Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1853

1853. november - Oldalszámok - 1

-dili évben November hónap' 21—24-dik napjain folytatólag tartotta a 1 Dunántúli evang. helvét hitval­lású Egyházkerület kerüleli tanácskozmányát Rév-Komárom kir. városban Főtisztelendő Nagy Mihály superintendens úr elnöklete alatt, Tekintetes Tbaly Antal cs. kir. társas-birósági ülnök úrnak, mint e' végre kinevezett cs. kir. Biztos­nak jelenlétében, jelen levén az előzőleg meghívott 9 Esperesek közöl: Bali Mihály mezőföldi egyházmegye esperese, 's egyházkerületi egyházi Főjegyző Polgárdiból, — Seregély Dániel pápai egyházmegye" esperese,'s egyházkerületi egy­házi aljegyző Mezőlakról,— Végh Mihály komáromi egyházmegye' esperese Hetényből,— Tóth Pál tatai egyházmegye esperese Ácsról, — Nagy Mihály drégelpalánfci egyházmegye' helyettes esperese Diósjenőből,'—Nagy János barsme­gyei esperesi helyettes Nagy-Sallóból, — Liszkay József egyházkerületi főpénztárnok Pápáról, — Fábián István egy­házkerületi egyházi számvevő Soponyáról, — Tüdős József r. komáromi, — Dómján Sámuel aranyosi,— Kis Antal csépi, László József kocsi lelkészek, inint előlegesen kinevezett 's meghívott új lelkészek' egyházi kérdnökei (censores),— Hörömpöli Gábor dadi, és Kulifai László kis-kálnai lelkészek; továbbá a' világi rendből, Beöthy Zsigmond egyházke­rületi világi aljegyzőn kivfil, meghívott bizalmi férfiak közöl: Eőri Szabó Gábor, Gellén József, Konkoly Bálás, Szarka János, Beöthy Gáspár, Fogthüi Zsigmond, Véghely Imre világi számvevő, Nagy Sándor kerületi hites ügyvéd, Tarczy Lajos és Bocsor István pápai fő- és középtanodai igazgató tanárok és a' világi tudományokbóli censorok. Melly alkalommal:' 1) Rév-komáromi hitrokonaink szentegyházában ünnepélyesen végzett köz isteni tisztelet és szentlélek segítsé­gül hivása után, szokott egyházi szertartásunk szerint, 9 új lelkészek, kik már az illető esperességek kormányta­nácsa által, hivatalukra tartozó minden tudományokból megvizsgáltatván, a' papi szent hivatalra felhatalmaztattak, ne­vezetesen betűrend szerint: Bátki István n. oroszi rendes lelkész a' barsi egyházmegyéből, — Halka István n. bajomi segédlelkész a' belső-somogyi egyházmegyéből, —• Körmendy Sándor szennai segédlelkész szinte a' b. somogyi egyház­megyéből, — Nagy Zsigmond jádi segédlelkész, — Odor József csurgói középtanodai tanár, mind ketten a' b. somogyi egyházmegyéből, — Pap Zsigmond császári segédlelkész a' tatai egyházmegyéből, — Patay Károly nagy-peszeki se­gédlelkész a' barsi egyházmegyéből, — Verbai István csurgói középtanodai tanár, és Vikár János hetesi rendes lel­kész, mindketten a'b. somogyi egyházmegyéből, a'már előzőleg kiállott egyházkerületi szigorú vizsgálat után, főtiszte­lendő Superintendens úr által, az esperesi kar' segéd szolgálata mellett, kezeknek fejökre tételével, buzgó fohászok kíséretében, az egyházi szent hivatalra ünnepélyesen felavattattak, jelen levén ez ünnepélyes szertatáson tisztelt cs. kir. kormánybiztos úr is. Melly ünnepélyes felavatás' megtörténte után, a' kerületi tanácskozmány a' középtanodai terem­ben összeülvén, teendőihez látott. Tudomásul feljegyeztetett. 2) Főtisztelendő Superintendens úrnak, múlt 1851-k évi September 12, 13. napjain tartott tanácskozmányunk óta, "egyházkerületi kormányzatunk terén felmerült többféle fontos tárgyakat elősoroló, azok' kellő időbeni elintézhetését gátló akadályok közbejövését híven kimutató, '3 a" már most felsőbb engedély mellett tanácskozás és elintézés alá ve­endő tárgyak* fontossága által igényelt komoly figyelemre , 's higgadt kedélyeli értekezletre felhívó megnyitó beszéde folytán, felmutattatott 's olvastatott Komárom megye cs. kir. Főnökének Nagyságos Ambrosz János úrnak f. é. Novem­ber 3-áról 8782-k sz. a. költ hivatalos levele, mellyben tudatja főtiszt. Superintendens úrral, mikép a' pozsonyi cs. kir. katonai parancsnokság, Superintendens úr' megkeresése folytán, múlt hó 20-án 15,712. sz. a. költ átiratával a' Supe­rintendentialis gyűlés megtarthatása iránti engedélyt megadni méltóztatott, mellyről tisztelt Főnök úr, a' posonyi cs. k. helytartói osztálynak múlt hó' 28-án '"" *. sz. a. kelt rendelete folytán, olly hozzáadással értesíti főtiszt. Superintendens urat, miszerint ezen gyűléshez cs. kir. biztosul, Tekintetes Thaly Antal cs. kir. társasbirósági Ülnök úr neveztetett ki általa, kivel a' gyűlés megtarthatása napjának egyetértőleg leendő meghatározása iránt értekezni főtiszt. Superintendens úrnak engedtetett át. Ennek felolvastatása folytán főt. Superintendens úr a' már jelen volt cs. kir. Biztos urat kellő Hiedelemmel üdve­zelvén, ez üdvezlés tisztelt Biztos úr által is szinte meleg kebellel viszonoztatott. A' tanácskozmány főt. Superintendens úrnak közügyeink iránt tanúsított fáradatlan szorgalmát há­lás elismeréssel méltányolta, és eljárását teljesen helyeselte, 's valamint az engedély' megadását, úgy p' kölcsönös üdvezletet is szíves éljenzéssel fogadván, működését megkezdette. 3) A' felavatásra jelentkezett rendes és segédlelkészek' megvizsgálására kiküldetett Választmánynak eljárása cred­ményérőli hivatalos jelentése, melly Superintendens úrnak már a' felavatást megelőzve beadatott, nyilvánosan felolvas­tatván. Miután a' minden tudományokból „kitűnő" tanjegyet érdemlett két új lelkészek maguk kitünte­tése köz éljenzéssel méltányoltatott, 's a' fáradatlan önképzés, hivatali lelkiismeretesség, és a' lelké­szi hivatalukban, külső illedelmes maguk tartása mellett, kiválólag igényelt erkölcsi fedhetetlenség mind­nyájoknak hatályosan szívökre köttetett, a' föntebbi hivatalos jelentés az e' végre készült jegyző­könyvbei bevezetés végett a'jegyzői hivatalnak átadatott, Esperes urak pedig e' megvizsgált 's felava­tott papi egyének névsorozatát 's tanjegyeiket, szükséges tudomás és kellő használat végett maguk­nak kiíratni újabban is figyeltettek. Egyébiránt a' szokott papi oklevelek mind a' rendes mind a' se­géd új lelkészeknek, illető bizonyítványaik' visszakapcsolása mellett kiadatni határoztattak, és kí is adattak. 4) Tapasztaltatván, mikép' némelly Esperességek a' még superintendensi felavatáson meg nem jelent egyéneket is 1

Next

/
Thumbnails
Contents