Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1851

1851. június - Oldalszámok - 1

"dili évi Junius hónap 16, 17 és 18-dik napjain Pápa mezővárosban tartotta a dunántuli evangelica helvet vallású egyházkerület tanácskozmányát főtisztelendő superintendens Nagy Mihály ur elnöklete alatt, tekintetes Kenessey Antal ur veszprémi 1-ső osztályú járásbíróság elnöke, mint e végre kinevezett cs. k. biztos jelenlétében, jelen levén az előzőleg meghívott 9 esperesek közül: Báli Mihály mezőföldi esperesség esperese és egyházkerületi főjegyző Polgárdi­ból, Seregéiig Dániel pápai esperesség esperese, egyházkerületi aljegyző Mezőlakról, Végh Mihály komáromi esperes­ség esperese Hetényből, fóth Pál tatai esperesség esperese Ácsról, Nagy Jósef drégelpalánki esperesség esperese Lo­sonczról, Vecsey Gábor veszprémi esperesség esperese Palotáról, Török Jósef barsi esperesség esperese Ujbarsból, Thalyga István őrségi esperesség képviselője Körmendről, Barthalos Jósef egyházkerületi főpénztárnok Győrből, Tüdős Jósef komáromi, Fábián István mezőföldi esperességi jegyző és egyszersmind egyházkerületi számvevő, Hörömpöli Gá­bor, tatai esperesség jegyzője, Csik Péter barsi esperességből Mohiból mint szinte esperességi képviselők az egyházi rendből; továbbá a világi rendből meghívott bizalmi férfiak közül: Eőri Szabó Gábor, Szabó György, Tóth Lajos, Pál­ffy Káról, Gátlii István, Nagy Ignác-z egyszersmind főtanodai pénztárnok, Farkas Károly losonczi lyceumi igazga­tósági küldött, Végheli Imre egyházkerületi világi számvevő, és a pápai főtanodai tanárikar, jelesen Kerkapoly Káról igazgató tanár, Tarczi Lajos, Széki Béla, Bocsor István, Váli Ferencz és Heiszler Jósef. Melly alkalommal: 1) Pápai hitrokonaink szentegyházában buzgó áhítattal végzett istenilisztelet és szent lélek segítségül hívása ti­tán , szokott egyházi szertartásunk szerint 16 új lelkészek, kik már az illető esperességek kormánytanácsa által meg­visgáltatván, a papi szent hivatalra kibocsálattak, jelesen: Kotasz István barsi esperességi segédlelkész, ki mult évi Octoberi tanácskozmány j. k. 2-ik száma alatti határozat szerint az ott feljegyzett akadály miatt, bár minden tudomá­nyokban kitűnő tanjegyet nyert is, felavatása mindazáltal jelen ünnepélyre halasztatott, Matolcsi Jósef kutasi, Sütő La­jos, szomajomi rendes lelkészek, mindketten a belső somogyi esperességből, — továbbá Kutasi Ferencz enyéngi, Ha­lom Ádám polgánli segédlelkészek mindketten a mezőföldi esperességből, Györfi Ferencz tatai esperességi segédlel­kész és nevelő, Petróczi Lajos perőcsényi segédlelkész a drégelpalánki esperességből, Cserna István igari segédlelkész mezőföldi esperességből, Baki Gábor kerczai segédlelkész őrségi esperességből, Csonka Károly szilas balhási segéd­lelkész mézőföldi esperességből, Kun János naszályi segédlelkész tatai esperességből, Szigeti Gábor palai s. lelkész b. somogyi esperességből, Nagy László inkei, Sütő János görgetegi s. lelkész mind ketlen szinte b. somogyi esperesség­ből, Farkasdi Benő nagy megyeri s. lelkész komáromi esperességből, és Kollár István inező őrsi s. lelkész pápai es­perességből, az egyházi szent hivatalra, kezeknek fejökre tételével, buzgó fohászok kíséretében, a már előzőleg vég­hezvitt kétnapi 6zigoru vizsgálat után, főtisztelendő superintendens úr által, az esperesi kar segédszolgálata melleit, je­len levén ez ünnepélyen tisztelt cs. k. kormánybiztos ur is, ünnepélyesen felavattattak. Melly ünnepélyes beigtatás vé­geztével a tanácskozmány fönebb tisztelt minden tagjai kerületi főtanodánk teremében összeülvén, Működését megkezdette. 2) Főtisztelendő superintendens úr jelen tanácskozmány megtarthatása tárgyában, a magas kormány rendelete folytán szükségessé lett előleges eljárásról s annak eredményéről számolandó, előterjesztette mindenek előtt álalában egyházi s iskolai dolgainknak, különösen pedig egyházkerületi fő és középtauodánknak a magas kormány által kiadott rendszerrel öszhangzó álalakitása érdemében, egy részről a szükséges engedély megnyerése , s cs. k. kormánybiztos kinevezése végett soproni polgári kerület cs. k. főispánja báró Hauer ő méltóságához f. e. maj. 14-dikéről intézett folya­modását, más részről pedig ugyan ez érdemben f. e. junius 16-dik és több napjáin Pápán tartandó egyházkerületi köz­tanácskozmányra az esperességeket, s azoknak papi és világi képviselőiket meghivő pásztori levelét; előterjesztette továbbá a fönebb emiitett folyamodványra, soproni polgári kerület cs. k. főispánja báró Hauer ő méltósága távollétében, ugyau azon kerület első osztályú tanácsnoka Markovich ő nagyságának maj. 21-dikéről 3966, és junius 9-dikéről 4688 szám alatt költ két rendbeli leveleit, mellyek elsőbbjében tisztelt kerületi tanácsnok úr némelly nálunk eddig köztudo­másra nern juttatott, azért gyakorlatban sem volt előzményeknek előleges felterjesztésére hivja fel superintendens urat, a másodikban pedig a szándéklott tanácskozmányra cs. k. kormánybiztosul tekintetes Kenessey Antal veszprémi első osz­tályú járásbirósági elnök úrnak a katonai kerületi parancsnoksággal egyérlelmüleg lett kineveztetését, a tisztelt kor­mánybiztos úrnak superintendens úr által hivatalosan leendő érlesitését, és a tanácskozmány jegyzőkönyvének annak i­dejébcni fölterjesztését tudatja főt. superintendens úrral. Mellyek előző felolvasása után főt. superintendens úr többször tisztelt, s köztünk már jelénlevő cs. k. kor­mánybiztos urat, sziv melegéből származott rövid tisztelgéssel üdvözölvén, a tanácskozmányt komoly figyelemmel s s higgadt vérreli értekezésre hatályosan figyeltette. Főtisztelendő superintendens urnák ernyedetlen buzgalmat tanúsító közremunkálása hálás elismeréssel fogadtatott, s szíves üdvözlete a tanácskozmány által is éljen üdvözlettel kisértetvén, figyeltetése kel­lőleg méltányoltatott. 3) A soproni polgári kerület cs. k. első osztályú tanácsnoka Markovich ő nagyságának fönebb már cmlitett s f. e. maj. 2t-dikéről 3966 sz. a kelt hivatalos levelében oda utasittatik superintendens úr, hogy felsőbb rendelet következté­ben, szükséges teendőnek ismerje, mielőtt kerületi tanácskozmány tarthatásérti engedélyért folyamodnék, a szándéklott lanácskozmánynak nern csak helyét, hanem a szinte qs. k. kormánybiztos jelenlétében tartandó, s a kerületi tanácskoz­mányra vonatkozó esperességi conventeknek idejét, foglalkozási tárgyait, tagjait, s azoknak utasításaikat is előzőleg felsőbb helyen bejelenteni, s míg ez meg nem történendik, addig a generál convent megtarthatását függőben hagyni. Majd miután főt. superintendens úr ennek következtében maj. 26-dikáról költ levelében tisztelt tanácsnok úr ő nagysá­gát tisztelettel értesítette volna szándéklott egyházkerületi tanácskozmányunknak az 1850-dik évi febr. 10-diki magas rendeletben meghatározott s közzétett szabályok szerinti tartandásáról, czéljáról, teendőiről s hátároaatainak jegyző­könyvileg a n. méltóságú helytartósághozi fölterjesztendéséről: az erre jun. 9-dikéröl 4688 sz. alatti válaszban megen­gedtetett ugyan a kért tanácskozmány fönebb tisztelt kormánybiztos úr meghívása s ellenőrködése mellett, de superin­1

Next

/
Thumbnails
Contents