Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1850

1850. május - Oldalszámok - 1

1850 •dlk. év Május 27, 28, 29 és 30-dik napján Pápa mezővárosban főtisztelendő Superintendens Nagy Mi­hály ur elnöklete alatt cs. kir. biztos jelenlétében tartotta a' helvét hitvallású dunántúli főtiszteletü Egyházkerület köz­tanácskozmányát, jelen levén a* meghívott 9 esperesek közül: Ball Mihály, mezőföldi egyházmegye esperese és egy­házkerületi főjegyző, Polgárdiról, Seregély Dániel pápai egyházmegye esperese és aljegyző, Mezőlakról, Végh Mihály komáromi egyházmegye esperese Hetényből, Tóth Pál tatai egyházmegye esperese Ácsról, Vecsey Gábor veszprémi egyházmegye alesperese Palotáról, és Kiss András somogyi egyházmegye alesperese Csokonyáról, — továhbá a' világi rendből meghívott bizalmi férfiak közül: dabasi Halász Sámuel, eőri Szabó Gábor, alsó Örsi Morocza Dániel, Tóth Lajos, Pálfy Károly, Gombás Mózes, Bocsor István főiskolai igazgatótanár — urak, végre nagy madi Barthalos Jósef győri lelkész, mint egyházkerületi főpénztárnok, és Végheli Imre, 's Fábián István soponyai lelkész, mint egyházke­rületi számvevők. MelJy alkalommal: 1) Pápai hitrokonaink szentegyházában buzgó ahitattal végzett istenitisztelet és Szent Lélek segítségül hívása u­tán, szokott egyházi gyakorlatunk folytán, 14 új hitszónokok, kik már az egyházvidéki kormány által rendes papi hi­vatalba állitvák előző vizsgálat után, jelesen: Bugár Zsigmond negyedi, Tóth János farkasdi lelkipásztorok, mind ket­ten a' komáromi egyházvidékből, Gegus Ferdinánd pilis maróthi lelkész a' drégel-palánki egyházmegyéből, Barthalos Mihály derecskei lelkész a' pápai egyházmegyéből, Jákói Pál köveskáli lelkész a' veszprémi egyházmegyéből, Kovács Lajos acsádi lelkész a' pápai egyházmegyéből, Varga István deáki lelkész a' komáromi egyházmegyéből, Pál János lajos komáromi lelkész a' mezőföldi egyházmegyéből, Czike János duna radványi lelkész a' komáromi egyházmegyéből, Pósa Imre udvari, Bolt Lajos felső Örsi, Jákói Sámuel barnagi , Dömölki András öcsi lelkészek, mindnyájan a'veszpré­mi e. megyéből, és Hörümpöli Ferenez nemes kis faludi lelkész a' b. somogyi e. megyéből, az egyházi szent hivatalra, protestáns egyházunk egyszerű szertartása szerint, kezeknek fejökre tételével, buzgó fohászok kíséretében, a' már e­lőzőleg véghezvitt két napi szigorú vizsgálat után, ünnepélyesen felavattattak főtisztelendő Superintendens úr által, esperes urak segéd szolgálata mellett, jelen levén az ünnepélyen cs.kir. biztos ur is elnöki meghivás következtében. Majd az új főtanodai épület diszes teremében összegyűlvén az egyházi tanácskozmány tagjai, főt. Superintendens úr nyilvánitá, mifcép honunk jelen kivételes állapotában , a' magas kormány rendelete nyomán, nem máskép, mint cs. kir. biztos jelenlétében lehet 's szabad egyházi és iskolai ügyeink felett tanácskoznunk: azért mielébb egy küldöttség ál­tal meghivandónak vélné illy cs. kir. biztosul kinevezett S/atmáry Dániel urat. A' minthogy a kinevezett küldöttség megbízatását azonnal teljesítvén jelentette , mikép tisztelt biztos úr késedelem nélkül megjelenend. Meg is jelenvén cs. kir. tisztelt Biztos úr a' tanácskozmányban, miután elnök úr által üdvözöltetett, megjelenésének okát és czélját rö­viden előadván, kinyilatkoztatta, mikép maga is protestáns keresztyén 's magyar polgár levén , örömest részt vesz egyházi ügyeink tárgyalásában, * mint a' királyi felségnek hű alattvalója, a' hazának hő keblű polgára, és vallásának buzgó tisztelője, szerencsésnek tartja magát, ha reményteljes tanácskozmányunkat hozzájárulásával ohajtott sikerre juthatni eszközölheti. Nyilatkozata üdvözlő éljenzésekkel visszonoztatván, székét elfoglalta. 2) Az egyházkerületi tanácskozmány superintendensi előző felhívás következtében megjelent egyházi és világi tagjai, főtisztelendő Superintendens úr által a' fájdalmas emlékezetű gyászos események két évi viharai után bekövet­kezett békés viszonlátás édes érzelmeivel telt kebel mélyéből származott mesterkéletlen szavakkal üdvözöltetvén , mi­után egyházi kormányzatunkra, 's egymásra tolult egyházi és iskolai ügyeink és bajaink czélszerű elintézhetésére mulhatlanul szükséges, de a' kivételes állapot alatt, törvényes gyakorlatában ideiglenesen felfüggesztett egyházkerületi közgyűlés tarthatása tárgyában tett előlépések és kérelmek, 's az ezek folytán felsőbb helyekről időközileg érkezett több rendbeli hivatalos levelek, és engedvénvezést tárgyazó magas rendeletek előmutattatván, egyenként felolvastattak, mint jelesei} főtisztelendő Superintendens umak már mult év utolsó hónapjában legfelsőbb helyre fölterjesztett aláza­tos folyamodványára, fejérvári polgári kerület főispáni hivatalától szinte mult évi december 21-dik napján 701 sz. alatt Veszprém vármegye főnökéhez, nagyságos Pap János úrhoz, onnét viszont azon év és hó 27-dikén 517 sz. alatt a' dunántuli kerület reformata superintendentiához általtett, 's superintendenliale consístorium. tqrthatását tárgyazó ke­gyes engedvényt tudató két rendbeli hivatalos levelek,— továbbá a' magyarországi Ill-dik hadtest főparancsnoka báró Haynau ő nagy méltóságától f. é. február 10-én kiadott 's a* fönebbi k. engedvényt betiltani látszó magas rendelete folytán, főtisztelendő Superintendens urnák tiszte^ főbadiszertármester ő nagy méltóságához, gyűlés tarthatás iránt martius 18-dikáróI kelt ujabb folyamodványa, úgy szintén e' folyamodvány következtében, fehérvári polgári kerület főispánja méltóságos Dőry Gábor ur ő méltósága april 2-dikáról 1564 szám alatt költ, 's báró Geringer cs. kir. teljha­talmú Biztos ő nagy méltóságának magas, elhatározatát, főtisztelendő Superintendens úrral közvetve tudató hivatalos levele, mellyben nyilvánítatik , mikép a' tisztelt cs. kir. teljhatalmú Biztos ő nagy méltósága magas elhatározata folytán, több sürgős egyházi tárgyak elintézése végett, egy az egyes egyházvidékek espereseivel (idősbjeiveO, és egynehány világi bizalom férfiakkal e' hó folyama alatt Pápán tartandó tanácskozmányra az engedelem ezennel megadatik, mi felől főtisztelendő Superintendens úr, a' Ill-dik hadtest főparancsnokságához mult hó 18-dikán e' részben terjesztett folya­modvány következtében, olly hozzáadással értesitetik, hogy ezen tanácskozmányban, a" magas kormány részéről, Komáromban lakó, és az oltani megyei árvaszék ideiglenes elnöke, Szathmáry Dániel úr, mint cs. kir. Biztos fog je­len lenni, kit tehát e' végeit a' tanácskozmány napja iránt értesitni főtisztelendő Superintendens úr figyeltetik, — vég­re még is e' tárggyal kapcsolatban, felolvastattak főt. Superintendens urnák a' megengedett tanácskozmánnyal össze­függő, 's nem egész világosságban álló némelly tárgyak iránti felvilágosító utasításért, báró Geringer ő nagy méltósá­gához april 8-dikáról irt levele, valamint a' tisztelt cs. kir. teljhatalmó polgári Biztos nagy méltóságának erre april 10­dikéről 6322 szám alatt költ hivatalos k. válasza is, mint szintén főtisztelendő Superinteadens úrnak april 29-dikéról Szathmáry Dániel kinevezett cs. kir. Biztos úrhoz intézett, 's tanácskozmányunkra meghívó levele is. 1

Next

/
Thumbnails
Contents