Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1848

1848 április - Oldalszámok - 1

1949-dik évi April hónap 1 4-dik napján, Pápa szabadalmas mezővárosban tartotta a 1 helvét hitvallású dunántuli Főt. e. kerület közgyűlését, főt. Superintendens Nagy Mihál, és tek. eőri Szabó Gábor segédgondnok és táblabíró urak elnökletük alatt, •— jelen levén Bali Mihál egyházi lő-, és nt. Seregély Dániel aljegyző urakon kívül: Az egyházi rendből: komáromi e. megyéből-, nt. Végh Mihál esperes, és hetényi, t. Bese János kerületi tanács­nok, és madari, — mezőföldi e. megyéből: fönebb nevezett főjegyző Bali Mihál esperes polgárdi, és t. Fábián István e. megyei jegyző és soponyai, — pápai e. megyéből: nt. Seregély Dániel esperes, mezőlaki, t. Antal József e. megyei jegyző és görzsönyi, — taiai e. megyéből: nt. Tóth Pál esperes ácsi, t. Papp János kerületi tanácsnok és császári, — veszprémi e. megyéből: t. Csekő Péter tanácsnok, és alsó Örsi lelkész urak; nem különben nt. Széki Béla hittanár, nt. Liszkai József sz. irás értelmezési tanár, t. Szép Lajos teveli, t. Bódogh János mihályházi, és több lelkész urak. Á világi rendből: tek. eőri Szabó Gábor, pápai e. megyei segédgondnok, és táblabiró; nagyságos kir. tanácsos Kocsi Horváth Sámuel veszprémi e. megyei segédgondnok; tek. Mórocza Dániel tlb. tek. Veghélius Imre tlb. és ker. világi számvevő, tek. Pálffy Káról tlb. tek. Tarczi Lajos természettani, tek, Bocsor István történettani tanár urak. Melly alkalommal: * 1) Főt. Superintendens ur, a' pápai gyülekezet' szentegyházában, meleg kebelből származott üdvözlettel megnyit­ván a' közgyűlést, érzékenyén jelenté, mikép' nagy tek. Főgondnok ur, részint egészségbeli változása, részint más fon­tos okok miatt, jelen gyűlésünket nem szerencséltethetvén, szükséges volna mindenek előtt ideiglenes világi elnököt vá­lasztani. Az elnöki szives üdvözlet „éljen" viszon üdvözlettel fogadtatott, nagy tek. Főgondnok urnák gyengélke­dése 's meg nem jelenhetése pedig valamint mindenkor, úgy most is a' tanácsszék' minden tagjaiban köz­sajnálatot ébresztve, az elnöki szék' ideiglenes betöltésére, a' régibb gyakorlat' nyomán, egyező akarat­tal, tek. eőri Szabó, Gábor Segédgondnok ur választatott el, ki a' közbizalomnak hódolva, elnöki'szé­két azonnal el is foglalta. 2) Világi jegyző urak közöl égyik sem jelenvén meg, helyettes világi jegyzőül, t. Veghéliás Imre ur neveztetett ki. Tudományul szolgál. 3) Bemutatta főt. Superintendens úr a' n. m. m. k. h. Tanácsnak mult 1847-diki Jul. 13-dikáról 27,477. sz. a. költ k. intézményét, melly — belölről a' helv. hitv. dunán inneni e. kerülethez intézve, de homlokzatán Pozsonyba czimezve — először Főt. Stromszki Ferencz Sámuel dunáninneni ágoslai hitv. Superintendens úrhoz, onnét — a' tévedésről értesítő levél kisérete mellett •— a' helv. hitv. dunáninneni egyházkerülethez Komáromba czimezve, végre, mint másodszor is utát tévesztett, Főt. Superintendens úr által illető helyére — párban mind a' k. intézvényt, mind a' kisérő levelet meg­tartva •—elküldetett, mellyben a' helv. hitv. dunamelléki e. kerületnek meghagyatik, mikép' római catholicus ifjaknak nem katholicus tanodákba, e' végre nyerendő legfelsőbb engedelem nélküli járatása a' fönálló k. szabály rendeletek által szorosan tilalmaztatván, a' kun sz. miklósi helv. vallású közép tanoda' igazgatóságát, Varga Eleknek, úgy szinte más rom. cath. ifjaknak is azon tanodábai befogadásától tüstént tiltsa el, és e' rendeletnek kellő foganatot szerezni, mulhatlan kö­telességének ismerje. E' k. intézvény, mint egyenesen nem egyh. kerültünket illető, csak tudomásul vétetik; azt azonban el nem titkolhatjuk, mikép' e' k. intézvénynek most egy, majd más helyre tévesztve irányzott küldetése, melly nem másnak, mint e. kerületeink' czélszerütlen, 's a' polgári kerületek' fekvésétől eltérő rend el­lenes helyezetünknek okozata, ismét fölkölté bennünk ama' már több évek előtt munkába vett, de még eddig kedvező eredményre nem juthatott közohajtásnak valósítását, hogy az e. kerületek, a' polgári ke­rületekkel öszhangzólag osztassanak föl. 4) Olvastatott a' n. m. m. k. h. Tanácsnak 1847. Jul. 13-dikáról 28,381. sz. a. költ k. intézvénye, melly az e. ke­rülettel, a' lembergi közép tanodákból rossz erkölcsi maguk viselete miatt kizártt 5 ifjak' névjegyzékét közli szokott kö­röztetés végett. E' k. intézvény már jelen gyűlést megelőzőleg, főt. Superintendens ur által minden nagyobb iskoláink­nak megküldetvén, tudomásul bejegyeztetik. 5) A' n. m. m. k. h. Tanácsnak 1847. Aug. I7-én 33,061 sz. a. költ k. intézvénye, Rauch Lajos hálái egyetem' ré­széről rosz magaviselete miatt, tanulmányai' folytatásától eltiltatott, hittan jelöltnek személyes leírását juttatja tudomá­sára ez e. kerületnek. Kellő használat végett, a' kebelbeR főbb tanodáknak már gyűlés előtt megküldetvén, tudomásul vétetik. 6) A' n. m. m. k. h. Tanács mult évi Sept. 28-dikáról 38,693 sz. a. költ k. intézvénye tudósítja e. kerületünket Janzekovick Ferencz, a' zágrábi közép tanodában másod évi volt növendéknek, a' tanodai törvények' ismételt megsze­gése, az iskolák' és isteni szolgálat' látogatásábani hanyagsága, 's elöljárói irányában elkövetett durva magaviselete miatt, az iskolába való járhatástól végképeni kizáratása felől. Kihirdetés végett minden közép tanodáknak megküldetvén, tudomásul följegyeztetik. 7) A' n. m. m. k. h. Tanácsnak 1847. Sept. 14-dikéről 37,136. sz. a. költ. k." intézvénye, mellyben az e. kerülethez, a' göttingai és hálái egyetemeknél pályájok' további folytatásától eltiltott két tanulóknak névjegyzéke tétetett által, föl­olvastatván , Mint már közzé tett, tudomásul vétetik. 8) A' n. m. m. k. h. Tanácsnak 1847. dec. 28-dikáról 52,261. sz. a. költ, 's Szobolewszky, igazabban Noszkovicz Sándornak, a' gallicziai legújabban kiütött zendülésbeni részvétel miatt, tanodákbóli kizáratása felől értesítő k. iutézvénye. Az illető tanodák' igazgatóságához áttetetvén, tudomásul bejegyeztetik. 1

Next

/
Thumbnails
Contents