Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1847

1847. március - Oldalszámok - 1

-ilik évben Marlius hónap 21-dik napján Pápa szabadalmas mezővárosban tartotta a' helvét hitvallású du­nántúli ft. egyházkerület közgyűlését főt. Superintendens Nagy Mihál és tek. eőri Szabó Gábor segédgondnok és tábla­bíró urak elnöklete alatt, jelen levén Bali Mihál egyházi fő, és nt. Seregély Dániel aljegyző urakon kivül ; Az egyhézi rendből: Mezőföldi esperességből-. fönebb nevezett főjegyző Bali Mihál esperes, polgárdi, tiszt, Fábián István e. megyei jegyző és soponyai, — pápai esperességből: nt. Seregély Dániel esperes, mezőlaki, tiszt. Szép Lajos e. ker. tanácsbiró és a. teveli, — veszprémi esperességből: nt. Márton Gábor esperes, köveskáli, — tatai esperességből: nt. Tóth Pál esperes, ácsi, tiszt. Kis Antal e. megyei jegyző és csépi, nt. Barthalos József kerületi főpénztárnok és győ­ri lelki pásztorok , nem különben nt. Széki Béla hittanár, Liszkay József szentírás értelmezési tanár urak. A világi rendből: tek. eőri Szabó Gábor pápai e. megyei segédgondnok éflT tlbiró, tek. kocsi Sebestyén Gábor, Kőrösy József, Nagy Ignácz, Stettner György, Tarczy Lajos, Bocsor István tanár urak, mindnyájan kerületi ta­nácsbirák. Melly alkalommal: I.) A' pápai ref. szentgyülekezet szentegyházában tartott nyilvános istenitisztelet és szent Lélek segítségül hivása után, főt. Superintendens ur, az arra kitűzött helyen, fontos tartalmú rövid üdvözlettel megnyitván a' közgyűlést, ér­zékeny részvéttel jelenté, mikép nagytekintetű Főgondnok úr gyengélkedő egésszsége miatt jelen közgyűlésen meg nem jelenhetvén, divatozó gyakorlatunk nyomán, szükséges volna mindenek előtt ideiglenes elnökjjt választani. Főtiszt. Superintendens urnák szives üdvözlete 's kettős tartalmú nyilatkozata k'ölt sá n méltányoltatva, valamint nagytekintetű Főgondnok úrnak egészségbeli változása 's a' miatti meg nem jelenhetése min­den jelenvoltakban őszinte részvétet gerjesztett, úgy az elnöki szék ideiglenes betöltésére tek. eőri Szabó Gábor segédgondnok úr közakarattal elválasztatott, mit tisztelt segédgondnok úr azonnal el is foglalt. 2) Olvastatott a' n. m. m. k. h. Tanácsnak mult évi Mindszenthó 20-dikán 39,840 szám alatt költ k. intézménye, mellyben hivatkozva mult évi pünkösthó 12-dikén 18,584. szám alatt kibocsátott hason tartalmú intézményében nyilvání­tott kívánatára, újra fölhívja ez egyházkerületet bizonyos Masin János származása 's illetőleg kereszteltetése iránt, a' katonai kar sürgetésére, hivatalos jelentését mielébb föl terjeszteni. Masin János hol születése és l&reszteltetése iránti elsőbb k. intézmény kihirdetése, az 1846-diki octo­beri közgyűlés jegyzőkönyve 149-dik pontja tanusitása szerint, már az egész egyházkerületben megtör­tént, de jelentés még eddig sehonnét se tetetett: fölhivatnak azért ujolag minden egyházmegyék, e' tárgy iránti jelentéseiket jövő közgyűlésre mulhatlanul beadni. 3.) A' n. m. m. k. h. Tanács 18^6-dik évi szent Andráshó 10-dikérőI 42,382 szám alatt kibocsátott k. intézmé­nyében nyilvánítja, mikép közelebb bejelentetvén, hogy a' losonczi lyceumban r. cath. vallású iljak, legfölsőbb engede­lem nélkül, fölvetetnek, névszerint hogy Bogyó Káról r. cath. tanuló ugyan ott bölcsészeti tanulmányait bevégezte: ezek következtében meghagyatik ez egyházkerületnek, hogy a' losonczi lyceum igazgatóságát meghallgatván, a' fön­forgó körülményekről tegyeö "jelentést. Főtiszt. Superintendens ur jelentette, mikép meghatalmaztatása szerint, e' tárgy iránt időközileg már rendelkezett, megküldvén a' fönebbi k, intézményt párban a' losonczi lyceum igazgatóságának, 's azt feleletének a' jövő közgyülésrei beküldésére is fölhiván, mi kőzhelyesléssel fogadtatott, 's a' felelet jö­• vő juniusi közgyűlésre beváratik. 4.) A' n. m. m. k. h. Tanács 1846-dik évi karácsonhó 1-ső napján 31,936. szám alatti k. intézményében ezen egyházkerületnek, mult évi május 18-dikán költ fölirására visszairatik: mikép a' kérdéses tanintézeti rovatos értesit­vények, mellyek az érintett jelentés mellett másolatilag fölküldötleknek állíttatnak sem azon jelentés kíséretében, mi­hez az eredeti értesitvényekről 1844 és 1845 évben kiadott ügynöki téritvényeken kivül, mi sem vala mellékelve, sem utóbb ide nem érkeztek: ezek következtében ez egyházkerület komolyan figyelmeztetik, hogy a' szóban forgó rova­tos tudósi'ásokat, minden további halogatás nélkül, fölterjeszteni, elmulaszthatlan kötelességének ismerje. A' többször sürgőit, 's ügynöki nyugtatványok tanusitása szerint, annak idejében valósággal föl is kül­dött értesitvények, ujolag leíratván, főtiszt. Superintendens úr által, mihelyt hozzá beküldettek, a' kí­vánt helyre másodszor is fölterjesztettek. Hogy azonban hasonló eseteknek jövendőre eleje vetessék, nem mellőzheti el a' kormányszék egy részről ügynök Porkoláb Dániel urnák azon tettét, miszerint főt. Superintendens urnák hozzákiildött hivatalos levelét még csak válaszolásra se méltatta, jegyzőkönyvi­leg rosszallani: más részről pedig tisztelt ügynök urnák ezennel utasításul adni, hogy a' Helytartóta­nácshoz nyújtandó irományok kézbesítése iránt, mindenkor azon hivatalnoktól; kinek azokat átadandja, vegyen nyugtatványt. 5.) A' n. m. m. k. h. Tanácsnak 1846-dik évi karácsonhó 1-ső napján 44,839. szám alatt költ azon k. intézménye, mellyben értesítvén pz egyházkerületet a felől , hogy miután Aradon elhalt csernátoni Vajda Péter , és ennek örökösei által az erdélyi décsi egyházmegyének hagyományozott tömegnek mind azon része, mellyet ügyvéd Oláh Gábor elköltőit, mind pedig azon másik része, mellyet az egyetemes örökösödés útjáról, Arad városa bírói zár által méltatlanul eltar­tóztatott és lefoglalt, a' nevezett egyházmegye részére, Arad megye tiszti ügyészi pártfogás rendelése által is behaj­tatni , fölsőbb helyről fölszólítatott, és ez által a' kérdéses tömegből elvont összegnek szabad adakozás utjáni 1847-dik Május 26-dik 10,035 sz. intézménnyel elrendelt kiegészítésének szüksége is megszűnt: oda utasítja egyházkerületünket, hogy ezen szabad adakozás végett illető községeinél eddig ne talán tett rendelkezéseit szüntesse meg, Fölolvastatván tudománvul vetetik. 1

Next

/
Thumbnails
Contents