárdiból, és követtársa t. Fábián István egyházmegyei jegyző, mint egy­szersmind egyházkerületi egyházi számvevő Soponyárol, Seregély Dániel pápai egyházmegye esperese és egyházkerü­leti egyházi aljegyző Mezőlakról., és követlársa, 's egyszersmind egyházkerületi ideiglenes főpénztárnok Liszkai Jó­zsef Pápáról,— Végh Mihály komáromi egyházmegye esperese Hetényből, és követtársa Bese János madari lelkész,— Tóth Pál tatai egyházmegye esperese Ácsról, és követtársa Hörömpöli Gábor egyházmegyei jegyző *s Dadi lelkész,— Barakonyi Kristóf b. somogyi egyházmegye esperesi helyettese és egyházmegyei főjegyző Görgetegről, és követtársa Matolcsi József kutasi lelkész, — veszprémi egyházmegyéből Somody Dániel egyházmegyei tanácsszéki ülnök b. Füred­ről, Mező Dániel tapolczafői lelkész, Váli Ferencz főtanodai neveléstani, Kiss Gábor, Kotasz István helyettes hittaná­rok; továbbá a' világi rendből: E'íri Szabó Gábor, Mórocza Dániel segéd-gondnokok, Gáthy István, \Pálfy Károlyt Gombás Mózes, Pál Endre főtanodai pénztárnok, Tarczy Lajos igazgató tanár, Bocsor István középtanodai igazgató, Kerkapoly Károly, tanárok 's egyszersmind a' világi tudomáuyokbóli Censorok, és Véghely Imre egyházkerületi világi számvevő. Melly alkalommal: 1)Pápai hitsorsosaink szentegyházában ünnepélyesen végzett istenitisztelet és szentlélek segítségül hívása után, szokott egyházi rendtartásunk szerint 21 új lelkészek, kik már az illető egyházmegyék tanácsszéke által, hivatalukra tarto­zó minden tudományokból megvizsgáltatván, a' papi szent hivatalra kibocsáttattak, nevezetesen a' komáromi egyház­megyéből, Farkas Benő Hetényi segéd-lelkész, Vida Ferencz, rév-komáromi segéd-lelkész; mezőföldi egyházmegyé­ből: Balogh Sándor móri, Hegedűs János polgárdi segéd-lelkészek, Csizmadia Sándor volt házi nevelő; őrségi egy­házmegyéből: Horvát János szeutgyörgyvölgyi helyettes lelkész; pápai egyházmegyéből: Mátis Ferencz ádász teveli> Parragh Lajos kupi segéd-lelkészek: b. somogyi egyházmegyéből: Écsi Péter st gesdi, Falusi János korpádi, Kovács József nagy bajomi, Máté Lajos csokonyaí, Szabó József csököli, Szilágyi Gábor kadarkuli segéd-lelkészek; tatai egy­ház megyéből: Gózon Eduárd házi nevelő, Kis Gyula csépi segéd —Rácz Károly d. almási helyettes lelkész, — vesz­prémi egyházmegyéből: Kiss Dávid szentgálí, Nyikos Kálmán vámosi, Raksányi Károly palotai, Szentmihályi József pécseli segéd-lelkészek, a' már előzőleg kiállott egyházkerületi két napi vizsgálat után, főtiszt. Superintendens úr ál­tal, a' jelenvolt esperesek segéd szolgálata mellett kezeknek fejökre tételével, buzgó fohászok kíséretében, az egy­házi szent hivatalra ünnepélyesen felavattattak, jelenlevén ez ünnepélyes szertartáson tisztelt cs. k. kormánybiztos úr is. Melly ünnepélyes felavatás végbe mente után, az egyházkerületi gyűlés fönebb megnevezett személyzete a' főtano­dai teremben összeülvén, működését megkezdette. Tudomásul vétetik. 2) Főtisztelendő Superintendens ur a'közgyűlési személyzetet üdvözlő, 's azt minden politicai tárgyaktól ovakodó, és csupán egyházi és iskolai ügyeinkre vonatkozó higgadt és mérsékelt kedélyekkeli tanácskozásra figyelmeztető meg­nyitó-beszéde folytán, elő mutatá a' cs. k. Soproni kormánykerületi Helytartóságnak, gyűlési engedélyért benyújtott folyamodására, folyó évi Nov. 25-ről 6416. sz. a. b. Ambrózy Lajos ő méltósága aláírásával kelt válaszát, mellyben je­len gyűlésre ország fejedelmi biztosul tek. Tóth József pápai járásbeli cs. k. szolgabíró úr neveztetett ugyan ki, de ki hon nem lévén, helyét tek- Streibig Károly cs. k. szolgabírói segéd úr töllé be. A'közgyűlés főt. Superintendens urnák üdvözletét, 's ország fejedelmi biztos urat szíves „éljen"-nel fogadván, teendőihez látott. 3) Felolvastatott a' fönebb elősorolt új lelkészek megvizsgálására kiküldetett Választmánynak eljárása eredményé­rőli hivatalos jelentése. Melly hivatalos jelentés, miután főt. Superintendens úr az ujonan felavatott lelkészeket nagy fontos­ságú hivataluk által igényelt folytonos önképzésre, példás és tükörül szolgálandó erkölcsös magavise­letre, és ő csász. kir apostoli Felsége iránti tántoríthatlan hűségre ujabban is komolyan figyelmeztette, az e' végre készült jegyzőkönyvbei bevezetésre a' jegyzői hivatalnak átadatott, egyszersmind pedig a' szokott papi oklevelek is mindnyájuknak, illető bizonyítványaik mellé kapcsoltával kiszolgáltattak. 4) Tapasztaltatván, hogy némelly egyházmegyék azon régibb határozatot, mellyben világosan kimodatik, hogy míg a' papi hivatalra szándékozók elébbeni hivatalos pályájok után legalább eyy évet az előkészületre nem fordítottak, papi vizsgálatra ne bocsáttassanak, kellő figyelemre nem méltatva, némelyeket alig bevégzett iskolai és tanítói pályájok után, másokat pedig már tanítói államásukon is papi vizsgálat alá bocsátanak, 's mint ¡Ilyeneket az egyházi szent szolgálatra felhatalmaznak: a' főgyiilés az illy szabályainkkal ellenkező, 's a' szükséges előkészületet háttérbe szorító, és többek­nél hiányos képzettséget eszközlő káros eljárást gátolandó, A' fönebb idézett régibb, határozatot ezennel ismét megújítja, 's annak pontos megtartását az egy­házmegyéknek komoly figyelmökbe ajánlja, 's kötelességökké teszi, azon hozzáadással, hogy a' hol az egyének szűke miatt az idő előtti vizsgálatra bocsátás 's felhatalmazás a' szabályoktoli eltérést kikerül­hetlenné tenné , az illy kivételes eljárást csak az illető egyházmegyei tanácsszék előző jóvá hagyása mel­lett vétethessék munkába 's hajtassék végre, különben a' kibocsátásról! oklevél érvénytelennek tekin­tetvén. 1

Next

/
Thumbnails
Contents