Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1845

1845. január - Oldalszámok - 1

T I évben, januaríus 16 és 17-dik napjaia tartotta, a' helv. hitvallású, dunántúli főtiszt, egyházkerület, nagy tekintetű Főgondnok Szomori, és Somodori idősb Pázmándy Dienes úrnak, több tek. vármegyék táblabi­rájának, és főtisztelendő Superintendens és kocsi lelkész Nagy Mihály úrnak, több tek. vármegyék táblabirájá­nak elnökletök alatt közgyűlését Kömlődön: mellyen, egyházkerületi egyházi helyettes főjegyző, Hetényi János, ekeli lelkész, és magyar t. társasági r. tagon, és helyettesített világi aljegyző Beöthy 'Sigmond tisztbl. Szolgabíró úron kivül jelen voltak : Az egyházi rendből: a' komáromi egyházvidék részéről: nagy tiszt. Végh Mihály esperes, mocsi, és tiszt. Tóth Mihály, egyházkerületi és megyei tanácsnok, farkasdi lelkész; mezőföldi egyházmegyéből: n. t. Bali Mihály esperes, polgárdi, és tiszt. Fábián István, e 1 megyei jegyző, soponyai lelkész; tatai egyházmegyéből-, tiszt. Tóth Pál, helyettes esperes, ácsi, tiszt. Pap János, helyettes jegyző, császári lelkész; Veszprém egyházvidékből: tiszt. Vecsey Gábor, es­peresi helyettes, palotai, és tiszt. Simony Imre képviselő, iszka-szentgyörgyi lelkész; barsi egyházmegyéből: tiszt. Nagy János, egyházvidéki jegyző nagysallói lelkész urak. Mint szintén n. t. Barthalos József főpénztárnok, nagy győri tiszt. Vecsey Károly, tatai; tiszt. Varjú István, Ó szőnyi; mindnyájan egyházkerületi tanácsbirák, és több érdemes lelkész urak. A világi rendből; pápai egyházmegyéből: tek. t. b. Eőri Szabó Gábor úr segédgondnok; tatai egyházmegyéből: tek. tb. Sárközy Józsefursegédgondaok; veszprémi egyházvidékből: tek. t. b. Morocza Dániel úr, mint Segéd^ondaoki helyet­tes, és tek. Véghélius Imre, hites ügyvéd, és egyházkerületi számvevő; nemkülönben tek. Bocsor István, a'dunántúli főiskolában oktató és igazgató; tek. Nagy Károly hitesügyvéd, és főiskolai pénztárnok; mint szintén: tek. Kossár Fe­rencz úr, Komárom sz. k. város' kapitányja, nemz. Nagy Sámuel úr., mindnyájan egyházkerületi tanácsbirák. Ezeken kivül más érdemes lelkész, és világi urak. Melly alkalommal: 1) A kömlődi szentegyházban nyilvános istenitisztelet tartatván, a' szent lélek segítségül hívásával: n. t. Főgond­nok úrnak, méltán köztisztelet érzettel, s nyilvánítással fogadott megnyitó, 's rövidségében is fontos beszéde után, felolvastatott, egyházkerületi helyettes főjegyző Hetényi János úrnak azt jelentő levele, hogy ő, bár egyházköri jegy­zői hivatalát, mellyel őt ez előtt két évvel, a' közbizodalom megtisztelte, élete legszebb megdicsőitésének tekinti, és ezt kétségkívül tovább is folytatná, ha az ezzel együttjáró éjjeli munkálatoknak szemeire, mellyek egyébiránt még teljes erőben vannak, káros hatását nem érezné; lelépni kíván tehát e' pályáról, ígéretet adva, hogy azon buzgalom, mellyet parányi ereje eddig is a' vallás, és egyház' ügyei védelmében, és gyámolításában valósítni iparkodott, mig csak él, soha benne meg nem szűnik. E' nyilvánítást egyházkerületünk fájdalom hatotta kebellel fogadta, és hogy ezen való igaz sajnálatát tettben nyilvánítsa, és általános tiszteletét is kijelentse, a' tiszteletbeli főjegyzői czímet Hetényi János úrnál ezentúl is meghagyta, és őt, a' f. t. Superintendens úr mellett oldalaslag elfoglalandó díszes hellyel is megtisztelni kívánta; kérvén említett urat, vallási és egyházi ügyeinkbeni további élénk részvétre ; jelen gyűlésen pedig még a' főjegyzői toll' vitelére, miket többször említett úr, érzékeny hála, és köszönet nyilatkozatok között meg is igért, és részint teljesített. 2) Az egyházkerületi gyűlés saját fő- és előleges tárgyára, a' superintendensi szavazatok felbontására áttérvén, kérdésbe tetetett, valljon e' dolog nyilvánosan történjék-e meg, vagy pedig különös választmány előtt, mintegy titkos szavazatilag, azért, mert ez esetben nem dolgok és ügyek, de személlyek, 's tán jelenlevő személyek érdekeltetnek? A' többség oda nyilatkozott, hogy a' szavazatok felbontása, ép úgy, mint azok nyíltan hozattak, jelenleg e' gyűlésen is nyilvánosan történjék. Minek következésében a' szavazatok nyilvánosan felbontatván, 's azok ellen semmi egyéb ellen észrevétel azonkivül, hogy somogyi főesperes, Budai Pál úr szavazata helyett, a' rendes, vagyis hivatali műkö­désben levő esperes Matolcsi Sándor úrnak szinte beküldött szavazata fogadtatott el, a' banai egyháznak pedig lelkészi aláírással el nem látott szava, érvénytelennek nyilváníttatott; ezeken kivül semmi ellenészrevétel nem lévén, kitűnt, hogy főtiszt. Nagy Mihály ur, mint eddigi helyettes Superintendens, előbb főjegyző és esperes, öszvesen 261; Hetényi János helyettes főjegyző úr 27; Végh Mihály esperes úr 1 ; Márton Gábor esperes űr 2; Bali Mihály, és Budai Pál es­peres urak egy egy szavazattal; úgy szinte Vecsey Károly tatai lelkész úr is 1. szavazattal tiszteltettek meg. Mielőtt azonban szavazati illy kitűnő többséget nyert f. t. Superintendens űr, köztisztelet, 's kedvesség nyújtotta székében be ültettetett, és érdemlett „éljen" kiáltással üdvözöltetett, szózat, és jelesül a' N. Győri egyház' részéről óvás emelke­dett, a' superintendensi választást megelőzött néinelly intézkedések ellen; gáncsolván némellyek magát a' helyettesítést, a' főgondnoki körlevélben említett főtiszt, úr érdemeinek kiemelését, és egyebeket, mik szerintök némi előleges kimu­tatásra, és igy a' szavazásbeli teljes szabadság' megszorítására irányzottaknak lenni mondottak. De a' n. tek. Főgond­nok úr nyilvánítván, hogy a' superintendensi helyettesítés épen nem szokatlan, sőt a' superintendensi hivatal' betöltésig is, a' n. m. m. királyi helytartó tanácstól érkező, és fölvilágítást kérő esetekben még szükséges is volt: ugyanazért a' palotai közgyűlés köz akarattal rendelte a' helyettesítést; valamint az is, hogy többször tisztelt főtiszt úr' érdemeinek kimutatása által, ezen közgyűlés által is helyeslett lépését körlevelileg igazolja; minthogy a' felhívott főgondnoki kör­levél csak históriai előadása, néhai f. t. Tóth Ferencz Superint. úr halálának, 's következéseinek; nevezetesen azon okoknak, mellyektől indíttatva, a' palotai közgyűlés főtiszt. Nagy Mihály urat helyettesítette. Ezen fölhordott, 's kifejtett okain a' n. tek. Főgondnok úrnak, az egyházkerületi főtanács teljesen megnyugodott, és harsogó éljenzés között ültette székébe főtiszt. Superintendens Nagy Mihály urat, a* ki e' díszes pályát jeles, szívreható beszéddel kezdette el; válogatott szavakban előadván, milly igen érzi díszes hivatalának mind fontosságát, mind pedig terheit, mellyeknek nagysága fölhívja őt, a' tek. gondnoki és n. t. esperesikar' különösen pedig n. lek. Elnök társa által nyújtandó segedelemkérésre : kiknek adandó bölcs tanácsát, sőt ha a' törvénytől eltávoznék, még útba igazítását is kikérte; egyéb­iránt most; előlegesen ezen kormányelveket nyilvánította, hogy: ő, áthatva a' hálaérzet' erejétől, és 1

Next

/
Thumbnails
Contents