Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1846

1846. május - Oldalszámok - 1

1840 •dlk évben, Május hónap' 18, 19, 20 és 21-dik napjain tartotta a' helv. liitv. dunántuli főtiszt, e. kerület, nagy tekintetű szomori és somodori idősb Pázinándy Dienes Főgondnok, több tek. vármegyék táblabírája, nem kü­lönben főtiszt. Superintendens Nagy Mihál, több megyék táblabírája, és révkomáromi első lelkipásztor elnökletük alatt közgyűlését, tek. Nógrád vármegyében kebelezett Losoncz szabad mezővárosában, jelen levén egyházi főjegyző Bali Mi­hál, és ugyan egyházi aljegyző Seregély Dániel urakon kívül Az egyházi rendből: komáromi egyházmegyéből: nt. Végh Mihál esperes, mocsi; nt. Tüdős József egyházmegyei jegyző, és révkomáromi; mezőföldi egyházmegyéből: fönebb nevezett főjegyző Bali Mihál esperes, és polgárdi; tiszt. Fábián István egyházmegyei jegyző, és soponyai; pápai egyházmegyéből: nt. Seregély Dániel esperes, kerületi aljegyző, és mezőlaki, tiszt. Szép Lajos a. teveli; tatai egyházmegyéből: n. t. Tóth Pál esperes ácsi, tiszt. Papp János császári; drégelpalánki egyházmegyéből: n. t. Nagy József esperes, losonczi, tiszt. Nagy Mihál egyházmegyei jegyző, és diósje­női; barsi egyházmegyéből: tiszt. Nagy János egyházmegyei jegyző, és helyettes esperes 's nagy sallói, tiszt. Dortnány Endre kis ölvedi; veszprémi egyházmegyéből: tiszt. Csekő Péter, alsó Örsi lelkész; nem különben nagy tiszteletű Széki Héla pápai főiskolai hittanár, és e. kerületi levéltárnok; tiszt. Kelemen Mihál, tiszt. Tóth Mihál, Kovács Sebestyén Jó­zsef, Cserki István, és több jeles számú kebelbeli és szomszéd kerületi lelkész urak. A világi rendből: n. méltóságú losonczi Gyürky Pál cs. kir. kamarás, b. titkos tanácsos, Krassó megye' főispánja, 's a' losonczi egyház' és lyceum' főgondnoka; méltóságos szilasi és pilisi Szilassy József helytarlósági tanácsnok, és drégelpalánki segédgondnok; tek. Eőri Szabó Gábor pápai egyh. megyei segédgondnok és táblabíró; tek. szomori és somodori ifj. Pázmándy Dienes, Komárom vmegye alispánja és egyházmegye segédgondnoka; tek. Szabó János hars vár­megye főjegyzője, és egyh. megye' segédguiidiioka; tek. Fráter Pál, Nógrád varmegye első alispánja; tek. Farkas Ká­ról, nógrád megyei főügyész; tek. Fáy József, tek. Gellén József, tek. Darvas Dániel, tek. Losonczi László táblabíró urak; tek. Repeczky Ferencz főbiró, tek. Tóth Dániel bars megyei sz. bíró, tek. Stettner György pápai lőiskolaí jog­tanár, és magyar tudós társasági rendes tag; tek. Veghélius Imre kerületi számvevő; tek. Nagy Káról főiskolai pénz­tárnok, és több nagy számú világi urak. Melly alkalommal: 1.) A' losonczi sz. gyülekezet' egyházában tartott nyilvános isteni tiszteleten, a szentlélek' segítségül hivása után, a' közgyűlés' személyzete, és nagy számmal összesereglett fényes gyülekezet'jelenlétében, az egyházi szent hivatalra szokott egyszerű ünnepélyességgel, 's kezeknek fejükre tételével fölavattatván: tiszt. László József kocsi, Rozyonyi Ist­ván ászári, Nagy Mihál nemesbori, Fa István barnagi, Czike Dániel nagymarosi, Bacha Endre garanlöki, Szabó Endre nemes oroszi uj lelkészek, a' közájlatossággal végzett szent foglalatosság után, egy részről nagy tek. Főgondnok úr az egyetemes egyház, nevelő intézeteink, és egyes gyülekezeteink jólléte föntartására 's szilárdítására irányzandó köz­tanácskozásra felhívó melegkeblü szavakkal; más részről főtisz. Superintendens úr, a' helybeli egyház némelly hajdani körülményeire édesen emlékeztető, 's vallásos érzelmet ébresztő, és mindenkit egyházi ügyeink' kívánt sikerreli elő­mozdíthatásában annyira nélkülözhetlen egyetértésre 's összetartásra szorgalmazó üdvözlettel, mellyek mind két részről, hangos „éljen" kiáltással fogadtattak, megnyitván a' közgyűlést; miután az elnökileg kinevezett egyházi kérdnök urak­nak, a' fölavatott uj lelkészek' tudományos megvizsgáltatásuk eredményérőli benyújtott hivatalos jelentésük fölolvasta­tott, elébb már minden bizonyítványaik gondosan megvizsgáltatván, 's helybehagyást nyervén: bár a' fönebb elősorolt uj lelkészek, az egyházi szent hivatalra, a' közgyűlés által is, nem csak képeseknek, de méltóknak is ítéltettek, és liszt. László József úrról különösen is nyilváníttatott, miszerint mind tudományos ismeretei, mind ezek' nyomán szerzett tiszta és alapos nézetei tekintetéből, magát a' tőtiszt. egyh. kerület egyik legkitűnőbb tagjának bizonyította: mindaz­által magas irányú hivataluknak, folytonos önképzés 's szeplőtlen erkölcsös magaviseletteli fáradatlan ékesíttésére elnö­kileg is erélyesen figyeltettek, egyszersmind illető bizonyítványaik vissza, papi okleveleik pedig kiadatni halározlallak. 2.) Főtiszt. Superintendens úr bemutatta, a' n. m. in. k. h. tanácsnak 1845-dik évi, mindszenthó 28-dik napján, 38945. szám alatt költ k. intézménye másolatát, melly sukorói cath. lakos Szabó Pá7, és helvét vallású Német Erzsébet napadi plébániához tartozó vegyes házasok' ügyében, tévesztve egyházkerületünkhöz érkezett, jelentvén, mikép' az em­lített k. intézményt, a' dunamelléki főtiszt, egyh. kerületnek, mint e' tárgyban illető hatóságnak, a' vétel ntáu azonnal elküldötte. Főtiszt. Superintendens nrnak emiitett eljárása helyeseltetvén, a' dolog tudomásul vétetik, 's a' másolat a' tanulevelek közé tétetni rendeltetett. 3.) Olvastatott a' n. m. m. k. h. tanácsnak 1845-dik évi szentandrás hó 25-dikéről, 420 ;6. sz. a. költ. k. intéz­ménye, melly mellett nádasdi Sárküzy Sándor urnák azon folyamodványa, mi szerint magát családjának — csurgói ala­pítványára nézve — 37 évi háborítlanul használt kinevezési jogába, mitől megfosztatott, vissza helyeztetni esedezik, ez, e. kerületnek visszavárólag, olly meghagyással tétetik által, hogy iránta véleményes jelentést adjon. Bégi gyakorlatnak nyomán ez ügynek ujabb megvizsgálására, tek. Fáy József táblabíró nrnak elnökletei alatt, Farkas Káról megyei főügyész, idősb Gellén József táblabíró, n. t. Seregély Dániel, és Nagy Jó­zsef esperes urak olly utasítással küldetnek ki, mint bíróság, hogy még e' mai napon össze ülvén, s az ügyhöz tartozó minden irományokat gondosan átnézvén, iránlai Ítéletüket, a' holnapi közgyűlésre adják be. 1

Next

/
Thumbnails
Contents